Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3I.LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 31. Khái niệm về tiền lương 32. Chức năng và vai trò của tiền lương 52.1. Chức năng của tiền lương 52.2. Vai trò của tiền lương 63. Khái niệm về quỹ tiền lương 6II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 81. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 82. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 8III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 121. Chế độ tiền lương cấp bậc 121.1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ tiền lương cấp bậc 121.2. Nội dung của chế độ tiền lương cấp bậc 131.2.1. Thang lương 131.2.2. Mức tiền lương 141.2.3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 142. Chế độ tiền lương chức vụ 152.1. Khái niệm 152.2. Điều kiện áp dụng 15IV.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 161. Hình thức trả lương theo sản phẩm 161.2. Ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm 161.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 172. Hình thức trả lương theo thời gian (theo giáo trình “Quản trị nhân sự - NXB Đại học kinh tế quốc dân – năm 2007 ) 17IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG 181. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 182. Yếu tố thuộc về tổ chức 193. Yếu tố thuộc về công việc 204. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 20CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 22I.TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 221. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 222. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 232.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 232.2. Chức năng , nhiệm vụ của các phòng 243. Đặc điểm đội ngũ lao động của chi nhánh 254. Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh 274.1. Thuận lợi 274.2. Khó khăn 285. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh 295.1. Công tác huy động vốn 305.2. Sử dụng vốn 305.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 305.4. Nghiệp vụ thẻ 315.5. Kết quả tài chính 31II. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TAI CHI NHÁNH 311. Quỹ tiền lương thực hiện của chi nhánh 311.1. Các xác định quỹ tiền lương thực hiện 322.2. Phân phối quỹ tiền lương của chi nhánh 322. Công tác trả lương cho người lao động 332.1. Đối tượng 332.2. Mục đích 332.3. Nguyên tắc 342.4. Công thức tính lương cho người lao động 342.4.1. Lương cơ bản ( VLD1 ) 342.4.2. Lương kinh doanh ( VLD2 ) 373. Đánh gíá chung về công tác trả lương tại chi nhánh 44CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 46I . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 461. Giải pháp huy động vốn 462. Giải pháp về tín dụng 463. Giải pháp cho các hoạt động dịch vụ khác 474. Các giải pháp khác 47II. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 481. Điểm chấp hành Nội quy lao động của cơ quan 482. Điểm về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao 48KẾT LUẬN 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

I.LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

1. Khái niệm về tiền lương 3

2. Chức năng và vai trò của tiền lương 5

2.1. Chức năng của tiền lương 5

2.2. Vai trò của tiền lương 6

3. Khái niệm về quỹ tiền lương 6

II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 8

1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 8

2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 8

III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 12

1. Chế độ tiền lương cấp bậc 12

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ tiền lương cấp bậc 12

1.2. Nội dung của chế độ tiền lương cấp bậc 13

1.2.1. Thang lương 13

1.2.2. Mức tiền lương 14

1.2.3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 14

2. Chế độ tiền lương chức vụ 15

2.1. Khái niệm 15

2.2. Điều kiện áp dụng 15

IV.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 16

1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 16

1.2. Ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm 16

1.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 17

2. Hình thức trả lương theo thời gian (theo giáo trình “Quản trị nhân sự - NXB Đại học kinh tế quốc dân – năm 2007 ) 17

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG 18

1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 18

2. Yếu tố thuộc về tổ chức 19

3. Yếu tố thuộc về công việc 20

4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 20

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 22

I.TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 22

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 23

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 23

2.2. Chức năng , nhiệm vụ của các phòng 24

3. Đặc điểm đội ngũ lao động của chi nhánh 25

4. Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh 27

4.1. Thuận lợi 27

4.2. Khó khăn 28

5. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh 29

5.1. Công tác huy động vốn 30

5.2. Sử dụng vốn 30

5.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 30

5.4. Nghiệp vụ thẻ 31

5.5. Kết quả tài chính 31

II. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TAI CHI NHÁNH 31

1. Quỹ tiền lương thực hiện của chi nhánh 31

1.1. Các xác định quỹ tiền lương thực hiện 32

2.2. Phân phối quỹ tiền lương của chi nhánh 32

2. Công tác trả lương cho người lao động 33

2.1. Đối tượng 33

2.2. Mục đích 33

2.3. Nguyên tắc 34

2.4. Công thức tính lương cho người lao động 34

2.4.1. Lương cơ bản ( VLD1 ) 34

2.4.2. Lương kinh doanh ( VLD2 ) 37

3. Đánh gíá chung về công tác trả lương tại chi nhánh 44

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 46

I . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 46

1. Giải pháp huy động vốn 46

2. Giải pháp về tín dụng 46

3. Giải pháp cho các hoạt động dịch vụ khác 47

4. Các giải pháp khác 47

II. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 48

1. Điểm chấp hành Nội quy lao động của cơ quan 48

2. Điểm về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao 48

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY