Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ. 3I .Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 3II. Đặc điểm quy trình côngnghệ sản xuất bia hơi 71.Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty Việt Hà. 82. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 10III. Đặc điểm bộ máy tổ chức sản xuất. 11IV.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 12V.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà. 161.Tổ chức của bộ máy kế toán . 162. Đặc điểm hệ thống chứng từ của công ty bia Việt Hà. 173. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 204. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Việt Hà 20Dưới đây là 1 số hệ thống sổ kế toán chủ yếu tại công ty 21CHƯƠNG 2 :.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ . 222.1 Những vấn đề kinh tế cơ bản tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà có ảnh hưởng tới kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 222.1.1 .Đặc điểm của công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ và những ảnh hưởng đến công tác kế toán . 222.1.2 .Đặc điểm công tác quản lý tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và những ảnh hưởng đến công tác kế toán. 232.2. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 232.3.Kế toán tiêu thụ tại công ty tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 252.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán. 252.3.1.1.Phương pháp tính giá thành thành phẩm 252.3.1.2.Chứng từ sử dụng . 252.3.1.3.Kế toán chi tiết 282.3.1.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 312.3.3.Kế toán khoản phải thu khách hàng 342.4.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 382.4.1.Kế toán chi phí bán hàng 382.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 432.4. 3.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 48CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ. 511.Đánh giá chung về công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 511.1.Những thuận lợi 511.2. Những khó khăn. 522.Nhận xét chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 52 2.1 Về hình thức ghi sổ kế toán và cách thức ghi chép kế toán .532.2 Về kế toán phải thu khách hàng và dự phòng Nợ phải thu. 543.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 54PHẦN KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ. 3

I .Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 3

II. Đặc điểm quy trình côngnghệ sản xuất bia hơi 7

1.Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty Việt Hà. 8

2. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 10

III. Đặc điểm bộ máy tổ chức sản xuất. 11

IV.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 12

V.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà. 16

1.Tổ chức của bộ máy kế toán . 16

2. Đặc điểm hệ thống chứng từ của công ty bia Việt Hà. 17

3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 20

4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Việt Hà 20

Dưới đây là 1 số hệ thống sổ kế toán chủ yếu tại công ty 21

CHƯƠNG 2 :.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ . 22

2.1 Những vấn đề kinh tế cơ bản tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà có ảnh hưởng tới kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 22

2.1.1 .Đặc điểm của công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ và những ảnh hưởng đến công tác kế toán . 22

2.1.2 .Đặc điểm công tác quản lý tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và những ảnh hưởng đến công tác kế toán. 23

2.2. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 23

2.3.Kế toán tiêu thụ tại công ty tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 25

2.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán. 25

2.3.1.1.Phương pháp tính giá thành thành phẩm 25

2.3.1.2.Chứng từ sử dụng . 25

2.3.1.3.Kế toán chi tiết 28

2.3.1.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 31

2.3.3.Kế toán khoản phải thu khách hàng 34

2.4.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 38

2.4.1.Kế toán chi phí bán hàng 38

2.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 43

2.4. 3.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 48

CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ. 51

1.Đánh giá chung về công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 51

1.1.Những thuận lợi 51

1.2. Những khó khăn. 52

2.Nhận xét chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 52

2.1 Về hình thức ghi sổ kế toán và cách thức ghi chép kế toán .53

2.2 Về kế toán phải thu khách hàng và dự phòng Nợ phải thu. 54

3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 54

PHẦN KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY