Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH thương mại Hải Yến

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3I Khái niệm về hàng hoá 31. Khái niệm 32. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 32.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trường Việt Nam 32.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 52.3 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại 6II Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 91. Kế toán hàng hoá 131.1 Xác định hàng hoá 131.2 Kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 132.Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 172.1 Xác định giá vốn hàng bán 172.2 Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 193.Kế toán doanh thu bán hàng 233.1 Xác định doanh thu bán hàng 233.2 Kế toán doanh thu bán hàng 244. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 304.1 Xác định các khoản giảm trừ doanh thu 304.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30III. Xác định chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 321. Xác định chi phí quản lý kinh doanh 321.1 Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 321.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 332. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 382.1 Xác định kết quả kinh doanh 382.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN 40I . Đặc điểm , tình hình chung của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 401. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 402. Chức năng , nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 413. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 424. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 455. Hệ thống tài khoản kế toán công ty áp dụng 476. Hình thức sổ sách 47II. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 521. Kế toán quá trình bán hàng 522. Các phương thức bán hàng 53 3. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 581. Kế toán giá vốn hàng hoá tại công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 63CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN 86I. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 861. Ưu điểm 862. Tồn tại chủ yếu 88II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 891. Sự cần thiết phải hoàn thiện 892. Phương hướng hoàn thiện 893. Một số ý kiến đề xuất 90KẾT LUẬN 94

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I Khái niệm về hàng hoá 3

1. Khái niệm 3

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3

2.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trường Việt Nam 3

2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 5

2.3 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại 6

II Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 9

1. Kế toán hàng hoá 13

1.1 Xác định hàng hoá 13

1.2 Kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 13

2.Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 17

2.1 Xác định giá vốn hàng bán 17

2.2 Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 19

3.Kế toán doanh thu bán hàng 23

3.1 Xác định doanh thu bán hàng 23

3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 24

4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30

4.1 Xác định các khoản giảm trừ doanh thu 30

4.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30

III. Xác định chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 32

1. Xác định chi phí quản lý kinh doanh 32

1.1 Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 32

1.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 33

2. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 38

2.1 Xác định kết quả kinh doanh 38

2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN 40

I . Đặc điểm , tình hình chung của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 40

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 40

2. Chức năng , nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 41

3. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 42

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 45

5. Hệ thống tài khoản kế toán công ty áp dụng 47

6. Hình thức sổ sách 47

II. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 52

1. Kế toán quá trình bán hàng 52

2. Các phương thức bán hàng 53

3. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 58

1. Kế toán giá vốn hàng hoá tại công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 63

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN 86

I. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 86

1. Ưu điểm 86

2. Tồn tại chủ yếu 88

II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến 89

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 89

2. Phương hướng hoàn thiện 89

3. Một số ý kiến đề xuất 90

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY