Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cát Lợi (lấy ví dụ thẩm định dự án nhà máy Phôi & cán thép Đắk Ý )

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu: 13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 24. Phương pháp nghiên cứu: 25. Kết cấu, nội dung của đề tài: 2CHƯƠNG I: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 31.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 31.1.1 KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 31.1.2 VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 41.2 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 51.2.1 Khái niệm thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 51.2.1.1 .Khái niệm thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất 51.2.1.2. Mục đích, ý nghĩa thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất: 51.2.1.3. Khái niệm thẩm định tài chính của dự án đầu tư có sử dụng đất 61.2.2 Mục tiêu và vai trò của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 61.2.2.1 Mục tiêu của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất là: 71.2.2.2 Vai trò của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 71.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 81.2.3.1 Các nhân tố chủ quan 81.2.3.2 Các nhân tố khách quan: 91.2.4. Nội dung của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 101.2.4.1 Các nội dung thực hiện khi tiến hành thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 101.2.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư 161.2.4.3 Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư có sử dụng đất 221.2.5 Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 241.2.5.1 Phương pháp phân tích độ nhạy: 241.2.5.2 Phương pháp dự báo: 241.2.5.3 Phương pháp triệt tiêu rủi ro: 25CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÔNG TY CÁT LỢI 272.1 Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Cát Lợi 272.1.1. Tên công ty 272.1.3. Tổ chức bộ máy công ty, 292.2 Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất tại công ty Cát Lợi 302.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi & cán thép Đăk – ý 302.2.2 Các điều kiện thuận lợi và khó khăn 312.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty Cát Lợi 5252552.3.1 Những kết quả đạt được 5252552.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 545457CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 5555583.1 Phương hướng hoạt động của công ty cổ phần Cát Lợi trong những năm tới. 5555583.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của công ty cổ phần Cát Lợi. 5656593.2.1 Nâng cao trình độ công tác của chuyên viên thẩm định 5656593.2.2 Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lí điều hành. 5858613.2.3 Công tác thẩm định, đánh giá khách hàng cần cẩn trọng hơn: 5858613.2.4 Có sự nghiên cứu thực tế về thị trường đầu ra, đầu vào cho dự án. 5858613.2.5 Thẩm định tài chính cần chính xác hơn 5959613.2.6 Coi trọng việc tổng kết công tác thẩm định. 6060633.3 Kiến nghị 606063KẾT LUẬN 616164

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

4. Phương pháp nghiên cứu: 2

5. Kết cấu, nội dung của đề tài: 2

CHƯƠNG I: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 3

1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 3

1.1.1 KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 3

1.1.2 VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 4

1.2 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 5

1.2.1 Khái niệm thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 5

1.2.1.1 .Khái niệm thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất 5

1.2.1.2. Mục đích, ý nghĩa thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất: 5

1.2.1.3. Khái niệm thẩm định tài chính của dự án đầu tư có sử dụng đất 6

1.2.2 Mục tiêu và vai trò của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 6

1.2.2.1 Mục tiêu của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất là: 7

1.2.2.2 Vai trò của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 7

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 8

1.2.3.1 Các nhân tố chủ quan 8

1.2.3.2 Các nhân tố khách quan: 9

1.2.4. Nội dung của thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 10

1.2.4.1 Các nội dung thực hiện khi tiến hành thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 10

1.2.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư 16

1.2.4.3 Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư có sử dụng đất 22

1.2.5 Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất 24

1.2.5.1 Phương pháp phân tích độ nhạy: 24

1.2.5.2 Phương pháp dự báo: 24

1.2.5.3 Phương pháp triệt tiêu rủi ro: 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÔNG TY CÁT LỢI 27

2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Cát Lợi 27

2.1.1. Tên công ty 27

2.1.3. Tổ chức bộ máy công ty, 29

2.2 Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư có sử dụng đất tại công ty Cát Lợi 30

2.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi & cán thép Đăk – ý 30

2.2.2 Các điều kiện thuận lợi và khó khăn 31

2.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty Cát Lợi 525255

2.3.1 Những kết quả đạt được 525255

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 545457

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 555558

3.1 Phương hướng hoạt động của công ty cổ phần Cát Lợi trong những năm tới. 555558

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của công ty cổ phần Cát Lợi. 565659

3.2.1 Nâng cao trình độ công tác của chuyên viên thẩm định 565659

3.2.2 Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lí điều hành. 585861

3.2.3 Công tác thẩm định, đánh giá khách hàng cần cẩn trọng hơn: 585861

3.2.4 Có sự nghiên cứu thực tế về thị trường đầu ra, đầu vào cho dự án. 585861

3.2.5 Thẩm định tài chính cần chính xác hơn 595961

3.2.6 Coi trọng việc tổng kết công tác thẩm định. 606063

3.3 Kiến nghị 606063

KẾT LUẬN 616164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY