Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 31.1. Quá trình hình thành và phát triển Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 31.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 31.1.2. Cơ cấu tổ chức 41.1.3. Các hoạt động của Sở giao dịch giai đoạn( 2007-2009) 51.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 51.1.3.2. Hoạt động cho vay 61.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 81.2: Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- Việt Nam 101.2.1: Tổng quan về các dự án vay vốn của SGD trong thời gian gần đây 101.2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại SGD 111.2.2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư 111.2.2.2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thẩm định 131.2.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của các doanh nghiệp tại SGD ngân hàng Ngoại Thương 15a, Thẩm định năng lực khách hàng vay vốn 15b, Thẩm định dự án vay vốn 19c. Thẩm định về điều kiện đảm bảo tiền vay 331.2.2.4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 34a, Phương pháp thẩm định theo trình tự 34b, Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu 35c, Phương pháp phân tích độ nhạy 36 d, Phương pháp dự báo 36e, Phương pháp triệt tiêu rủ ro 361.2.2.5. Ví dụ minh hoạ” Dự án Đầu tư thiết bị thi công cầu đường bộ- Công ty cổ phần xây dựng An Dương- Thanh Xuân- Hà Nội” 37a. Thông tin tóm tắt 38 b. Thẩm định chi tiết 41 1. Thẩm định năng lực khách hàng xin vay vốn 412. Thẩm định dự án vay vốn 44 3. Đảm bảo tiền vay. 52 4. Hỗ trợ lãi suất 53c, KẾT LUẬN 53 1. Nhận xét và đề xuất của cán bộ trực tiếp thẩm định tại SGD 532. Nhận xét chủ quan từ phía sinh viên 541.3. Đánh giá hoạt động thẩm định dự án vay vốn ở SGD Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 551.3.1. Những kết quả đã đạt được 551.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 571.3.2.1: Quy trình thẩm định 571.3.2.2: Nội dung thẩm định 581.3.2.3: Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư còn chưa hợp lý 611.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 63CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 682.1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phát triển nói chung và hoạt động thẩm định dự án nói riêng của SGD trong thời gian tới 682.1.1. Phương hướng hoạt động chung của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 682.1.2. Phương hướng hoạt động tín dụng của SGD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 692.1.3. Định hướng hoạt động thẩm định các dự án đầu tư 712.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định đối với các dự án ở SGD 722.2.1. Tăng cường công tác thu thập thông tin và nâng cao chất lượng thông tin 722.2.2. Hoàn thiện nội dụng, phương pháp thẩm định 732.2.3. Nâng cao trình độ, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thẩm định 762.2.4. Đẩy mạnh công tác chuyên môn hoá trong công việc 762.2.5. Phân công tổ chức hợp lý 77 2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lương thẩm định dự án đầu tư tại SGD ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 782.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 782.3.2. Kiến nghị với chủ dự án đầu tư 782.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 79KẾT LUẬN 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.2. Cơ cấu tổ chức 4

1.1.3. Các hoạt động của Sở giao dịch giai đoạn( 2007-2009) 5

1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 5

1.1.3.2. Hoạt động cho vay 6

1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 8

1.2: Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- Việt Nam 10

1.2.1: Tổng quan về các dự án vay vốn của SGD trong thời gian gần đây 10

1.2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại SGD 11

1.2.2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư 11

1.2.2.2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thẩm định 13

1.2.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của các doanh nghiệp tại SGD ngân hàng Ngoại Thương 15

a, Thẩm định năng lực khách hàng vay vốn 15

b, Thẩm định dự án vay vốn 19

c. Thẩm định về điều kiện đảm bảo tiền vay 33

1.2.2.4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 34

a, Phương pháp thẩm định theo trình tự 34

b, Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu 35

c, Phương pháp phân tích độ nhạy 36

d, Phương pháp dự báo 36

e, Phương pháp triệt tiêu rủ ro 36

1.2.2.5. Ví dụ minh hoạ” Dự án Đầu tư thiết bị thi công cầu đường bộ- Công ty cổ phần xây dựng An Dương- Thanh Xuân- Hà Nội” 37

a. Thông tin tóm tắt 38

b. Thẩm định chi tiết 41

1. Thẩm định năng lực khách hàng xin vay vốn 41

2. Thẩm định dự án vay vốn 44

3. Đảm bảo tiền vay. 52

4. Hỗ trợ lãi suất 53

c, KẾT LUẬN 53

1. Nhận xét và đề xuất của cán bộ trực tiếp thẩm định tại SGD 53

2. Nhận xét chủ quan từ phía sinh viên 54

1.3. Đánh giá hoạt động thẩm định dự án vay vốn ở SGD Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 55

1.3.1. Những kết quả đã đạt được 55

1.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 57

1.3.2.1: Quy trình thẩm định 57

1.3.2.2: Nội dung thẩm định 58

1.3.2.3: Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư còn chưa hợp lý 61

1.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 63

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 68

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phát triển nói chung và hoạt động thẩm định dự án nói riêng của SGD trong thời gian tới 68

2.1.1. Phương hướng hoạt động chung của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 68

2.1.2. Phương hướng hoạt động tín dụng của SGD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 69

2.1.3. Định hướng hoạt động thẩm định các dự án đầu tư 71

2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định đối với các dự án ở SGD 72

2.2.1. Tăng cường công tác thu thập thông tin và nâng cao chất lượng thông tin 72

2.2.2. Hoàn thiện nội dụng, phương pháp thẩm định 73

2.2.3. Nâng cao trình độ, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thẩm định 76

2.2.4. Đẩy mạnh công tác chuyên môn hoá trong công việc 76

2.2.5. Phân công tổ chức hợp lý 77

2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lương thẩm định dự án đầu tư tại SGD ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 78

2.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 78

2.3.2. Kiến nghị với chủ dự án đầu tư 78

2.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 79

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY