Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 4I. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41. Chi phí sản xuất. 42. Giá thành sản phẩm. 63. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 74. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 8II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 81. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 81.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 81.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX. 92. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 172.1. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 172.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 182.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 183. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SX. 193.1. Đối tượng tính giá thành: 193.2. Kỳ tính giá thành: 193.3. Các phương pháp tính giá thành: 19III. Các hình thức kế toán 221. Hình thức sổ nhật ký chung 221.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 222. Hình thức nhật ký - sổ cái 242.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 242.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 253. Hình thức chứng từ ghi sổ 273.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 273.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 284. Hình thức kế toán Nhật kí -Chứng từ. 295. Hình thức kế toán trên máy vi tính 315.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính 315.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính 31CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XD DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 33I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA. 331. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 332. Chức năng, nhiệm vụ của công ty : 333. Đặc điểm công nghệ và trình tự thi công tại công ty: 344. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. 365. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 395.3. Chế độ kế toán áp dụng 43II. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty DELTA 451. Kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty 451.1. Kế toán nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA . 471.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 482. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 573. Chi phí sản xuất chung 69Quý1/2011 74Bảng tổng hợp chi phí khác bằng tiền 75Tháng 03/20011 754. Đánh giá sản phẩm cuối kỳ: 825. Kế toán tính giá thành sản phẩm : 85CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 91I. Nhận xét chung về tổ chức kế toán của công ty 911. Ưu điểm 912. Những mặt còn hạn chế. 923. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp delta 933.1. Những thuận lợi và khó khăn trong SXKD của công ty 933.1.1. Thuận lợi 933.1.2. Về chủ quan 943.1.3. Khó khăn 943.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA 953.2.1. Về hạch toán vật liệu 963.2.2. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 973.2.3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 1013.2.4. Về tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm 1023.2.5. Về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính 103KẾT LUẬN 105

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 4

I. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4

1. Chi phí sản xuất. 4

2. Giá thành sản phẩm. 6

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7

4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 8

II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8

1.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 8

1.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX. 9

2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 17

2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 17

2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 18

2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 18

3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SX. 19

3.1. Đối tượng tính giá thành: 19

3.2. Kỳ tính giá thành: 19

3.3. Các phương pháp tính giá thành: 19

III. Các hình thức kế toán 22

1. Hình thức sổ nhật ký chung 22

1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 22

2. Hình thức nhật ký - sổ cái 24

2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 24

2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 25

3. Hình thức chứng từ ghi sổ 27

3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 27

3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 28

4. Hình thức kế toán Nhật kí -Chứng từ. 29

5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 31

5.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính 31

5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính 31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XD DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 33

I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA. 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 33

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty : 33

3. Đặc điểm công nghệ và trình tự thi công tại công ty: 34

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. 36

5. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 39

5.3. Chế độ kế toán áp dụng 43

II. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty DELTA 45

1. Kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty 45

1.1. Kế toán nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA . 47

1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57

3. Chi phí sản xuất chung 69

Quý1/2011 74

Bảng tổng hợp chi phí khác bằng tiền 75

Tháng 03/20011 75

4. Đánh giá sản phẩm cuối kỳ: 82

5. Kế toán tính giá thành sản phẩm : 85

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 91

I. Nhận xét chung về tổ chức kế toán của công ty 91

1. Ưu điểm 91

2. Những mặt còn hạn chế. 92

3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp delta 93

3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong SXKD của công ty 93

3.1.1. Thuận lợi 93

3.1.2. Về chủ quan 94

3.1.3. Khó khăn 94

3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA 95

3.2.1. Về hạch toán vật liệu 96

3.2.2. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 97

3.2.3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 101

3.2.4. Về tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm 102

3.2.5. Về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính 103

KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY