Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hàng Kênh

MỤC LỤCDANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU . . 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH . . 21.1 Hình thức pháp lý và lịch sử hình thành của CTCP Hàng Kênh 21.2 Đặc điểm kinh doanh của CTCP Hàng Kênh . 31.2.1 Các loại hàng hoá của CTCP Hàng Kênh 31.2.2 Thị trường kinh doanh các mặt hàng 61.2.3 Công nghệ sản xuất của CTCP Hàng Kênh 61.3 Đặc điểm quản lý và bộ máy quản lý của CTCP Hàng Kênh . 81.3.1 Bộ máy quản lý của CTCP Hàng Kênh . 81.3.2 Chính sách quản lý của CTCP Hàng Kênh . 111.3.2.1 Chính sách quản lý nhân sự 111.3.2.2 Chính sách quản lý tài chính . 151.4 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại CTCP Hàng Kênh 151.4.1 Bộ máy kế toán . 151.4.1.1 Lao động kế toán trong bộ máy kế toán tại CTCP Hàng Kênh 151.4.1.2 Mô hình bộ máy kế toán 16 1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại CTCP Hàng Kênh 18 1.4.2.1 Các chính sách kế toán chung 181.4.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH 252.1 Thực trạng hạch toán kế toán CPSX tại CTCP Hàng Kênh 252.1.1 Đặc điểm CPSX của CTCP Hàng Kênh 252.1.2 Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất tại CTCP HàngKênh. 272.1.2.1 Đối tượng hạch toán kế toán chi phí sản xuất 272.1.2.2 Hạch toán kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 272.1.2.3 Hạch toán kế toán chi phí Nhân công trực tiếp 342.1.2.4 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung 452.1.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 532.2 Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 532.2.1 Xác định chi phí dở dang cuối kì tại CTCP Hàng Kênh 532.2.2 Tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 542.2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 552.3 Thực trạng quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 56CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH 613.1 Đánh gía thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 613.1.1 Ưu điểm . 613.1.2 Nhược điểm . . 623.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 643.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán kế toán 643.2.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 653.3 Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 68KẾT LUẬN 70PHỤ LỤCNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU . . 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG

TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH . . 2

1.1 Hình thức pháp lý và lịch sử hình thành của CTCP Hàng Kênh 2

1.2 Đặc điểm kinh doanh của CTCP Hàng Kênh . 3

1.2.1 Các loại hàng hoá của CTCP Hàng Kênh 3

1.2.2 Thị trường kinh doanh các mặt hàng 6

1.2.3 Công nghệ sản xuất của CTCP Hàng Kênh 6

1.3 Đặc điểm quản lý và bộ máy quản lý của CTCP Hàng Kênh . 8

1.3.1 Bộ máy quản lý của CTCP Hàng Kênh . 8

1.3.2 Chính sách quản lý của CTCP Hàng Kênh . 11

1.3.2.1 Chính sách quản lý nhân sự 11

1.3.2.2 Chính sách quản lý tài chính . 15

1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại CTCP Hàng Kênh 15

1.4.1 Bộ máy kế toán . 15

1.4.1.1 Lao động kế toán trong bộ máy kế toán tại CTCP Hàng Kênh 15

1.4.1.2 Mô hình bộ máy kế toán 16

1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại CTCP Hàng Kênh 18

1.4.2.1 Các chính sách kế toán chung 18

1.4.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH 25

2.1 Thực trạng hạch toán kế toán CPSX tại CTCP Hàng Kênh 25

2.1.1 Đặc điểm CPSX của CTCP Hàng Kênh 25

2.1.2 Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất tại CTCP HàngKênh. 27

2.1.2.1 Đối tượng hạch toán kế toán chi phí sản xuất 27

2.1.2.2 Hạch toán kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 27

2.1.2.3 Hạch toán kế toán chi phí Nhân công trực tiếp 34

2.1.2.4 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung 45

2.1.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 53

2.2 Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 53

2.2.1 Xác định chi phí dở dang cuối kì tại CTCP Hàng Kênh 53

2.2.2 Tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 54

2.2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 55

2.3 Thực trạng quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 56

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH 61

3.1 Đánh gía thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 61

3.1.1 Ưu điểm . 61

3.1.2 Nhược điểm . . 62

3.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 64

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán kế toán 64

3.2.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 65

3.3 Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại CTCP Hàng Kênh 68

KẾT LUẬN 70

PHỤ LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY