Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại công ty TNHH Hàn Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

Chương một: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 3

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3

1.2.2. Về sản phẩm của công ty 4

1.2.3. Về năng lực sản xuất 4

1.2.4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của công ty 5

1.2.5. Đặc điểm về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh 6

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm 7

1.3.1. Quy trình sản xuất chăn 7

1.3.2. Quy trình sản xuất ga 8

1.3.3. Quy trình sản xuất gối 8

1.3.4. Quy trình sản xuất đệm 8

1.4. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty 9

1.5. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty trong 5 năm tới (2006 – 2010) 10

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 11

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 11

2.2. Chế độ kế toán chung áp dụng tại công ty 12

2.3. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán 13

2.4. Hệ thống sổ sách kế toán 13

2.4.1. Hình thức sổ kế toán sử dụng 13

2.4.2. Trình tự ghi sổ 14

2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 15

Chương hai: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 16

I. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 16

1.1. Đặc điểm TSCĐ tại công ty 16

1.2. Phân loại TSCĐ tại công ty 18

1.3. Công tác quản lý TSCĐ ở công ty TNHH Hàn Việt 19

II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN BAN ĐẦU TSCĐ 20

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TSCĐ 29

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ 32

4.1. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 32

4.2. Hạch toán khấu hao TSCĐ 36

4.3. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 39

Chương ba: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 42

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 42

1.1. Về công tác quản lý TSCĐ 42

1.1.1. Ưu điểm 42

1.1.2. Hạn chế 43

1.2. Về công tác đầu tư, đổi mới TSCĐ 44

1.3. Về hiệu quả sử dụng TSCĐ 45

1.4. Về công tác hạch toán TSCĐ 45

1.4.1. Ưu điểm 45

1.4.2. Hạn chế 47

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 48

2.1. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán TSCĐ 48

2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ 48

2.3. Các giải pháp hoàn thiện hạch toán TSCĐ 49

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY