Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng HUD 101

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUCHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD 101 11.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 11.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 81.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 81.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 91.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty 111.3.1. Mô hình tổ chức quản lý chung toàn doanh nghiệp 111.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan đến kế toán CPSX và giá thành. 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VF TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD 101 142.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101. 142.1.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 142.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 152.1.2.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 152.1.2.2. Tài khoản sử dụng 202.1.2.3. Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 212.1.2.4. Kế toán tổng hợp 222.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 252.1.3.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 252.1.3.2. Tài khoản sử dụng 322.1.3.3. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 32 2.1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 332.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 342.1.4.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 342.1.4.2. Tài khoản sử dụng 412.1.4.3. Kế toán chi tiết 422.1.4.4. Kế toán tổng hợp 422.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 442.1.5.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 442.1.5.2. Tài khoản sử dụng 502.1.5.3. Kế toán chi tiết 502.1.5.4. Kế toán tổng hợp 512.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 522.1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 522.1.6.2. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 552.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101. 572.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 572.2.2. Quy trình tính giá thành 58CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỤNG HUD 101 603.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện 603.1.1. Ưu điểm 603.1.1.1. Về công tác tổ chức kế toán 603.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng 613.1.1.3. Về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 623.1.1.4. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 653.1.2. Nhược điểm 66 3.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 663.1.2.2. Về việc tập hợp chi phí sản xuất 673.1.2.3. Về công tác luân chuyển chứng từ 673.1.2.4. Về biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất 683.1.3. Phương hướng hoàn thiện 693.1.3.1. Luân chuyển chứng từ kế toán 693.1.3.2. Công tác phân loại chi phí 693.1.3.3. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ, giá trị công cụ dụng cụ phân bổ nhiều kỳ và nguyên vật liệu 703.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 713.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 713.2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 733.2.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 743.2.4. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 753.2.5. Hoàn thiện hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất 763.2.6. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán 76KẾT LUẬN 78TÀI LỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD 101 1

1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 1

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 8

1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 8

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 9

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty 11

1.3.1. Mô hình tổ chức quản lý chung toàn doanh nghiệp 11

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan đến kế toán CPSX và giá thành. 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VF TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD 101 14

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101. 14

2.1.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

2.1.2.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 15

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 20

2.1.2.3. Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21

2.1.2.4. Kế toán tổng hợp 22

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 25

2.1.3.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 25

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 32

2.1.3.3. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 32

2.1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 33

2.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 34

2.1.4.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 34

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng 41

2.1.4.3. Kế toán chi tiết 42

2.1.4.4. Kế toán tổng hợp 42

2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 44

2.1.5.1. Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 44

2.1.5.2. Tài khoản sử dụng 50

2.1.5.3. Kế toán chi tiết 50

2.1.5.4. Kế toán tổng hợp 51

2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 52

2.1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 52

2.1.6.2. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 55

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101. 57

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 57

2.2.2. Quy trình tính giá thành 58

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỤNG HUD 101 60

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện 60

3.1.1. Ưu điểm 60

3.1.1.1. Về công tác tổ chức kế toán 60

3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng 61

3.1.1.3. Về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 62

3.1.1.4. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 65

3.1.2. Nhược điểm 66

3.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 66

3.1.2.2. Về việc tập hợp chi phí sản xuất 67

3.1.2.3. Về công tác luân chuyển chứng từ 67

3.1.2.4. Về biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất 68

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 69

3.1.3.1. Luân chuyển chứng từ kế toán 69

3.1.3.2. Công tác phân loại chi phí 69

3.1.3.3. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ, giá trị công cụ dụng cụ phân bổ nhiều kỳ và nguyên vật liệu 70

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng HUD 101 71

3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71

3.2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 73

3.2.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 74

3.2.4. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 75

3.2.5. Hoàn thiện hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất 76

3.2.6. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán 76

KẾT LUẬN 78

TÀI LỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY