Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần tập đoàn An Phát

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ! 1CHƯƠNG I 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 21.1- Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 21.2- Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 31.2.1-Sự cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 31.2.2-Nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong các đơn vị xây lắp. 41.3- Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 51.3.1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 51.3.2- Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành. 81.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 121.4- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 121.4.1- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 121.4.2.- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 201.4.3- Đánh giá sản phẩm dở dang ck trong doanh nghiệp xây lắp. 221.4.4- Tổ chức công tác kế toán giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp. 231.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán 261.5.1- Tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu đối với chi phí sản xuất. 261.5.2- Tổ chức hệ thống sổ kế toán để tính giá thành sản phẩm xây lắp. 26CHƯƠNG II 28THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT 282.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần tập đoàn An Phát 282.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 282.1.2- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty xây Cổ phần tập đoàn An Phát. 302.1.3- Đặc điểm về tổ chức bộ máy và hình thức kế toán của công ty. 312.2 Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát. 34CHƯƠNG III 82HOÀN THIỆN TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 82SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT 823.1- Những ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Cổ phần tập đoàn An Phát. 823.2- Một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tập đoàn An Phát. 833.3 Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tập đoàn An Phát. 83

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ! 1

CHƯƠNG I 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2

1.1- Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2

1.2- Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3

1.2.1-Sự cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3

1.2.2-Nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong các đơn vị xây lắp. 4

1.3- Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5

1.3.1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 5

1.3.2- Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành. 8

1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 12

1.4- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12

1.4.1- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12

1.4.2.- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 20

1.4.3- Đánh giá sản phẩm dở dang ck trong doanh nghiệp xây lắp. 22

1.4.4- Tổ chức công tác kế toán giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp. 23

1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán 26

1.5.1- Tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu đối với chi phí sản xuất. 26

1.5.2- Tổ chức hệ thống sổ kế toán để tính giá thành sản phẩm xây lắp. 26

CHƯƠNG II 28

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT 28

2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần tập đoàn An Phát 28

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28

2.1.2- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty xây Cổ phần tập đoàn An Phát. 30

2.1.3- Đặc điểm về tổ chức bộ máy và hình thức kế toán của công ty. 31

2.2 Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát. 34

CHƯƠNG III 82

HOÀN THIỆN TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 82

SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT 82

3.1- Những ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Cổ phần tập đoàn An Phát. 82

3.2- Một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tập đoàn An Phát. 83

3.3 Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tập đoàn An Phát. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY