Chuyên đề Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 41.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 41.1.1. Giai đoạn 1989 – 1994 41.1.2. Giai đoạn 1994 – 2005 51.1.3. Từ 2005 đến nay 61.2. ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 61.2.1. Chức năng nhiệm vụ 61.2.2. Ngành nghề kinh doanh 71.2.3. Cơ cấu tổ chức 81.2.4. Lực lượng lao động 111.2.5. Cơ sở vật chất 121.2.6. Tình hình tài chính 131.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM QUA 131.3.1. Mặt hàng XNK và thị trường chính 13 1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2003 – 2006 151.3.3. Hiệu quả sử dụng lao động 161.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 192.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 192.1.1. Lụât pháp và thông lệ thương mại quốc tế 192.1.2. Chính sách và pháp luật của Nhà nước 202.1.3. Tỷ giá hối đoái 212.1.4. Thị trường cung 212.1.5. Thị trường cầu 222.1.6. Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc 232.1.7. Hệ thống ngân hàng tài chính 242.1.8. Năng lực của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không 242.2. QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 252.2.1. Các hình thức nhập khẩu 252.2.2. Quy trình nhập khẩu 272.2.2.1. Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng và nhà cung ứng 272.2.2.2. Các thủ tục nhập khẩu 342.2.2.3. Các thủ tục giao hàng và thanh toán 392.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 422.3.1. Những ưu điểm 422.3.2. Hạn chế, tồn tại 44CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 483.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 483.1.1. Định hướng chung 483.1.2. Một số mục tiêu cụ thể 503.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 513.2.1. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường 513.2.2. Có các phương thức định giá linh hoạt 523.2.3. Thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực 533.2.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức một cách hợp lý 553.2.5. Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo chất lượng hoạt động nhập khẩu 563.2.6. Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh và hình thức kinh doanh 563.2.7. Nghiên cứu mở thêm các văn phòng đại diện ở những nước có đối tác chiến lược 563.2.8. Hoàn thiện công tác đấu thầu 573.3. CÁC KIẾN NGHỊ 583.3.1. Với Tổng công ty Hàng không Việt Nam 583.3.2. Đối với Nhà nước. 59KẾT LUẬN 64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 4

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 4

1.1.1. Giai đoạn 1989 – 1994 4

1.1.2. Giai đoạn 1994 – 2005 5

1.1.3. Từ 2005 đến nay 6

1.2. ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 6

1.2.1. Chức năng nhiệm vụ 6

1.2.2. Ngành nghề kinh doanh 7

1.2.3. Cơ cấu tổ chức 8

1.2.4. Lực lượng lao động 11

1.2.5. Cơ sở vật chất 12

1.2.6. Tình hình tài chính 13

1.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM QUA 13

1.3.1. Mặt hàng XNK và thị trường chính 13

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2003 – 2006 15

1.3.3. Hiệu quả sử dụng lao động 16

1.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 19

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 19

2.1.1. Lụât pháp và thông lệ thương mại quốc tế 19

2.1.2. Chính sách và pháp luật của Nhà nước 20

2.1.3. Tỷ giá hối đoái 21

2.1.4. Thị trường cung 21

2.1.5. Thị trường cầu 22

2.1.6. Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc 23

2.1.7. Hệ thống ngân hàng tài chính 24

2.1.8. Năng lực của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không 24

2.2. QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 25

2.2.1. Các hình thức nhập khẩu 25

2.2.2. Quy trình nhập khẩu 27

2.2.2.1. Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng và nhà cung ứng 27

2.2.2.2. Các thủ tục nhập khẩu 34

2.2.2.3. Các thủ tục giao hàng và thanh toán 39

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 42

2.3.1. Những ưu điểm 42

2.3.2. Hạn chế, tồn tại 44

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG 48

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 48

3.1.1. Định hướng chung 48

3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể 50

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 51

3.2.1. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường 51

3.2.2. Có các phương thức định giá linh hoạt 52

3.2.3. Thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực 53

3.2.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức một cách hợp lý 55

3.2.5. Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo chất lượng hoạt động nhập khẩu 56

3.2.6. Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh và hình thức kinh doanh 56

3.2.7. Nghiên cứu mở thêm các văn phòng đại diện ở những nước có đối tác chiến lược 56

3.2.8. Hoàn thiện công tác đấu thầu 57

3.3. CÁC KIẾN NGHỊ 58

3.3.1. Với Tổng công ty Hàng không Việt Nam 58

3.3.2. Đối với Nhà nước. 59

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY