Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 29 - Công ty xây dựng 319 - Bộ quốc phòng

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU - 1 -CHƯƠNG I - 3 -TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 29 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 3 -1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XN 29. - 3 -1.1.1. Quá trình phát triển của XN 29. - 3 -1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của XN. - 4 -1.2. Đặc điểm kinh doanh & tổ chức hoạt động SXKD của XN 29. - 6 -1.2.1. Đặc điểm kinh doanh. - 6 -1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. - 8 -1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD. - 8 -1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XN. - 10 -1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại XN 29. - 13 -1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của XN. - 13 -1.4.2. Đặc điểm vân dụng chế độ chính sách kế toán tại XN. - 14 -CHƯƠNG II - 22 -THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XN 29- CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 22 -2.1. Đặc điểm CPSX và giá thành sản phẩm xây lắp: - 22 -2.1.1.CPSX và các cách phân loại CPSX tại XN. - 22 -2.1.1.1.CPSX trong DN xây lắp: - 22 -2.1.1.2. Phân loại CPSX: - 25 -2.1.2.Giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 26 -2.2. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành: - 26 -2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX. - 26 -2.2.2. Đối tượng tính giá thành: - 27 -2.3. Thực trạng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 27 -2.3.1.Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp: - 27 -2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: - 34 -2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: - 44 -2.3.4. Kế toán CPSX chung: - 50 -2.4.2. Tính giá thành công trình ở XN 29. - 61 -CHƯƠNG III: - 65 -Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT &TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẠI XN 29- CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 65 -3.1. Những ưu điểm và hạn chế của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN 29. - 67 -3.1.1. Ưu điểm của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 67 -3.1.2. Hạn chế của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm: - 68 -3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành tại XN 29 – CTXD 319. - 69 -3.2.1. Kế toán chi phí NVL. - 69 -3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. - 69 -3.2.3. Kế toán chi phí máy thi công. - 70 -3.2.4. Kế toán CPSX chung.-70-3.2.5. Kế toán xác định giá trị sản phẩm dở dang. - 71 -KẾT LUẬN.-72-DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 73 -

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

CHƯƠNG I - 3 -

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 29 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 3 -

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XN 29. - 3 -

1.1.1. Quá trình phát triển của XN 29. - 3 -

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của XN. - 4 -

1.2. Đặc điểm kinh doanh & tổ chức hoạt động SXKD của XN 29. - 6 -

1.2.1. Đặc điểm kinh doanh. - 6 -

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. - 8 -

1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD. - 8 -

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XN. - 10 -

1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại XN 29. - 13 -

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của XN. - 13 -

1.4.2. Đặc điểm vân dụng chế độ chính sách kế toán tại XN. - 14 -

CHƯƠNG II - 22 -

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XN 29- CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 22 -

2.1. Đặc điểm CPSX và giá thành sản phẩm xây lắp: - 22 -

2.1.1.CPSX và các cách phân loại CPSX tại XN. - 22 -

2.1.1.1.CPSX trong DN xây lắp: - 22 -

2.1.1.2. Phân loại CPSX: - 25 -

2.1.2.Giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 26 -

2.2. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành: - 26 -

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX. - 26 -

2.2.2. Đối tượng tính giá thành: - 27 -

2.3. Thực trạng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 27 -

2.3.1.Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp: - 27 -

2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: - 34 -

2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: - 44 -

2.3.4. Kế toán CPSX chung: - 50 -

2.4.2. Tính giá thành công trình ở XN 29. - 61 -

CHƯƠNG III: - 65 -

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT &TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẠI XN 29- CÔNG TY XÂY DỰNG 319. - 65 -

3.1. Những ưu điểm và hạn chế của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN 29. - 67 -

3.1.1. Ưu điểm của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN 29. - 67 -

3.1.2. Hạn chế của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm: - 68 -

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành tại XN 29 – CTXD 319. - 69 -

3.2.1. Kế toán chi phí NVL. - 69 -

3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. - 69 -

3.2.3. Kế toán chi phí máy thi công. - 70 -

3.2.4. Kế toán CPSX chung.-70-

3.2.5. Kế toán xác định giá trị sản phẩm dở dang. - 71 -

KẾT LUẬN.-72-

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 73 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY