Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 2I. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom Corp) 21. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 21.1. Thông tin chung về công ty: 21.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 22. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiêm vụ: 42.1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 42.2. Chức năng, nhiệm vụ cuả các phòng ban trong công ty: 63. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty giai đoạn từ năm 2006-2009: 73.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2006-2009: 73.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty: 73.1.3. Các sản phẩm kinh doanh chính: 83.2.Tình hình hoạt động đầu tư của công ty giai đoạn từ năm 2006-2009: 83.2.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư của công ty: 83.2.2 Đầu tư phát triển trong công ty: 9II. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty: 141. Đặc điểm các dự án đầu tư được lập tại công ty: 142. Quy trình lập dự án tại công ty: 162.1. Quy trình thông thường: 162.2. Quy trình theo cấp độ nghiên cứu: 173. Nội dung công tác lập dự án: 203.1. Sự cần thiết phải tiến hành lập dự án: 203.2. Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư: 203.2.1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án: 203.2.2. Nghiên cứu thị trường: 253.3. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án: 263.3.1. Mô tả sản phẩm của dự án: 263.3.2. Lựa chọn hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp: 273.3.3. Xác định công suất của dự án: 273.3.4. Lựa chọn công nghệ kỹ thuật cho dự án: 273.3.5. Nguyên vật liệu đầu vào cho dự án: 293.3.6. Cơ sở hạ tầng: 303.3.7. Địa điểm thực hiện dự án: 323.3.8. Giải pháp xây dựng công trình của dự án: 323.3.9. Đánh giá tác động môi trường của dự án: 363.3.10. Lịch trình thực hiện dự án: 363.4. Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư: 373.5. Phân tích tài chính dự án đầu tư: 393.5.1. Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án: 393.5.2. Lập các báo cáo tài chính và xác định dòng tiền của dự án: 433.5.3. Các chỉ tiêu phản ánh khía cạnh tài chính dự án đầu tư: 443.6. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án đầu tư: 456. Nghiên cứu tình huống cụ thể: dự án “ xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, siêu thị kết hợp nhà ở để bán” 467. Đánh giá dự án “Xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, siêu thị kết hợp nhà ở để bán”: 52III. Đánh giá chung về công tác lập dự án tại công ty: 531. Những kết quả công ty đạt được: 531.1. Quy trình, lịch trình trình soạn thảo dự án: 541.2. Nội dung lập dự án: 541.3. Phương pháp lập dự án: 552. Một số hạn chế và nguyên nhân: 552.1. Một số hạn chế: 552.2. Nguyên nhân của các hạn chế: 56CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 58I. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015: 581. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đến năm 2015: 582. Định hướng trong công tác lập dự án giai đoạn 2010 – 2015: 59II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án: 611. Hoàn thiện quy trình lập dự án: 612. Hoàn thiện về phương pháp lập dự án: 643. Hoàn thiện nội dung lập dự án 654. Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án: 685. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý: 696. Hoàn thiện khâu thu thập dữ liệu và xử lý thông tin: 697. Đổi mới máy móc thiết bi, công nghệ, các phương tiện phục vụ cho công tác lập dự án: 708. Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm tra công tác lập dự án: 719. Một số giải pháp khác: 7110. Một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền của nhà nước: 72KẾT LUẬN 73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 2

I. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom Corp) 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 2

1.1. Thông tin chung về công ty: 2

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 2

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiêm vụ: 4

2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 4

2.2. Chức năng, nhiệm vụ cuả các phòng ban trong công ty: 6

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty giai đoạn từ năm 2006-2009: 7

3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2006-2009: 7

3.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty: 7

3.1.3. Các sản phẩm kinh doanh chính: 8

3.2.Tình hình hoạt động đầu tư của công ty giai đoạn từ năm 2006-2009: 8

3.2.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư của công ty: 8

3.2.2 Đầu tư phát triển trong công ty: 9

II. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty: 14

1. Đặc điểm các dự án đầu tư được lập tại công ty: 14

2. Quy trình lập dự án tại công ty: 16

2.1. Quy trình thông thường: 16

2.2. Quy trình theo cấp độ nghiên cứu: 17

3. Nội dung công tác lập dự án: 20

3.1. Sự cần thiết phải tiến hành lập dự án: 20

3.2. Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư: 20

3.2.1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án: 20

3.2.2. Nghiên cứu thị trường: 25

3.3. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án: 26

3.3.1. Mô tả sản phẩm của dự án: 26

3.3.2. Lựa chọn hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp: 27

3.3.3. Xác định công suất của dự án: 27

3.3.4. Lựa chọn công nghệ kỹ thuật cho dự án: 27

3.3.5. Nguyên vật liệu đầu vào cho dự án: 29

3.3.6. Cơ sở hạ tầng: 30

3.3.7. Địa điểm thực hiện dự án: 32

3.3.8. Giải pháp xây dựng công trình của dự án: 32

3.3.9. Đánh giá tác động môi trường của dự án: 36

3.3.10. Lịch trình thực hiện dự án: 36

3.4. Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư: 37

3.5. Phân tích tài chính dự án đầu tư: 39

3.5.1. Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án: 39

3.5.2. Lập các báo cáo tài chính và xác định dòng tiền của dự án: 43

3.5.3. Các chỉ tiêu phản ánh khía cạnh tài chính dự án đầu tư: 44

3.6. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án đầu tư: 45

6. Nghiên cứu tình huống cụ thể: dự án “ xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, siêu thị kết hợp nhà ở để bán” 46

7. Đánh giá dự án “Xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, siêu thị kết hợp nhà ở để bán”: 52

III. Đánh giá chung về công tác lập dự án tại công ty: 53

1. Những kết quả công ty đạt được: 53

1.1. Quy trình, lịch trình trình soạn thảo dự án: 54

1.2. Nội dung lập dự án: 54

1.3. Phương pháp lập dự án: 55

2. Một số hạn chế và nguyên nhân: 55

2.1. Một số hạn chế: 55

2.2. Nguyên nhân của các hạn chế: 56

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 58

I. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015: 58

1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đến năm 2015: 58

2. Định hướng trong công tác lập dự án giai đoạn 2010 – 2015: 59

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án: 61

1. Hoàn thiện quy trình lập dự án: 61

2. Hoàn thiện về phương pháp lập dự án: 64

3. Hoàn thiện nội dung lập dự án 65

4. Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án: 68

5. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý: 69

6. Hoàn thiện khâu thu thập dữ liệu và xử lý thông tin: 69

7. Đổi mới máy móc thiết bi, công nghệ, các phương tiện phục vụ cho công tác lập dự án: 70

8. Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm tra công tác lập dự án: 71

9. Một số giải pháp khác: 71

10. Một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền của nhà nước: 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY