Chuyên đề Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện

M ỤC L ỤC M ỤC LỤC 0DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 0LỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: Lý luận chung về động lực và tạo động lực cho người lao động 31. Động lực và các yếu tố tạo động lực 31.1. Khái niệm động lực 31.2. Các nhân tố tác động đến động lực lao động: 32. Một số học thuyết tạo động lực 42.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow: 42.2. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Herzbeg: 72.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom: 102.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam: 132.5. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner: 152.6. Lý thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor 152.7. Quan điểm của Hackman và Oldham. 173. Các phương hướng tạo động lực cho người lao động: 183.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động: 183.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ: 183.3. Kích thích người lao động. 183.3.1. Kích thích vật chất. 193.3.2. Kích thích tinh thần. 244. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực. 254.1. Đối với cá nhân. 254.2. Đối với doanh nghiệp. 26Chương II: Phân tích, đánh giá công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện 271. Những đặc điểm chung của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tạo động lực 271.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 271.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 271.3. Môi trường kinh doanh. 291.3.1. Môi trường bên trong. 291.3.2. Môi trường bên ngoài 361.3.3. Một số vấn đề có liên quan khác: 382. Thực trạng công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 402.1. Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương và phụ cấp 412.1.1. Tình hình sử dụng sử dụng quỹ tiền lương 412.1.2. Phân phối tiền lương cá nhân cho người lao động 452.1.3. Kết quả đánh giá công tác tạo động lực qua tiền lương cho người lao động tại Công ty. 542.2. Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng: 602.3. Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi & dịch vụ: 622.4. Tạo động lực cho người lao động qua các hoạt động khác 662.5. Đánh giá chung công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 67Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần 71Viễn thông - tin học bưu điện 711. Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 712. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 732.1. Hoàn thiện công tác trả lương và phụ cấp: 732.2. Các biện pháp khuyến khích cá nhân: 752.3. Xây dựng cơ sở xét thưởng mới, tăng tần suất thưởng, đa dạng các hình thức thưởng và khiển trách. 762.4. Tăng các khoản phúc lợi và dịch vụ: 792.5. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. 812.6. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 832.7. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc: 852.8. Sử dụng và bố trí nhân lực cho phù hợp 862.9. Hoạt động đào tạo cần tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng 87 2.10. Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu, xây dựng nhóm làm việc. 88KẾT LUẬN 91Danh mục tài liệu tham khảo 92

M ỤC L ỤC

M ỤC LỤC 0

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 0

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Lý luận chung về động lực và tạo động lực cho người lao động 3

1. Động lực và các yếu tố tạo động lực 3

1.1. Khái niệm động lực 3

1.2. Các nhân tố tác động đến động lực lao động: 3

2. Một số học thuyết tạo động lực 4

2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow: 4

2.2. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Herzbeg: 7

2.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom: 10

2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam: 13

2.5. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner: 15

2.6. Lý thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor 15

2.7. Quan điểm của Hackman và Oldham. 17

3. Các phương hướng tạo động lực cho người lao động: 18

3.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động: 18

3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ: 18

3.3. Kích thích người lao động. 18

3.3.1. Kích thích vật chất. 19

3.3.2. Kích thích tinh thần. 24

4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực. 25

4.1. Đối với cá nhân. 25

4.2. Đối với doanh nghiệp. 26

Chương II: Phân tích, đánh giá công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện 27

1. Những đặc điểm chung của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tạo động lực 27

1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 27

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 27

1.3. Môi trường kinh doanh. 29

1.3.1. Môi trường bên trong. 29

1.3.2. Môi trường bên ngoài 36

1.3.3. Một số vấn đề có liên quan khác: 38

2. Thực trạng công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 40

2.1. Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương và phụ cấp 41

2.1.1. Tình hình sử dụng sử dụng quỹ tiền lương 41

2.1.2. Phân phối tiền lương cá nhân cho người lao động 45

2.1.3. Kết quả đánh giá công tác tạo động lực qua tiền lương cho người lao động tại Công ty. 54

2.2. Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng: 60

2.3. Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi & dịch vụ: 62

2.4. Tạo động lực cho người lao động qua các hoạt động khác 66

2.5. Đánh giá chung công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 67

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần 71

Viễn thông - tin học bưu điện 71

1. Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 71

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 73

2.1. Hoàn thiện công tác trả lương và phụ cấp: 73

2.2. Các biện pháp khuyến khích cá nhân: 75

2.3. Xây dựng cơ sở xét thưởng mới, tăng tần suất thưởng, đa dạng các hình thức thưởng và khiển trách. 76

2.4. Tăng các khoản phúc lợi và dịch vụ: 79

2.5. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. 81

2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 83

2.7. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc: 85

2.8. Sử dụng và bố trí nhân lực cho phù hợp 86

2.9. Hoạt động đào tạo cần tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng 87

2.10. Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu, xây dựng nhóm làm việc. 88

KẾT LUẬN 91

Danh mục tài liệu tham khảo 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY