Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 31.TÌM HIỂU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty 41.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 41.4. Khái quát bộ máy kế toán của c࿦ng ty 81.5. Hình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng 102. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM: 132.1. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty như sau: 132.2. Hệ thống sổ kế toán của công ty 152.2.1. Quy trình kế toán của một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty 162.2.2. Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty 28CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 301. TỔ CHỨC NHIỆM VỤ THANH TOÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 301.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 301. 2. Phương thức thanh toán 311.3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty. 321.4. Trình tự kế toán 332. HẠCH TOÁN CHI TIẾT VÀ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY. 332.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam. 393. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 443.1. Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 443.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 473.2.1. Trình tự kế toán 473.2.2. Sổ sách sử dụng: 50CHƯƠNG III 58PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 581. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam 581.1. Nhận xét chung 581.2. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết qủa kinh doanh ở công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam: 592. Một số ý kiền đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt nam: 612.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu: 622.2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty: 622.3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách: 68KẾT LUẬN 69

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 3

1.TÌM HIỂU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty 4

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 4

1.4. Khái quát bộ máy kế toán của c࿦ng ty 8

1.5. Hình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng 10

2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM: 13

2.1. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty như sau: 13

2.2. Hệ thống sổ kế toán của công ty 15

2.2.1. Quy trình kế toán của một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty 16

2.2.2. Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty 28

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 30

1. TỔ CHỨC NHIỆM VỤ THANH TOÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 30

1.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 30

1. 2. Phương thức thanh toán 31

1.3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty. 32

1.4. Trình tự kế toán 33

2. HẠCH TOÁN CHI TIẾT VÀ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY. 33

2.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam. 39

3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 44

3.1. Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 44

3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 47

3.2.1. Trình tự kế toán 47

3.2.2. Sổ sách sử dụng: 50

CHƯƠNG III 58

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 58

1. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam 58

1.1. Nhận xét chung 58

1.2. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết qủa kinh doanh ở công ty cổ phần máy tính điện tử Việt Nam: 59

2. Một số ý kiền đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần máy tính điện tử Việt nam: 61

2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu: 62

2.2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty: 62

2.3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách: 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY