Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .3CHƯƠNG I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp .41.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .41.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41.1.2 Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .71.1.2.1 Chi phí sản phẩm xây lắp .71.1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp .81.1.3 Yêu cầu quản lý về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 91.1.4 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . .91.1.4.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp .91.1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 101.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 111.2.1 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất .111.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất 111.2.1.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .131.2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .141.2.1.4 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 151.2.1.5 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 171.2.1.6 kế toán tập hợp chi phí máy thi công .191.2.1.7 kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .231.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .251.2.2.1 phân loại giá thành .251.2.2.2 Đối tượng tính giá thành .261.2.2.3 Các phương pháp tính giá thành .271.2.2.4 các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .291.2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .301.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .311.2.4 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán máy .32CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .332.1 Đặc điểm chung về Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .332.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty .372.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam 392.1.4 Đặc điển chung về công tác kế toán .422.1.4.1 Đặc điểm về bộ máy kế toán .422.1.4.2 Đặc điểm về hình thức kế toán và phần mềm kế toán tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .442.1.4.3 Các chính sách và phương pháp kế toán cơ bản của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam 472.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấ và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .492.2.1 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xâ dựng việt nam .492.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam . .492.2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .512.2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .512.2.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .51 2.2.1.4.1 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .52 2.2.1.4.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp .62 2.2.1.4.3 Kế toán Chi phí máy thi công .68 2.2.1.4.4 Kế toán Chi phí sản xuất chung .752.2.2 Thực trạng tính giá thành và kỳ tính giá thành của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .88CHƯƠNG III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam . .903.1 Những nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .913.1.1 Những ưu điểm .913.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế .943.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 963.2.1 Những yêu cầu phải hoàn thiện .963.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện .97KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .3

CHƯƠNG I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp .4

1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .4

1.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4

1.1.2 Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .7

1.1.2.1 Chi phí sản phẩm xây lắp .7

1.1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp .8

1.1.3 Yêu cầu quản lý về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

1.1.4 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . .9

1.1.4.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp .9

1.1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 10

1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 11

1.2.1 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất .11

1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất 11

1.2.1.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .13

1.2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .14

1.2.1.4 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

1.2.1.5 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 17

1.2.1.6 kế toán tập hợp chi phí máy thi công .19

1.2.1.7 kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .23

1.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25

1.2.2.1 phân loại giá thành .25

1.2.2.2 Đối tượng tính giá thành .26

1.2.2.3 Các phương pháp tính giá thành .27

1.2.2.4 các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .29

1.2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .30

1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .31

1.2.4 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán máy .32

CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .33

2.1 Đặc điểm chung về Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .33

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty .37

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam 39

2.1.4 Đặc điển chung về công tác kế toán .42

2.1.4.1 Đặc điểm về bộ máy kế toán .42

2.1.4.2 Đặc điểm về hình thức kế toán và phần mềm kế toán tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .44

2.1.4.3 Các chính sách và phương pháp kế toán cơ bản của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam 47

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấ và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .49

2.2.1 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xâ dựng việt nam .49

2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam . .49

2.2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .51

2.2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .51

2.2.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cổ phần cơ điện và xây dựng việt nam .51

2.2.1.4.1 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .52

2.2.1.4.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp .62

2.2.1.4.3 Kế toán Chi phí máy thi công .68

2.2.1.4.4 Kế toán Chi phí sản xuất chung .75

2.2.2 Thực trạng tính giá thành và kỳ tính giá thành của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .88

CHƯƠNG III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam . .90

3.1 Những nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam .91

3.1.1 Những ưu điểm .91

3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế .94

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 96

3.2.1 Những yêu cầu phải hoàn thiện .96

3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện .97

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY