Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng 559

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNGI: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONGCÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . .31.1.ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 31.1.1.Đặc điểm hoạt động xây lắp 31.2.CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP 41.2.1.Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 41.2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 51.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố 51.2.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 61.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 61.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 71.3.1.Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp . 71.3.2.Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 71.3.3.Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 81.4.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG XÂY LẮP 91.4.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 91.4.1.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 101.4.2.Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 111.4.2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 111.4.2.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 141.4.2.3.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 161.4.2.4.Hạch toán chi phí sản xuất chung 201.4.2.5.Hạch toán thiệt hại trong xây lắp 221.4.2.6.Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 241.4.3.Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 251.5.TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 261.5.1.Phương pháp trực tiếp 261.5.2.Phương pháp tính giá thành theo định mức 271.6.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC KHOÁN GỌN 271.6.1.Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng .281.6.2.Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 291.7.CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ. 311.7.1. Một số yêu cầu về tổ chức sổ kế toán 311.7.2.Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 32CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559. 35I . ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 351. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 . 352- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY Cổ PH ẦN XÂY DỰNG 559 373- ĐẶC ĐIỂM QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 38II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559. 391.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. 392.CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DƠN VỊ. 411.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. 432- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. 46IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 86V. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 91CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 94I- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 941- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC: 952- NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ: 100II-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 1031- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ: 1032- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP . 1043- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN YẾU TỐ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: 1065- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN YẾU TỐ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN.1096- HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN: 1107- HẠCH TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT: 1128. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ: 113III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 113KẾT LUẬN 116

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNGI: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . .3

1.1.ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3

1.1.1.Đặc điểm hoạt động xây lắp 3

1.2.CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP 4

1.2.1.Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 4

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 5

1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố 5

1.2.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 6

1.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 6

1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 7

1.3.1.Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp . 7

1.3.2.Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 7

1.3.3.Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 8

1.4.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG XÂY LẮP 9

1.4.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 9

1.4.1.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10

1.4.2.Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 11

1.4.2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

1.4.2.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14

1.4.2.3.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 16

1.4.2.4.Hạch toán chi phí sản xuất chung 20

1.4.2.5.Hạch toán thiệt hại trong xây lắp 22

1.4.2.6.Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 24

1.4.3.Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 25

1.5.TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 26

1.5.1.Phương pháp trực tiếp 26

1.5.2.Phương pháp tính giá thành theo định mức 27

1.6.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC KHOÁN GỌN 27

1.6.1.Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng .28

1.6.2.Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 29

1.7.CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ. 31

1.7.1. Một số yêu cầu về tổ chức sổ kế toán 31

1.7.2.Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 32

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559. 35

I . ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 35

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 . 35

2- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY Cổ PH ẦN XÂY DỰNG 559 37

3- ĐẶC ĐIỂM QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 38

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559. 39

1.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. 39

2.CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DƠN VỊ. 41

1.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. 43

2- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. 46

IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 86

V. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 91

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 94

I- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 94

1- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC: 95

2- NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ: 100

II-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 559 103

1- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ: 103

2- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP . 104

3- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN YẾU TỐ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: 106

5- HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN YẾU TỐ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN.109

6- HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN: 110

7- HẠCH TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT: 112

8. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ: 113

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 113

KẾT LUẬN 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY