Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại Công ty TNHH Đại Chính

MỤC LỤCDANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 31.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 31.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẨT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 41.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 71.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 71.3.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 81.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 111.3.4. Phương pháp quản lý chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 172.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 172.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 172.1.1.1. Nội dung 172.1.1.2. Tài khoản sử dụng 182.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 182.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 282.1.2.1. Nội dung 282.1.2.2. Tài khoản sử dụng 292.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 292.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 372.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 392.1.3.1. Nội dung 392.1.3.2. Tài khoản sử dụng 412.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 422.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 512.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 542.1.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 542.1.4.2. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 582.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 632.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 632.2.2. Quy trình tính giá thành 63THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SỢI THÀNH PHẨM THÁNG 11/2010 65CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 663.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH; PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 663.1.1. Ưu điểm 663.1.2. Nhược điểm 673.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 693.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 693.2.1. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 693.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 713.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 713.2.4. Hoàn thiện kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 733.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 73KẾT LUẬN 74

MỤC LỤC

DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 3

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẨT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 4

1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 7

1.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 7

1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 8

1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 11

1.3.4. Phương pháp quản lý chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 17

2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 17

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

2.1.1.1. Nội dung 17

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 18

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 18

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 28

2.1.2.1. Nội dung 28

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 29

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 29

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 37

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 39

2.1.3.1. Nội dung 39

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 41

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 42

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 51

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 54

2.1.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 54

2.1.4.2. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 58

2.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 63

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 63

2.2.2. Quy trình tính giá thành 63

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SỢI THÀNH PHẨM THÁNG 11/2010 65

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 66

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH; PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 66

3.1.1. Ưu điểm 66

3.1.2. Nhược điểm 67

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chính 69

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 69

3.2.1. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 69

3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 71

3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 71

3.2.4. Hoàn thiện kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 73

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI CHÍNH 73

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY