Chuyên đề Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN- AASC THỰC HIỆN 31.1. Khái quát về trọng yếu, rủi ro trong kiểm toán bctc tại công ty aasc: 31.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của tính trọng yếu. 31.1.2. Những khái niệm cơ bản về rủi ro kiểm toán. 51.1.2.1. Khái niệm. 51.1.2.2. Các loại rủi ro trong kiểm toán. 61.1.2.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành rủi ro kiểm toán 111.1.2.4. Quy trình và phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán 131.1.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán: 131.2. Vận dụng đánh giá trọng yếu, rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc: 141.2.1. Vận dụng đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC tại AASC: 141.2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết phải xác lập MTY. 141.2.1.2. Cơ sở và phương pháp xác lập MTY. 151.2.2. Vận dụng đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại AASC: 18CHƯƠNG 2: TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỌNGYẾU, RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN – AASC THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG ABC 222.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN: 232.1.1. Đánh giá rủi ro: 232.1.2 . Đánh giá trọng yếu: 352.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 422.2.1. Đánh giá rủi ro: 422.2.2 . Đánh giá trọng yếu: 522.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 562.3.1. Đánh giá lại trọng yếu: 562.3.2. Đánh giá rủi ro: 56CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC 573.1. Nhận xét thực tế vận dụng phương pháp và quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc. 573.1.1 Ưu điểm 573.1.2. Hạn chế 583.2. Nguyên nhân của thực trạng. 613.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán bctc. 623.4. Một số giải pháp và điều kiện để hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc. 633.4.1 Một số giải pháp: 633.4.2 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán BCTC. 673.4.2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 673.4.2.2. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 683.4.2.3. Đối với Công ty được kiểm toán 693.4.2.4 Đối với KTV 693.4.2.5. Đối với hiệp hội nghề nghiệp 69KẾT LUẬN 71DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 74

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN- AASC THỰC HIỆN 3

1.1. Khái quát về trọng yếu, rủi ro trong kiểm toán bctc tại công ty aasc: 3

1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của tính trọng yếu. 3

1.1.2. Những khái niệm cơ bản về rủi ro kiểm toán. 5

1.1.2.1. Khái niệm. 5

1.1.2.2. Các loại rủi ro trong kiểm toán. 6

1.1.2.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành rủi ro kiểm toán 11

1.1.2.4. Quy trình và phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán 13

1.1.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán: 13

1.2. Vận dụng đánh giá trọng yếu, rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc: 14

1.2.1. Vận dụng đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC tại AASC: 14

1.2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết phải xác lập MTY. 14

1.2.1.2. Cơ sở và phương pháp xác lập MTY. 15

1.2.2. Vận dụng đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại AASC: 18

CHƯƠNG 2: TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỌNGYẾU, RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN – AASC THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG ABC 22

2.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN: 23

2.1.1. Đánh giá rủi ro: 23

2.1.2 . Đánh giá trọng yếu: 35

2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 42

2.2.1. Đánh giá rủi ro: 42

2.2.2 . Đánh giá trọng yếu: 52

2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 56

2.3.1. Đánh giá lại trọng yếu: 56

2.3.2. Đánh giá rủi ro: 56

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC 57

3.1. Nhận xét thực tế vận dụng phương pháp và quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc. 57

3.1.1 Ưu điểm 57

3.1.2. Hạn chế 58

3.2. Nguyên nhân của thực trạng. 61

3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán bctc. 62

3.4. Một số giải pháp và điều kiện để hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán bctc tại aasc. 63

3.4.1 Một số giải pháp: 63

3.4.2 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình, phương pháp đánh giá trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán BCTC. 67

3.4.2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 67

3.4.2.2. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 68

3.4.2.3. Đối với Công ty được kiểm toán 69

3.4.2.4 Đối với KTV 69

3.4.2.5. Đối với hiệp hội nghề nghiệp 69

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY