Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phầm và xác định kết quả kinh doanh trong công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. 3I .Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 3II. Đặc điểm quy trình côngnghệ sản xuất bia hơi 71.Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty Việt Hà. 82. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 92. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 10III. Đặc điểm bộ máy tổ chức sản xuất. 11IV.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 12V.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà. 161.Tổ chức của bộ máy kế toán . 162. Đặc điểm hệ thống chứng từ của công ty bia Việt Hà. 173. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 184. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Việt Hà 20Dưới đây là 1 số hệ thống sổ kế toán chủ yếu tại công ty 21VI. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. 252.1 Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 252.1.1 Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm và công tác quản lý đối với khâu tiêu thụ của công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 252.2. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 282.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 302.2.1.1 Phương pháp tính giá thành phẩm 302.2.2 Hạch toán chi tiết 342.2.2.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm 342.2.2.2 Hạch toán chi tiết giá vốn 392.2.3 Hạch toán tổng hợp 392.2.3.1 Hạch toán tổng hợp thành phẩm 392.2.3.2 Hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán. 422.3 Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 432.3.1 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 432.3.2 Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm. 44Biểu 21 : Mẫu hóa đơn GTGT 452.3.3 Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ tại công ty 502.4 Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 522.4.1 Hạch toán chi tiết các khoản phải thu khách hàng 522.4.2 Hạch toán tổng hợp các khoản phải thu khách hàng 552.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 582.5.1 Hạch toán chiết khấu thương mại tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 582.5.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 612.5.3 Hạch toán giảm giá hàng bán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 612.5.4 Hạch toán thuế TTĐB tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 612.5.4.2 Tài khoản,chứng từ và sổ sách sử dụng trong hạch toán thuế TTĐB tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 62Bảng số 34: sổ chi tiết TK 3332 632.6 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 642.6.1 Kế toán chi phí bán hàng 642.6.1.1 Chứng từ, tài khoản, và sổ sách sử dụng 642.6.1.2 Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng 662.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 752.6.1 Kế toán chi phí bán hàng 752.6.2.1 Chứng từ, tài khoản, và sổ sách sử dụng 752.6.3 Doanh thu tài chính và chi phí tài chính 842.6.3.1 Doanh thu tài chính 842.6.3.2 Chi phí tài chính 862.6.3 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 89CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 93I Đánh giá khái quát tổ chứa bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 931.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 941.2 Về tổ chức công tác kế toán 95II Đánh giá khái quát công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 971. Về tổ chức nhân viên kế toán và hình thức kế toán sử dụng 972.Về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 981.1 Những ưu điểm 981.2 Những tồn tại 1003.3. Nội dung hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 1023.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 1023.3.2 Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 1033.3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện 1033.3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 1043.3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 106KẾT LUẬN 113MỤC LỤC 115

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. 3

I .Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà 3

II. Đặc điểm quy trình côngnghệ sản xuất bia hơi 7

1.Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty Việt Hà. 8

2. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 9

2. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Opal . 10

III. Đặc điểm bộ máy tổ chức sản xuất. 11

IV.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 12

V.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà. 16

1.Tổ chức của bộ máy kế toán . 16

2. Đặc điểm hệ thống chứng từ của công ty bia Việt Hà. 17

3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 18

4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Việt Hà 20

Dưới đây là 1 số hệ thống sổ kế toán chủ yếu tại công ty 21

VI. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Việt Hà 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. 25

2.1 Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 25

2.1.1 Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm và công tác quản lý đối với khâu tiêu thụ của công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 25

2.2. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư Việt Hà . 28

2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 30

2.2.1.1 Phương pháp tính giá thành phẩm 30

2.2.2 Hạch toán chi tiết 34

2.2.2.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm 34

2.2.2.2 Hạch toán chi tiết giá vốn 39

2.2.3 Hạch toán tổng hợp 39

2.2.3.1 Hạch toán tổng hợp thành phẩm 39

2.2.3.2 Hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán. 42

2.3 Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 43

2.3.1 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 43

2.3.2 Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm. 44

Biểu 21 : Mẫu hóa đơn GTGT 45

2.3.3 Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ tại công ty 50

2.4 Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 52

2.4.1 Hạch toán chi tiết các khoản phải thu khách hàng 52

2.4.2 Hạch toán tổng hợp các khoản phải thu khách hàng 55

2.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 58

2.5.1 Hạch toán chiết khấu thương mại tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 58

2.5.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 61

2.5.3 Hạch toán giảm giá hàng bán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 61

2.5.4 Hạch toán thuế TTĐB tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 61

2.5.4.2 Tài khoản,chứng từ và sổ sách sử dụng trong hạch toán thuế TTĐB tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 62

Bảng số 34: sổ chi tiết TK 3332 63

2.6 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 64

2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng 64

2.6.1.1 Chứng từ, tài khoản, và sổ sách sử dụng 64

2.6.1.2 Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng 66

2.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 75

2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng 75

2.6.2.1 Chứng từ, tài khoản, và sổ sách sử dụng 75

2.6.3 Doanh thu tài chính và chi phí tài chính 84

2.6.3.1 Doanh thu tài chính 84

2.6.3.2 Chi phí tài chính 86

2.6.3 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 89

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 93

I Đánh giá khái quát tổ chứa bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 93

1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 94

1.2 Về tổ chức công tác kế toán 95

II Đánh giá khái quát công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 97

1. Về tổ chức nhân viên kế toán và hình thức kế toán sử dụng 97

2.Về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 98

1.1 Những ưu điểm 98

1.2 Những tồn tại 100

3.3. Nội dung hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 102

3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 102

3.3.2 Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 103

3.3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện 103

3.3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 104

3.3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 106

KẾT LUẬN 113

MỤC LỤC 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY