Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tin Học An Việt

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU. 1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 31.1. Đặc điểm sản phẩm 31.2. Đặc điểm hoạt động bán hàng 51.2.1. Thị trường của Công ty 51.2.2. Các phương thức bán hàng 61.3. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty 8CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 122.1. Kế toán doanh thu bán hàng 122.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 122.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 142.1.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa 142.1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 222.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 272.2. Kế toán giá vốn hàng bán 372.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 372.2.2. Kế toán chi tiết về giá vốn 412.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn 502.3. Kế toán chi phí bán hàng 552.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 552.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 572.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 612.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 622.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 622.4.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 642.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí QLDN 662.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 67 CHƯƠNG III 71HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 723.1. Đánh giá về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 723.1.1. Ưu điểm 723.1.2. Nhược điểm 743.1.3. Phương hướng hoàn thiện 753.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tin Học An Việt 76KẾT LUẬN 84

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm 3

1.2. Đặc điểm hoạt động bán hàng 5

1.2.1. Thị trường của Công ty 5

1.2.2. Các phương thức bán hàng 6

1.3. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 12

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 12

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 12

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 14

2.1.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa 14

2.1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 22

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 27

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 37

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 37

2.2.2. Kế toán chi tiết về giá vốn 41

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn 50

2.3. Kế toán chi phí bán hàng 55

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 55

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 57

2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 61

2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 62

2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 62

2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 64

2.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí QLDN 66

2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 67

CHƯƠNG III 71

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN VIỆT 72

3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 72

3.1.1. Ưu điểm 72

3.1.2. Nhược điểm 74

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 75

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tin Học An Việt 76

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY