Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I. Giới thiệu chung về Công ty THHH 1 thành viên cơ khí hà nội 2

I. Thông tin chung về công ty. 2

II. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3

1. Giai đoạn 1958-1965. 3

2. Giai đoạn 1966-1975. 4

3. Giai đoạn 1976-1989. 4

4. Giai đoạn 1990-1994. 5

5 . Giai đoạn 1995 đến nay. 5

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 6

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế : 6

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty: 7

Phần 2: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội 8

I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 8

1.Đặc điểm về sản phẩm. 8

2 .Đặc điểm về thị trường và khách hàng chính 11

4.Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị: 14

4.1. Dây chuyền đúc chất lượng cao 12000 T/Năm. 14

4.2. Trung tâm nghiên cứu – ứng dụng tự động hoá. 16

4.3. Phòng thí nghiệm. 17

5.Đặc điểm về nguyên vật liệu. 18

6.Đặc điểm về lao động: 20

6.1.Cơ cấu lao động: 20

7.Đặc điểm về tài chính: 22

8.Mục tiêu của Công ty. 24

9. Định hướng phát triển của Công ty. 24

10.Các vấn đề về quản lý nhân sự, tổ chức lao động khoa học, kinh tế lao động trong Công ty. 25

II. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty . 29

1.Kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 29

2.Chức năng nhiệm vụ của ban lãnh đạo Công ty 32

2.1. Tổng giám đốc Công ty: 32

2.2.Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành sản xuất: 33

2.3.Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành kỹ thuật, khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm. 34

2.4.Phó tổng giám đốc phụ trách đời sống, bảo vệ, xây dựng cơ bản. 34

2.5.Trợ lý giúp việc giám đốc. 35

3.Chức năng nhiệm vụ và tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ ở các phòng ban trong Công ty. 36

3.1.Văn phòng Giám đốc 36

3.2. Phòng tổ chức 38

3.3.Phòng tài chính kế toán, thống kê. 40

3.4.Phòng kinh doanh: 43

3.5.Phòng quản lý chất lượng 45

3.6. Phòng vật tư. 47

4.Đánh giá chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cơ khí Hà Nội. 48

4.1.Thực trạng việc tuân thủ các nguyên tác khi xây dựng bộ máy tổ chức. 48

4.2. Những ưu điểm. 49

4.3. Những nhược điểm. 50

4.4. Nguyên nhân của những nhược điểm. 51

Phần 3: Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội. 52

I.Mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 52

1. Mục tiêu của Công ty. 52

2. Định hướng phát triển của Công ty. 53

II. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. 53

1.Sắp xếp lại từng bộ phận cho phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của sản xuất kinh doanh. 53

1.1.Bố trí lại ban lãnh đạo. 54

1.2. Kết hợp một số xí nghiệp và phân xưởng. 55

1.3. Kết hợp một số phòng ban. 56

2.Xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ. 56

3.Điều chỉnh lại số lượng của cán bộ quản lý trong các phòng ban. 58

4.Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý. 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY