Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

MỤC LỤC Trang

MỞ ĐẦU.3

PHẦN 1- NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC

ĐẤU THẦU XÂY LẮP.5

1.1.Đấu thầu và Tổ chức đấu thầu.5

1.1.1. Đấu thầu - những vấn đề chung.5

1.1.1.1. Khái niệm và thực chất của đấu thầu.5

1.1.1.2. Sự ra đời và phát triển của hoạt động đấu thầu tại Việt Nam . .7

1.2. Nội dung cơ bản của công tác đấu thầu xây lắp.9

1.2.1.Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng đấu thầu.9

1.2.1.1 Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu.9

1.2.1.2. Phương thức áp dụng đấu thầu.11

1.2.2.Quy trình của công tác tổ chức đấu thầu xây lắp.13

1.2.2.1. Xác định điều kiện mời thầu và dự thầu xây lắp.13

1.1.2.2. Quy trình tổ chức đấu thầu xây lắp.14

1.3. Vai trò của công tác đấu thầu xây lắp.23

1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với công tác tổ chức đấu thầu xây lắp.25

PHẦN 2- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU Ở TỔNG

CÔNG TY CNTT VIỆT NAM.27

2.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty CNTT Việt Nam .27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty CNTT Việt Nam.27

2.1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật.28

2.2. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty CNTT VN.30

2.2.1. Sự cần thiết phải tiến hành công tác tổ chức đấu thầu xây lắp

ở Tổng công ty CNTT Việt Nam.30

2.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu xây lắp tại Tổng

công ty CNTT Việt Nam.31

2.2.2.1. Về phía các nhà thầu.31

2.2.2.2. Về phía Tổng công ty CNTT Việt Nam.31

2.2.3. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty CNTT

Việt Nam.33

2.2.3.1. Thực trạng quy trình tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng

công ty CNTT Việt Nam.34

2.2.3.2. Kết quả công tác tổ chức đấu thầu ở Tổng công ty CNTT

Việt Nam.48

2.2.3.3. Đánh giá kết quả công tác tổ chức đấu thầu ở Tổng công

ty CNTT Việt Nam.56

PHẦN 3- MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY LẮP Ở TỔNG CÔNG TY CNTT VIỆT NAM.67

1. Định hướng phát triển của Tổng công ty CNTT Việt Nam trong thời gian tới.67

2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở

Tổng công ty CNTT Việt Nam.69

2.1. Về phía Tổng công ty CNTT Việt Nam .70

2.1.1. Nâng cao chất lượng của tư vấn thiết kế.70

2.1.2. Chuẩn bị tốt hồ sơ mời thầu.71

2.1.3. Xem xét áp dụng biện pháp xét thầu mới .74

2.4. Đào tạo, bố trí, sắp xếp và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp

vào công tác đấu thầu .76

2.2. Về phía Nhà nước.77

2.2.1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong hành lang pháp luật về đấu thầu .77

(1) Cần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác đấu thầu .78

(2) Cần khắc phục khâu yếu nhất hiện nay là chất lượng hồ sơ mời thầu.80

(3) Nghiên cứu bổ sung những quy định về giá cho công tác đấu thầu.81

(4) Cần sớm cho ra đời những hướng dẫn cụ thể trong một số bước

của quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.82

(5) Cần thay đổi bổ sung cách chọn nhà thầu trong bước cuối cùng

của quá trình đánh giá sao cho có hiệu quả nhất .84

(6) Quy chế đấu thầu cần ngày càng hoàn thiện hơn.87

2.2.2. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan.88

2.2.3. Nhà nước cần có biện pháp tăng cường quản lý nhà thầu một cách hiệu quả.89

KẾT LUẬN.91

TÀI LIỆU THAM KHẢO.92

PHỤ LỤC.93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY