Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hỗ trợ sản xuất và Du lịch thương mại

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại

1.1. Đặc điểm kinh tế và quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty hỗ trợ sản xuất và Du lịch Thương mại

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại .

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán .

1.2.2.1. Những thông số chung của công tác kế toán tại đơn vị

1.2.2.2. Hệ thống chứng từ sử dụng .

1.2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng

1.2.2.3.1. Hệ thống sổ chi tiết .

1.2.2.3.2. Hệ thống sổ tổng hợp

1.2.2.4. Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp .

1.2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán .

1.3. Thực trạng công tác kế toán hàng hoá

1.3.1. Tài khoản sử dụng .

1.3.2. Kế toán hàng hoá .

1.3.2.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá .

1.3.2.2. Hạch toán tổng hợp hàng hoá .

1.3.2.3. Hạch toán chi phí thu mua

1.4. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Hỗ trợ sản xuất và Du lịch Thương mại .

1.4.1. Tài khoản sử dụng . .

1.4.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ

1.4.2.1. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thụ

1.4.2.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ

1.4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán

1.4.3.1. Hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán .

1.4.3.2. Hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán .

1.4.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.5. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ .

1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

1.5.1.1. Hạch toán chi phí bán hàng .

1.5.1.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .

1.5.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

Chương 2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại

2.1. Đánh giá thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại .

2.1.1. Những ưu điểm

2.1.2. Những tồn tại cần khắc phục .

2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại

2.2.1. Đối với kế toán khoản chi phí dự phòng giảm giá hàng hoá .

2.2.2. Hoàn thiện hạch toán Dự phòng phải thu khó đòi .

2.2.3. Hoàn thiện hạch toán chiết khấu thanh toán cho khách hàng .

2.2.4. Hoàn thiện hạch toán các khoản giảm giá hàng bán .

2.2.5. Hoàn thiện việc phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý .

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY