Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 31.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 31.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm củaTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 41.3. Quản lý chi phí sản xuất xây lắp của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhâp khẩu và Xây dựng Việt Nam. 81.3.1 Mô hình tổ chức quản lý 81.3.2 Chức năng của các bộ phận liên quan đến kế toán CPSX và giá thành 8CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX. 122.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX. 122.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp CPSX 122.1.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phương pháp phân loại chi phí sản xuất tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX. 122.1.1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 132.1.1.3.Giới thiệu khái quát về công trình đường cao tốc Láng Hòa Lạt: 142.1.1.4. Đặc điểm về sổ sách, phương pháp ghi sổ, cơ cấu sổ của kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 142.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 172.1.2.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 172.1.2.2- Tài khoản sử dụng 182.1.2.3- Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 182.1.2.4 Kế toán tổng hợp 252.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 292.1.3.1- Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 292.1.3.2- Tài khoản sử dụng 302.1.3.3- Kế toán chi tiết 302.1.3.4- Kế toán tổng hợp 362.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 382.1.4.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 382.1.4.2- Tài khoản sử dụng 382.1.4.3- Kế toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công 392.1.4.4- Kế toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công 432.1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung 452.1.5.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 452.1.5.2- Tài khoản sử dụng 452.1.5.3- Kế toán chi tiết chi phí sản xuât chung 452.1.5.4- Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 532.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 562.1.6.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 562.1.6.2. Tổng hợp chi phí sản xuất. 592.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại TCT Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 632.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 632.2.2- Quy trình tính giá thành. 64CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 673.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Tổng Công ty và phương hướng hoàn thiện. 673.1.1- Ưu điểm 673.1.2. Những mặt còn tồn tại 693.1.3- Phương hướng hoàn thiện 703.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty. 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm củaTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 4

1.3. Quản lý chi phí sản xuất xây lắp của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhâp khẩu và Xây dựng Việt Nam. 8

1.3.1 Mô hình tổ chức quản lý 8

1.3.2 Chức năng của các bộ phận liên quan đến kế toán CPSX và giá thành 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX. 12

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX. 12

2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp CPSX 12

2.1.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phương pháp phân loại chi phí sản xuất tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX. 12

2.1.1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. 13

2.1.1.3.Giới thiệu khái quát về công trình đường cao tốc Láng Hòa Lạt: 14

2.1.1.4. Đặc điểm về sổ sách, phương pháp ghi sổ, cơ cấu sổ của kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 14

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

2.1.2.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 17

2.1.2.2- Tài khoản sử dụng 18

2.1.2.3- Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18

2.1.2.4 Kế toán tổng hợp 25

2.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 29

2.1.3.1- Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 29

2.1.3.2- Tài khoản sử dụng 30

2.1.3.3- Kế toán chi tiết 30

2.1.3.4- Kế toán tổng hợp 36

2.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 38

2.1.4.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 38

2.1.4.2- Tài khoản sử dụng 38

2.1.4.3- Kế toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công 39

2.1.4.4- Kế toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công 43

2.1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung 45

2.1.5.1- Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 45

2.1.5.2- Tài khoản sử dụng 45

2.1.5.3- Kế toán chi tiết chi phí sản xuât chung 45

2.1.5.4- Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 53

2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 56

2.1.6.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 56

2.1.6.2. Tổng hợp chi phí sản xuất. 59

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại TCT Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 63

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 63

2.2.2- Quy trình tính giá thành. 64

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 67

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Tổng Công ty và phương hướng hoàn thiện. 67

3.1.1- Ưu điểm 67

3.1.2. Những mặt còn tồn tại 69

3.1.3- Phương hướng hoàn thiện 70

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty. 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY