Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần dược phẩm Huy Thịnh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I Tổng quan về Công ty Cổ phần dược phẩm huy thịnh 3

1.1- Thông tin chung về Công ty 3

1.2- Quá trình ra đời và phát triển Công ty 3

1.3- Quy mô, chức năng nhiệm vụ của Công ty 5

1.3.1- Quy mô 5

1.3.2- Chức năng nhiệm vụ 5

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 6

1.5- Hoạt động Marketing của Công ty 9

Phần II Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu tác động tới quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty 10

2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 10

2.2. Đặc điểm sản phẩm 10

2.3.- Đặc điểm về lao động 11

2.4- Cơ sở vật chất và nguồn vốn kinh doanh của Công ty 13

2.4.1- Cơ sở vật chất 13

2.4.2- Nguồn vốn 14

2.5- Đặc điểm về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh 14

Chương II Thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần dược phẩm huy thịnh 17

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 17

1.1- Kết quả kinh doanh của Công ty 17

Mức độ tăng 17

1.2. Một số kết quả hoạt động khác của Công ty 19

1.2.1. Mở rộng thị trường 19

1.2.2. Phát triển sản phẩm 20

1.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm 20

2. Một số kết quả hoạt động về thực trạng kênh phân phối của Công ty. 20

2.1. Thực trạng kênh phân phối 20

2.1.1. Cấu trúc 20

2.1.2. Quy mô 21

2.1.3. Chất lượng của hệ thống kênh phân phối 22

2.1.4. Quy trình phát triển kênh phân phối 23

2.2. Thực trạng hệ thống quản lý quy trình phát triển kênh phân phối 24

2.2.1. Tổ chức, quản lý, hoạt động của các thành viên trong Công ty 24

2.2.2. Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Công ty 28

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của Công ty 31

3.1. Những yếu tố bên trong 31

3.1.1. Yếu tố khách hàng 31

3.1.2. Yếu tố người bán 32

3.1.3. Đối thủ cạnh tranh 32

3.2. Yếu tố bên ngoài 32

3.2.1. Yếu tố kinh tế 32

3.2.2. Yếu tố công nghệ 32

3.2.3. Yếu tố thời tiết 33

3.2.4. Yếu tố pháp luật – Chính trị 33

4. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 33

4.1. Những thành tựu 33

4.1.1. Thành tựu về kinh tế 33

I.1- Kết quả kinh doanh của Công ty 33

4.1.2. Thành tựu về công nghệ 35

4.2. Mặt hạn chế và nguyên nhân 36

4.2.1. Hạn chế 36

4.2.2. Nguyên nhân 36

Chương III Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần dược phẩm huy thịnh 37

I. Phương hướng, mục tiêu, chiến lược 37

1.1. Phương hướng 37

1.2. Mục tiêu chiến lược 37

1.2.1. Mục tiêu chiến lược chung của Công ty 37

1.2.2. Các mục tiêu chiến lược Maketing - Mix 39

II. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 40

2.1. Hoàn thiện cơ cấu quản lý của Bộ phận Marketing 40

2.1.1. Cơ sở lý luận 40

2.1.2. Cơ sở thực tiễn 40

2.1.3. Nội dung thực hiện 41

2.1.4. Kết quả ước tính 41

2.2. Chú ý hơn nữa đến bộ phận trình dược viên 42

2.2.1. Cơ sở lý luận 42

2.2.2. Cơ sở thực tiễn 42

2.2.3. Nội dung thực hiện 43

2.2.4. Kết quả ước tính 43

2.3. Phát triển cấu trúc kênh có thể thay thế 43

2.3.1. Cơ sở lý luận 43

2.3.2. Cơ sở thực tiễn 44

2.3.3. Nội dung thực hiện 44

2.3.4. Kết quả 44

2.4. Phát triển hệ thống thông tin 45

2.4.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 45

2.4.2. Nội dung thực hiện 45

2.4.3. Kết quả 47

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY