Chuyên đề Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

MỤC LỤC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 51.1 Khái quát chung về các khoản vay. 51.2 Mục tiêu kiểm toán các khoản vay. 61.3 Quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. 8CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN. 372.1 Đặc điểm công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán với chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán Báo cáo tài chính. 372.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). 372.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của AASC. 382.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 422.2.4 Tổ chức công tác kiểm toán tại AASC. 432.2.5 Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán. 462.2.6 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán. 472.2.7 Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán 502.2 Tình hình kiểm toán các khoản vay do AASC thực hiện. 562.2.1 Bước 1 : Khảo sát và đánh giá khách hàng. 564. Trụ sở chính của công ty tại 29 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 605. Ban giám đốc: 6038. 1.Hình thức sở hữu vốn. 612.2.2 Bước 2: Ký kết hợp đồng dịch vụ. 632.2.3 Bước 3:Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán các khoản vay cho khách hàng XXX và khách hàng YYY. 642.2.4 Bước 4: Thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục vốn vay . 792.2.5 Bước 5: Hoàn thành kiểm toán và đưa ra kết luận kiểm toán đối với khoản vay tại công tyXXX và công ty YYY. 922.3 Đánh giá tình hình thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục vay do công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện. 973.1. Tính tất yếu hoàn thiện kiểm toán khoản vay trong kiểm toán BCTC. 1023.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện. 1043.2.1 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán. 1043.2.2 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 1093.2.3 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. 1103.3. Những điều kiện thực hiện giải pháp. 111

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 5

1.1 Khái quát chung về các khoản vay. 5

1.2 Mục tiêu kiểm toán các khoản vay. 6

1.3 Quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN. 37

2.1 Đặc điểm công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán với chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán Báo cáo tài chính. 37

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). 37

2.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của AASC. 38

2.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 42

2.2.4 Tổ chức công tác kiểm toán tại AASC. 43

2.2.5 Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán. 46

2.2.6 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán. 47

2.2.7 Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán 50

2.2 Tình hình kiểm toán các khoản vay do AASC thực hiện. 56

2.2.1 Bước 1 : Khảo sát và đánh giá khách hàng. 56

4. Trụ sở chính của công ty tại 29 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 60

5. Ban giám đốc: 60

38. 1.Hình thức sở hữu vốn. 61

2.2.2 Bước 2: Ký kết hợp đồng dịch vụ. 63

2.2.3 Bước 3:Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán các khoản vay cho khách hàng XXX và khách hàng YYY. 64

2.2.4 Bước 4: Thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục vốn vay . 79

2.2.5 Bước 5: Hoàn thành kiểm toán và đưa ra kết luận kiểm toán đối với khoản vay tại công tyXXX và công ty YYY. 92

2.3 Đánh giá tình hình thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục vay do công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện. 97

3.1. Tính tất yếu hoàn thiện kiểm toán khoản vay trong kiểm toán BCTC. 102

3.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện. 104

3.2.1 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán. 104

3.2.2 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 109

3.2.3 Hoàn thiện chương trình trong giai đoạn kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. 110

3.3. Những điều kiện thực hiện giải pháp. 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY