Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ 21. Khái quát chung về công ty 21.1, Quá trình hình thành và phát triển. 21.2, Tổng quan về hoạt động của công ty công ty. 21.2.1, Khái quát về hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty 21.2.2, Tình hình thực hiện vốn đầu tư 32. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô. 62.1, Đặc điểm các dự án của công ty có ảnh hưởng đến công tác lập dự án 62.2, Quy trình lập dự án tại công ty 72.3, Phương pháp lập dự án tại công ty 102.3.1, Phương pháp phân tích đánh giá. 102.3.2, Phương pháp dự báo 132.3.3 phương pháp so sánh 152.4. Nội dung công tác lập dự án tại công ty. 162.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư. 162.4.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật. 172.4.3. Phân tích tài chính. 212.4.4. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án. 242.4.5. Phân tích độ nhạy của dự án. 242.5, Nghiên cứu tình huống cụ thể lập dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô: 252.5.1, Sự cần thiết phải đầu tư: 252.5.2. Quá trình thực hiện. 282.5.3, Phân tích kỹ thuật. 292.5.4, Giải pháp thực hiện. 313. Đánh giá công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thuơng mại Thủ Đô 493.1, Đánh giá công tác lập dự án “xây dựng trường trung học cơ sở Mễ Trì” 493.1.1, Thành tựu 493.1.2, Hạn chế và nguyên nhân 503.2 Đánh giá công tác lập dự án nói chung của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô 503.2.1, Thành tựu 503.2.2, Hạn chế 52Chương II:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 551. Định hướng phát triển tại công ty giai đoạn 2010-2015 551.1 Định hướng phát triển của công ty 551.2. Định hướng trong công tác lập dự án tại công ty. 562. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô 572.1. Một số giải pháp 572.1.1. Hoàn thiện quy trình lập dự án tại công ty 572.1.2. Hoàn thiện nội dung lập dự án 572.1.3. Đầu tư nguồn nhân lực cho hoạt động lập dự án 612.1.4. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án 622.1.5. Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 632.1.6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý 632.1.7. Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm tra và giám sát công tác lập dự án 642.1.8. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án, thời gian lập dự án và dự toán tổng chi phí 642.1.9. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho lập dự án 662.1.10. Nhóm giải pháp khác 672.2. Kiến nghị 68KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ 2

1. Khái quát chung về công ty 2

1.1, Quá trình hình thành và phát triển. 2

1.2, Tổng quan về hoạt động của công ty công ty. 2

1.2.1, Khái quát về hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty 2

1.2.2, Tình hình thực hiện vốn đầu tư 3

2. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô. 6

2.1, Đặc điểm các dự án của công ty có ảnh hưởng đến công tác lập dự án 6

2.2, Quy trình lập dự án tại công ty 7

2.3, Phương pháp lập dự án tại công ty 10

2.3.1, Phương pháp phân tích đánh giá. 10

2.3.2, Phương pháp dự báo 13

2.3.3 phương pháp so sánh 15

2.4. Nội dung công tác lập dự án tại công ty. 16

2.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư. 16

2.4.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật. 17

2.4.3. Phân tích tài chính. 21

2.4.4. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án. 24

2.4.5. Phân tích độ nhạy của dự án. 24

2.5, Nghiên cứu tình huống cụ thể lập dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô: 25

2.5.1, Sự cần thiết phải đầu tư: 25

2.5.2. Quá trình thực hiện. 28

2.5.3, Phân tích kỹ thuật. 29

2.5.4, Giải pháp thực hiện. 31

3. Đánh giá công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thuơng mại Thủ Đô 49

3.1, Đánh giá công tác lập dự án “xây dựng trường trung học cơ sở Mễ Trì” 49

3.1.1, Thành tựu 49

3.1.2, Hạn chế và nguyên nhân 50

3.2 Đánh giá công tác lập dự án nói chung của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô 50

3.2.1, Thành tựu 50

3.2.2, Hạn chế 52

Chương II:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 55

1. Định hướng phát triển tại công ty giai đoạn 2010-2015 55

1.1 Định hướng phát triển của công ty 55

1.2. Định hướng trong công tác lập dự án tại công ty. 56

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô 57

2.1. Một số giải pháp 57

2.1.1. Hoàn thiện quy trình lập dự án tại công ty 57

2.1.2. Hoàn thiện nội dung lập dự án 57

2.1.3. Đầu tư nguồn nhân lực cho hoạt động lập dự án 61

2.1.4. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án 62

2.1.5. Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 63

2.1.6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý 63

2.1.7. Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm tra và giám sát công tác lập dự án 64

2.1.8. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án, thời gian lập dự án và dự toán tổng chi phí 64

2.1.9. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho lập dự án 66

2.1.10. Nhóm giải pháp khác 67

2.2. Kiến nghị 68

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY