Chuyên đề Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý thương hiệu Công ty Cổ phần Vận tải Hành khách số 14

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 3

I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 3

1. Giới thiệu chung 3

1.1. Tên gọi 3

1.2. Trụ sở giao dịch 3

1.3. Hình thức pháp lý 3

1.4. Ngành nghề kinh doanh 3

1.4.1. Những ngành nghề có trong giấy phép kinh doanh 3

1.4.2. Những ngành nghề đang kinh doanh 4

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tải hành khách số 14 4

2.1. Giai đoạn 1(1966-1969) 4

2.2. Giai đoạn 2 (1970-1985) Chuyển thành xí nghiệp vận tải hành khách số 14 4

2.3. Giai đoạn 3 (1986-1992) Từ hoạt động theo cơ chế bao cấp chuyển sang tự chủ sản xuất kinh doanh 4

2.4. Giai đoạn 4 (1993-6/2006) Chuyển từ xí nghiệp vận tải hành khách số 14 sang công ty vận tải hành khách số 14 4

2.5. Giai đoạn 5 (7/2006-nay) Công ty vận tải hành khách số 14 chuyển thành công ty cổ phần vận tải hành khách số 14 4

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 4

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.2. Nhận xét chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua 4

2. Hoạt động khác 4

2.1. Về công tác tổ chức và sắp xếp lao động. 4

2.2. Về công tác an toàn lao động – an toàn giao thông 4

2.3. Công tác kế hoạch và quản lý điều hành vận tải 4

2.4. Công tác kỹ thuật 4

2.5. Công tác tài chính kế toán 4

2.6. Trung tâm điều hành vận tải 4

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 4

I. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 4

1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 4

1.1 Bộ máy quản trị 4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm 4

1.2.1. Phòng tổ chức hành chính 4

1.2.2. Phòng tài chính kế toán 4

1.2.3. Phòng Kế hoạch kinh doanh và Kỹ thuật KCS 4

1.2.4. Trung tâm đào tạo nghề 4

1.2.5. Trung tâm tổ chức quản lý và điều hành vận tải 4

1.3. Tình hình nhân sự 4

1.4. Tình hình tài chính và cơ sở vật chất 4

2. Hệ thống pháp luật điều chỉnh và quy định về thương hiệu 4

2.1. Nguồn luật quốc tế 4

2.2. Nguồn luật ở Việt Nam 4

3. Thực trạng thị trường vận tải hành khách 4

3.1. Thuận lợi 4

3.2. Khó khăn 4

II. THỰC TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 4

1. Sự cần thiết khách quan phải xây dựng và quản lý thương hiệu “công ty cổ phần vận tải hành khách số 14” 4

2. Nhận thức của công ty về thương hiệu 4

3. Tình hình xây dựng và quản lý thương hiệu “Công ty Cổ phần Vận tải Hành khách số 14” 4

3.1. Chiến lược phát triên thương hiệu 4

3.2. Tình hình đăng ký nhãn hiệu, tên miền Internet 4

3.3. Tình hình xây dựng và đăng ký logo 4

3.4. Tình hình xây dựng tên thương hiệu, slogan, màu sắc, kiểu dáng xe 4

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 4

1. Những kết quả đạt được 4

2. Những tồn tại yếu kém 4

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 4

I. KIẾN NGHỊ Ở TẦM VI MÔ 4

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của Công ty về thương hiệu và phát triển thương hiệu 4

2. Nâng cao vai trò của bộ phận chuyên trách về thương hiệu cho Công ty 4

3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Công ty Cổ phần Vận tải Hành khách số 14 4

4. Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho Công ty (sử dụng chiến lược Marketing – mix) 4

4.1. Chiến lược sản phẩm 4

4.2. Chiến lược giá 4

4.3. Chiến lược phân phối 4

4.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 4

5. Hoàn thiện việc thiết kế các yếu tố cấu thành thương hiệu 4

5.1. Tên thương hiệu 4

5.2. Thiết kế logo 4

5.3. Thiết kế Slogan 4

5.4. Thiết kế kiểu dáng, màu sắc xe, nhạc hiệu 4

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Ở TẦM VĨ MÔ 4

1. Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn thiện 4

2. Trừng phạt nghiêm khắc những vi phạm 4

3. Tổ chức kênh thông tin hiệu quả đến doanh nghiệp 4

4. Một số kiến nghị khác 4

KẾT LUẬN 4

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY