Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC

MỤC LỤC MỤC LỤC 1LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 4I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 41.Quá trình hình thành và phát triển 42. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 62.1. Hội Đồng Quản Trị công ty 62.2. Hội đồng tư vấn đầu tư 62.3. Ban Tổng giám đốc công ty 62.4. Phòng Đầu tư 72.5. Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án 102.6. Phòng Pháp chế 102.7. Ban quản lý dự án đầu tư 112.8. Các đơn vị trực thuộc công ty 112.9. Các phòng, ban và các đơn vị khác 113. Các lĩnh vực hoạt động của công ty AIC 123.1. Môi trường 123.2. Bất động sản:. 123.3. Xuất khẩu lao động: 123.4. Cung cấp thiết bị y tế 123.5. Thương mại: 133.6. Tài chính 133.7. Giáo dục đào tạo 13II. QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 131. Trình tự thực hiện dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC 132. Cụ thể hóa trình tự lập dự án 153. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi 164. Quản lý công tác lập dự án đầu tư 185. Nội dung công tác lập dự án tại công ty 195.1. Sự cần thiết phải đầu tư 195.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 215.3. Phân tích tài chính 255.4. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội 28III. MINH HỌA BẰNG DỰ ÁN CỤ THỂ 29“ Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền Huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương” 291. Sự cần thiết phải đầu tư 292. Các căn cứ pháp lý 293. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của dự án 304. Các quy trình, tiêu chuẩn được áp dụng 315. Xác định chủ đầu tư – Hình thức đầu tư 326. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội – Hạ tầng kỹ thuật 336.1 Điều kiện tự nhiên 336.2 Tình hình kinh tế xã hội 347. Lựa chọn quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế 367.1. Quy mô đầu tư 367.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế 368. Công tác đền bù GPMB và tái định cư 459. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và PCCN Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và khai thác khu công nghiệp Cẩm Điền 4610.Tổng mức đầu tư – nguồn vốn 4910.1 Tổng mức đầu tư 4910.2. Nguồn vốn 4911.Hiệu quả đầu tư 4911.1. Hiệu quả về kinh tế tài chính 5011.2. Hiệu quả về kinh tế -xã hội 5212. Tổ chức thực hiện 5312.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 5312.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 5312.3. Giai đoạn đưa vào sử dụng và khai thác 5313. Kết luận và kiến nghị 5413.1 kết luận 5413.2 Kiến nghị 54►Đánh giá công tác lập dự án của tình huống 54□ Về quy trình lập dự án 54□ Về nội dung lập dự án 55IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 561. Những kết quả đạt được 562. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 572.1. Hạn chế 572.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên 59CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY AIC 60I. KẾ HOẠCH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 60II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY AIC 603. Hoàn thiện phương pháp lập dự án 664. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ lập dự án 685. Chú trọng hơn nữa đến việc tuyển dụng, thu hút nhân tài 696. Xây dựng cơ chế thưởng phạt hợp lý cho người lao động 697. Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động 708. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 70KẾT LUẬN 72DANH MỤC BẢNG 73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 4

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 4

1.Quá trình hình thành và phát triển 4

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6

2.1. Hội Đồng Quản Trị công ty 6

2.2. Hội đồng tư vấn đầu tư 6

2.3. Ban Tổng giám đốc công ty 6

2.4. Phòng Đầu tư 7

2.5. Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án 10

2.6. Phòng Pháp chế 10

2.7. Ban quản lý dự án đầu tư 11

2.8. Các đơn vị trực thuộc công ty 11

2.9. Các phòng, ban và các đơn vị khác 11

3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty AIC 12

3.1. Môi trường 12

3.2. Bất động sản:. 12

3.3. Xuất khẩu lao động: 12

3.4. Cung cấp thiết bị y tế 12

3.5. Thương mại: 13

3.6. Tài chính 13

3.7. Giáo dục đào tạo 13

II. QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 13

1. Trình tự thực hiện dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC 13

2. Cụ thể hóa trình tự lập dự án 15

3. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi 16

4. Quản lý công tác lập dự án đầu tư 18

5. Nội dung công tác lập dự án tại công ty 19

5.1. Sự cần thiết phải đầu tư 19

5.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 21

5.3. Phân tích tài chính 25

5.4. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội 28

III. MINH HỌA BẰNG DỰ ÁN CỤ THỂ 29

“ Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền Huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương” 29

1. Sự cần thiết phải đầu tư 29

2. Các căn cứ pháp lý 29

3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của dự án 30

4. Các quy trình, tiêu chuẩn được áp dụng 31

5. Xác định chủ đầu tư – Hình thức đầu tư 32

6. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội – Hạ tầng kỹ thuật 33

6.1 Điều kiện tự nhiên 33

6.2 Tình hình kinh tế xã hội 34

7. Lựa chọn quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế 36

7.1. Quy mô đầu tư 36

7.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế 36

8. Công tác đền bù GPMB và tái định cư 45

9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và PCCN Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và khai thác khu công nghiệp Cẩm Điền 46

10.Tổng mức đầu tư – nguồn vốn 49

10.1 Tổng mức đầu tư 49

10.2. Nguồn vốn 49

11.Hiệu quả đầu tư 49

11.1. Hiệu quả về kinh tế tài chính 50

11.2. Hiệu quả về kinh tế -xã hội 52

12. Tổ chức thực hiện 53

12.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 53

12.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 53

12.3. Giai đoạn đưa vào sử dụng và khai thác 53

13. Kết luận và kiến nghị 54

13.1 kết luận 54

13.2 Kiến nghị 54

►Đánh giá công tác lập dự án của tình huống 54

□ Về quy trình lập dự án 54

□ Về nội dung lập dự án 55

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 56

1. Những kết quả đạt được 56

2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 57

2.1. Hạn chế 57

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên 59

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY AIC 60

I. KẾ HOẠCH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 60

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY AIC 60

3. Hoàn thiện phương pháp lập dự án 66

4. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ lập dự án 68

5. Chú trọng hơn nữa đến việc tuyển dụng, thu hút nhân tài 69

6. Xây dựng cơ chế thưởng phạt hợp lý cho người lao động 69

7. Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động 70

8. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 70

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC BẢNG 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY