Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn 658

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658. 41.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn 658 (CIRDJCO 658). 41.1.1. Giới thiệu danh mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 41.1.2. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 61.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 71.3. Đặc điểm của quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 101.4. Đặc điểm quá trình cấp phát vốn của công ty cho các đơn vị thi công. 11CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 13XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 132.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 132.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658 142.1.1.1. Nội dung và tài khoản sử dụng. 142.1.1.2. Quy trình ghi sổ chi phí NVL trực tiếp. 152.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 262.1.2.1. Nội dung và tài khoản sử dụng 262.1.2.2. Quy trình ghi sổ kế toán CPNCTT tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 272.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 332.1.3.1. Nội dung và tài khoản sử dụng 332.1.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 342.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 392.1.4.1. Nội dung và tài khoản sử dụng: 392.1.4.2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 402.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 462.1.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 462.1.5.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 482.2.Tính giá thành sản xuất sản phẩm của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 492.2.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty CP ĐTXD & PTNT 658 492.2.2. Quy trình tính giá thành tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 50CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 52XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 523.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 523.1.1. Ưu điểm 533.1.1.1.Về bộ máy kế toán: 543.1.1.2.Về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 543.1.2. Nhược điểm 573.1.2.1. Về bộ máy kế toán: 573.1.2.2. Về luân chuyển chứng từ: 573.1.2.3. Về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 583.1.3. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 613.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 623.2.1. Về luân chuyển chứng từ tại kế toán các Ban, đội xây dựng. 623.2.2. Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 633.2.3. Về chi phí nhân công trực tiếp 643.2.4. Về chi phí sử dụng máy thi công: 653.2.5. Về chi phí sản xuất chung 663.2.6. Về hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 673.2.7. Hoàn thiện hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 683.2.8. Hoàn thiện kế toán quản trị. 68KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658. 4

1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn 658 (CIRDJCO 658). 4

1.1.1. Giới thiệu danh mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 4

1.1.2. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 6

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 7

1.3. Đặc điểm của quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 10

1.4. Đặc điểm quá trình cấp phát vốn của công ty cho các đơn vị thi công. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 13

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 13

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 13

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658 14

2.1.1.1. Nội dung và tài khoản sử dụng. 14

2.1.1.2. Quy trình ghi sổ chi phí NVL trực tiếp. 15

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 26

2.1.2.1. Nội dung và tài khoản sử dụng 26

2.1.2.2. Quy trình ghi sổ kế toán CPNCTT tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 27

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 33

2.1.3.1. Nội dung và tài khoản sử dụng 33

2.1.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 34

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 39

2.1.4.1. Nội dung và tài khoản sử dụng: 39

2.1.4.2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 40

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 46

2.1.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 46

2.1.5.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 48

2.2.Tính giá thành sản xuất sản phẩm của công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 49

2.2.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty CP ĐTXD & PTNT 658 49

2.2.2. Quy trình tính giá thành tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 50

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 52

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 52

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 52

3.1.1. Ưu điểm 53

3.1.1.1.Về bộ máy kế toán: 54

3.1.1.2.Về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658 54

3.1.2. Nhược điểm 57

3.1.2.1. Về bộ máy kế toán: 57

3.1.2.2. Về luân chuyển chứng từ: 57

3.1.2.3. Về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 58

3.1.3. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 61

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP ĐTXD & PTNT 658. 62

3.2.1. Về luân chuyển chứng từ tại kế toán các Ban, đội xây dựng. 62

3.2.2. Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 63

3.2.3. Về chi phí nhân công trực tiếp 64

3.2.4. Về chi phí sử dụng máy thi công: 65

3.2.5. Về chi phí sản xuất chung 66

3.2.6. Về hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 67

3.2.7. Hoàn thiện hạch toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 68

3.2.8. Hoàn thiện kế toán quản trị. 68

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY