Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xí nghiệp xây lắp 79- Công ty cổ phần xây lắp Thành An

MỤC LỤCDanh mục viết tắt .3Danh mục sơ đồ .4Danh mục bảng biểu .4Lời nói đầu .5 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.1.1. Đặc điểm lao động của xí nghiệp xây lắp 79 71.2. Các hình thức trả lương của xí nghiệp xây lắp 79 .9 1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian .9 1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm .101.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .13 1.3.1. Quỹ tiền lương .13 1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội .14 1.3.3.Quỹ bảo hiểm y tế.151.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .15 1.4.1. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ máy quản lý xí nghiệp .16. 1.4.2. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ máy kế toán tại xí nghiệp .18CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.2.1. Kế toán tiền lương tại xí nghiệp xây lắp 79 23 2.1.1. Chứng từ sử dụng .24 2.1.2. Phương pháp tính lương .26 2.1.3. Tài khoản sử dụng 27 2.1.4. Quy trình kế toán .312.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .39 2.2.1. Chứng từ sử dụng .39 2.2.2. Tài khoản sử dụng .40 2.2.3. Quy trình kế toán .42 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp và phương hướng hoàn thiện .62 3.1.1- Ưu điểm .63 3.1.2- Nhược điểm .64 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện .653.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoảntrích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .67 3.2.1- Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 67 3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 68 3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ .68 3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết 69KẾT LUẬN . .70

MỤC LỤC

Danh mục viết tắt .3

Danh mục sơ đồ .4

Danh mục bảng biểu .4

Lời nói đầu .5

CHƯƠNG 1

ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN

LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.

1.1. Đặc điểm lao động của xí nghiệp xây lắp 79 7

1.2. Các hình thức trả lương của xí nghiệp xây lắp 79 .9

1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian .9

1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm .10

1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương

tại xí nghiệp xây lắp 79 .13

1.3.1. Quỹ tiền lương .13

1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội .14

1.3.3.Quỹ bảo hiểm y tế.15

1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .15

1.4.1. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ máy quản lý xí nghiệp .16

. 1.4.2. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ máy kế toán tại xí nghiệp .18

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.

2.1. Kế toán tiền lương tại xí nghiệp xây lắp 79 23

2.1.1. Chứng từ sử dụng .24

2.1.2. Phương pháp tính lương .26

2.1.3. Tài khoản sử dụng 27

2.1.4. Quy trình kế toán .31

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .39

2.2.1. Chứng từ sử dụng .39

2.2.2. Tài khoản sử dụng .40

2.2.3. Quy trình kế toán .42

CHƯƠNG 3:

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các

khoản trích theo lương tại xí nghiệp và phương hướng hoàn thiện .62

3.1.1- Ưu điểm .63

3.1.2- Nhược điểm .64

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện .65

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản

trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 79 .67

3.2.1- Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 67

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 68

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ .68

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết 69

KẾT LUẬN . .70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY