Chuyên đề Hoàn thiện công tác dự thầu các công trình giao thông tại công ty liên doanh công trình Hữu Nghị

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG TRÌNH HỮU NGHỊ 2

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 2

1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 2

1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 2

1.4 Một số đặc điểm của Công ty 2

14.1 Đặc điểm về tổ chức sản xuất của Công ty 2

1.4.2 Đặc điểm về lao động. 2

1.4.2.1 Cơ cấu lao động phân theo các tiêu chí khác nhau của Công ty. 2

1.4.2.2 Đặc điểm về chính sách nhân sự. 2

1.4.2.3. Đặc điểm chính sách tiền lương, tiền thưởng, các hoạt động xã hội. 2

1.3.3 Đặc điểm vật tư – thiết bị. 2

1.3.3.1 Nguyên vật liệu. 2

1.3.3.2 Thiết bị máy móc. 2

1.3.4 Đặc điểm về quản lý chất lượng công trình. 2

1.3.5. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty. 2

1.3.6. Đặc điểm về môi trường kinh doanh. 2

1.3.6.1. Môi trường bên trong. 2

1.3.6.2. Môi trường bên ngoài. 2

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ THẦU CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG TRÌNH HỮU NGHỊ 2

2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng dù thÇu cña C«ng ty. 2

2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ®Êu thÇu cña c«ng ty. 2

2.2.1 Nghiªn cøu c¬ héi ®Êu thÇu 2

2.2.1.1 T×m kiÕm th«ng tin mêi thÇu 2

2.2.1.2 §¸nh gi¸ th«ng tin vµ quyÕt ®Þnh tham dù thÇu 2

2.2.2. Nghiªn cøu vµ lËp hå s¬ dù thÇu 2

2.2.2.1 ChuÈn bÞ lËp hå s¬ dù thÇu 2

2.2.2.2-Thùc hiÖn lËp hå s¬ dù thÇu 2

2.2.3 BiÖn ph¸p ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty 2

2.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c dù thÇu cña C«ng ty 2

2.3.1 Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c dù thÇu cña C«ng ty 2

2.3.2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty 2

2.3.2.1 Thu thập thông tin về các gói thầu còn hạn chế. 2

2.3.2.2Hệ thống đơn giá của Công ty về vật liệu, lao động, máy thi công, đối với từng công trình chưa được cụ thể. 2

2.3.2.3 Hệ thống định mức của Nhà nước thường xuyên được sửa đổi bổ xung. 33

2.3.2.4 Thiếu linh hoạt trong tính giá. 2

2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên. 2

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 2

2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan. 2

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG TRÌNH HỮU NGHỊ 2

3.1 Các giải pháp 2

3.1.1 Phân tích xử lý thông tin kịp thời để đưa ra những quyết định tranh thầu chính xác 2

3.1.2 Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu và linh hoạt trong giá dự thầu 2

3.1.2.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin phục vụ tổ chức lập giá. 2

3.1.2.2. Hoàn thiện hệ thống định mức, hệ thống đơn giá nguyên vật liệu, nhân công, máy của Công ty 2

3.1.3. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ thêi gian thùc hiÖn 2

3.1.4. §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc dù thÇu 2

3.1.5 Tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu cña tæng c«ng ty cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng 2

KÕt luËn 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY