Chuyên đề Hoàn thiện và nâng cao công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Sông Đà 11

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LỲ LUẬN 3I.Tổng quan về kế hoạch và lập kế hoạch. 31. Khái niệm 32.Mục đích của kế hoạch 63.Vai trò công tác lập kế hoạch 64.Sự cần thiết của kế hoạch 105.Các loại kế hoạch. 106.Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình lập kế hoạch 15II.Quy trình công tác lập kế hoạch: 182.Bước 2: Thiết lập các mục tiêu. 193.Bước 3: Phát triển các tiền đề 204.Bước 4: Xây dựng các phương án 205.Bước 5: Đánh giá các phương án 216.Bước 6: Lựa chọn phương án và ra quyết định 21III.Một số mô hình phân tích và lập kế hoạch 221.Mô hình điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe doạ ( SWOT ) 222.Mô hình “năm lực lượng” của M. Porter 253.Mô hình của nhóm tư vấn Boston (BCG): ma trận BCG 264.Chuỗi giá trị 275.Phương pháp đường Gantt 29CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 31I.Khái quát chung về công ty 311.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 312.Chức năng nhiệm vụ của công ty 343.Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 35II.Công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 381.Hệ thống kế hoạch và từng loại kế hoạch tại công ty 392.Phương pháp lập kế hoạch 403. Phân tích thực tiễn công tác lập kế hoạch của công ty qua các năm 44III. Đánh giá công tác lập kế hoạch của Công ty trong thời gian qua561.Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. 572.Tình hình thực hiện các mục tiêu tiến độ các công trình 593.Thực hiện các mặt quản ly SXKD 604.Nguyên nhân tồn tại của công tác lập kế hoạch tại công ty. 69CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 71SÔNG ĐÀ 11 71I.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 711.Những thuận lợi và khó khăn. 712. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.74II.Một số ý kiến hoàn thiện và nâng cao công tác lập kế hoạch tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11. 781.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo. 782.Thiết lập các tiền đề. 803.Chủ động trong công tác lập kế hoạch. 804.Không chỉ nghĩ đến việc hoàn thành kế hoạch được giao. 815.Tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch. 826.Nâng cao trình độ chuyên môn cho người lập kế hoạch 83 III.Các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch 2006 – 2010 831.Giải pháp về công tác đầu tư. 832.Giải pháp về thị truờng. 853.Giải pháp về tài chính. 864.Giải pháp về kinh tế - kế hoạch 875.Giải pháp về quản lý vật tư. 886.Giải pháp về quản lý cơ giới. 897.Giải pháp về lao động và tiền lương. 89KẾT LUẬN 91TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LỲ LUẬN 3

I.Tổng quan về kế hoạch và lập kế hoạch. 3

1. Khái niệm 3

2.Mục đích của kế hoạch 6

3.Vai trò công tác lập kế hoạch 6

4.Sự cần thiết của kế hoạch 10

5.Các loại kế hoạch. 10

6.Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình lập kế hoạch 15

II.Quy trình công tác lập kế hoạch: 18

2.Bước 2: Thiết lập các mục tiêu. 19

3.Bước 3: Phát triển các tiền đề 20

4.Bước 4: Xây dựng các phương án 20

5.Bước 5: Đánh giá các phương án 21

6.Bước 6: Lựa chọn phương án và ra quyết định 21

III.Một số mô hình phân tích và lập kế hoạch 22

1.Mô hình điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe doạ ( SWOT ) 22

2.Mô hình “năm lực lượng” của M. Porter 25

3.Mô hình của nhóm tư vấn Boston (BCG): ma trận BCG 26

4.Chuỗi giá trị 27

5.Phương pháp đường Gantt 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 31

I.Khái quát chung về công ty 31

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 34

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 35

II.Công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 38

1.Hệ thống kế hoạch và từng loại kế hoạch tại công ty 39

2.Phương pháp lập kế hoạch 40

3. Phân tích thực tiễn công tác lập kế hoạch của công ty qua các năm 44

III. Đánh giá công tác lập kế hoạch của Công ty trong thời gian qua56

1.Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. 57

2.Tình hình thực hiện các mục tiêu tiến độ các công trình 59

3.Thực hiện các mặt quản ly SXKD 60

4.Nguyên nhân tồn tại của công tác lập kế hoạch tại công ty. 69

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 71

SÔNG ĐÀ 11 71

I.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 71

1.Những thuận lợi và khó khăn. 71

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.74

II.Một số ý kiến hoàn thiện và nâng cao công tác lập kế hoạch tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11. 78

1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo. 78

2.Thiết lập các tiền đề. 80

3.Chủ động trong công tác lập kế hoạch. 80

4.Không chỉ nghĩ đến việc hoàn thành kế hoạch được giao. 81

5.Tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch. 82

6.Nâng cao trình độ chuyên môn cho người lập kế hoạch 83

III.Các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch 2006 – 2010 83

1.Giải pháp về công tác đầu tư. 83

2.Giải pháp về thị truờng. 85

3.Giải pháp về tài chính. 86

4.Giải pháp về kinh tế - kế hoạch 87

5.Giải pháp về quản lý vật tư. 88

6.Giải pháp về quản lý cơ giới. 89

7.Giải pháp về lao động và tiền lương. 89

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY