Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 31.1. Đặc điểm lao động của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 31.2. Các hình thức trả lương của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 61.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 61.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 71.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 71.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: 81.2.2.3. Theo khối lượng công việc: 81.2.3. Hình thức tiền lương hỗn hợp. 91.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương. 91.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 91.3.1. Quỹ tiền lương. 91.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội. 101.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế. 111.3.4. Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 111.3.5. Kinh phí công đoàn. 121.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 121.4.1. Phân cấp quản lý tổ chức. 131.4.2. Phân cấp công tác cán bộ. 131.4.3. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo. 161.4.4. Trình tự bổ nhiệm. 201.4.5. Luân chuyển. 231.4.6. Khen thưởng – kỷ luật. 251.4.7. Phân cấp quản lý tiền lương. 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 272.1. Kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 272.1.1. Chứng từ sử dụng. 272.1.2. Phương pháp tính lương. 272.1.2.1. Tính lương bộ phận gián tiếp. 282.1.2.2. Tính lương bộ phận trực tiếp. 362.1.3. Tài khoản sử dụng. 422.1.4. Quy trình kế toán. 432.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 482.2.1. Chứng từ sử dụng. 482.2.2. Phương pháp tính. 482.2.3. Tài khoản sử dụng. 512.2.4. Quy trình kế toán. 53CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 623.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà và phương hướng hoàn thiện. 623.1.1. Ưu điểm. 623.1.2. Nhược điểm 653.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà.653.2.1. Về hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương .653.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 68KẾT LUẬN 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 3

1.1. Đặc điểm lao động của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 3

1.2. Các hình thức trả lương của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 6

1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 6

1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 7

1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 7

1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: 8

1.2.2.3. Theo khối lượng công việc: 8

1.2.3. Hình thức tiền lương hỗn hợp. 9

1.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương. 9

1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 9

1.3.1. Quỹ tiền lương. 9

1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội. 10

1.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế. 11

1.3.4. Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 11

1.3.5. Kinh phí công đoàn. 12

1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 12

1.4.1. Phân cấp quản lý tổ chức. 13

1.4.2. Phân cấp công tác cán bộ. 13

1.4.3. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo. 16

1.4.4. Trình tự bổ nhiệm. 20

1.4.5. Luân chuyển. 23

1.4.6. Khen thưởng – kỷ luật. 25

1.4.7. Phân cấp quản lý tiền lương. 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 27

2.1. Kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 27

2.1.1. Chứng từ sử dụng. 27

2.1.2. Phương pháp tính lương. 27

2.1.2.1. Tính lương bộ phận gián tiếp. 28

2.1.2.2. Tính lương bộ phận trực tiếp. 36

2.1.3. Tài khoản sử dụng. 42

2.1.4. Quy trình kế toán. 43

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. 48

2.2.1. Chứng từ sử dụng. 48

2.2.2. Phương pháp tính. 48

2.2.3. Tài khoản sử dụng. 51

2.2.4. Quy trình kế toán. 53

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 62

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà và phương hướng hoàn thiện. 62

3.1.1. Ưu điểm. 62

3.1.2. Nhược điểm 65

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà.65

3.2.1. Về hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương .65

3.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY