Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm trung ương I

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Phần I : Cơ sở lý luận về kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp trong doanh nghiệp: 3

1.1/ Một số vấn đề chung về nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp: 3

1.1.1/ Khái niệm: 3

1.1.2/ Vai trò của kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp: 3

1.1.3/ Phân loại nghiệp vụ thanh toán: 4

1.1.3.1/ Căn cứ vào nội dung kinh tế: 4

1.1.3.2/ Căn cứ vào đối tượng thanh toán: 5

1.1.3.3/ Căn cứ vào thời hạn thanh toán: 6

1.1.3.4/ Căn cứ vào phương thức thanh toán: Error! Bookmark not defined.

1.2/ Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp trong doanh nghiệp: 9

1.2.1/ Nguyên tắc, nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp: 9

1.2.2/ Nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàgn à nhà cung cấp: 10

1.2.2.1/ Chứng từ sử dụng: 11

1.2.2.2/ Tài khoản sử dụng: 12

1.2.2.3/ Hạch toán chi tiết: 13

1.2.2.4/ Hạch toán tổng hợp: * Trình tự hạch toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp được thể hiện qua sơ đồ sau: 14

1.2.3/ Phương pháp hạch toán nghiệp vụ thanh toán với khách hàng: 19

1.2.3.1/ Chứng từ sử dụng: 19

1.2.3.2/ Tài khoản kế toán: 19

1.2.3.3/ Hạch toán chi tiết: 20

1.2.3.4/ Hạch toán tổng hợp: 21

1.2.4/ Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi: 25

1.2.4.1/ Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: 26

1.2.4.2/ Phương pháp hạch toán nghiệp vụ lập và xử lý nợ phải thu khó đòi: 27

1.3/ Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp: 29

1.3.1/ Phân tích tình hình công nợ với khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp: 29

1.3.1.1/ Ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ phân tích: 29

1.3.1.2/ Phân tích tình hình phải thu: 30

1.3.1.3/ Phân tích tình hình công nợ phải trả: 31

1.3.1.4/ Phân tích mối quan hệ giữa phải thu và phải trả: 32

1.3.2/ Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp: 33

1.4/ Phương pháp hạch toán nghiệp vụ thanh tóan với khách hàng và nhà cung cấp trên thế giới: 35

1.4.1/ Kế toán Pháp: 35

1.4.1.2/ Trong thanh toán với người mua: 35

1.4.1.2/ Trong thanh toán với nhà cung cấp: 38

1.4.2/ Kế toán Mỹ: 39

1.4.2.1/ Trong thanh toán với khách hàng: 39

1.4.2.2/ Trong thanh toán với nhà cung cấp: 39

Phần II : Thực trạng công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I 41

2.1/ Tổng quan chung về công ty dược phẩm trung ương I: 41

2.1.1/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 41

2.1.2/ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 42

2.1.3 / Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 42

2.1.3.1 / Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 43

2.1.3.2 / Các phòng ban và nhiệm vụ của các phòng ban. 43

2.1.4/ Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán: 46

2.1.4.1/ Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán: 46

2.1.4.2/ Đặc điểm về chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 50

2.2/ Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty: 55

2.2.1/ Đặc điểm yêu cầu quản lý về hoạt động thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty: 55

2.2.3/ Tổ chức các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 59

2.2.3.1/Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp : 59

2.2.3.1.1/ Trong nước: 59

2.2.3.1.2/ Quốc tế: 61

2.2.3.2/ Hạch toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp: 65

2.2.3.3/ Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp: 69

2.2.3/ Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng: 70

2.2.3.1/ Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ thanh toán với khách hàng: 71

HÓA ĐƠN (GTGT) Error! Bookmark not defined.

2.4.2/ Tài khoản sử dụng: 74

2.2.4.2/Hạch toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với khách hàng: 75

2.2.4.3/ Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với khách hàng: 79

2.2.4/ Kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi: 81

2.2.4.1/ Chế độ lập và hoàn nhập dự phòng áp dụng tại công ty dược phẩm TW I: 82

2.2.4.2/ Hạch toán các khoản dự phòng tại công ty dược phẩm TW I: 82

2.2.5/ Thực trạng công tác kế toán thanh toán đối với quản trị tại công ty dược phẩm TW I: 85

Phần III/ Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty dược phẩm TW I: 88

3.1/ Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán và kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 88

3.1.1/ Đánh giá chung về công tác kế toán: 88

3.1.2/ Đánh giá về kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 91

3.1.2.1/ Ưu điểm của kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 91

3.1.2.2/ Những hạn chế còn tồn tại của kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 92

3.2/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thanh toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp: 95

3.2.1/ Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác tổ chức thanh toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp: 95

3.2.2/Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác tổ chức với khách hàng và nhà cung cấp: 96

3.2.3/ Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty dược phẩm TW I: 97

Kết luận: 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY