Chuyên đề Hoàn thiện chính sách tín dụng tại công ty cổ phần kim khí miền trung

MỤC LỤC GIỚI THIỆU 4LỜI CẢM ƠN 5PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU 61.1. Cơ sở lý luận về tín dụng 61.1.1. Định nghĩa tín dụng 61.1.2. Bản chất của tín dụng 61.1.3. Chức năng của tín dụng 7a. Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả 7b. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội 8C. Chức năng phản ánh một cách tổng hợp và kiểm soát quá trình hoạt động của nền kinh tế 81.1.4. Các hình thức tín dụng 9a. Tín dụng thương mại 9b. Tín dụng ngân hàng 101.1.5. Chính sách tín dụng 111.1.5.1. Tiêu chuẩn tín dụng 111.1.5.2. Thời hạn tín dụng 121.1.5.3. Chiết khấu tiền mặt 141.1.5.4. Chính sách thu hồi nợ 161.1.6. Tối đa hóa việc cấp tín dụng 181.1.6.1. Phân biệt giữa những khách hàng "tốt" và những khách hàng "xấu" 181.1.6.2. Quyết định cấp tín dụng 211.1.6.3. Xác định thời hạn thanh toán tín dụng 211.2. Khoản phải thu 231.2.1. Khái niệm 231.2.2. Vai trò của khoản phải thu 23a. Đối với người bán tín dụng 23b. Đối với người hưởng tín dụng 241.2.3. Theo dõi khoản phải thu 24a. Kỳ thu tiền bình quân 24b. Phân tích thời gian của các khoản phải thu 25c. Ma trận chuyển hóa tiền mặt 25PHẦN II : TÓM TẮT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 262.1. Tổng quan về công ty cổ phần kim khí Miền Trung. 262.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung. 26a. giới thiệu về công ty 27b. lịch sử hình thành công ty 272.1.2. Quá trình phát triển của công ty. 282.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty. 28a. chức năng của công ty. 28b. Nhiệm vụ của Công ty. 29c. Quyền hạn của Công ty. 292.1.4. Các ngành nghề kinh doanh. 292.1.5. Cơ cấu tổ chức công ty. 31a. Sơ đồ tổ chức Công ty 31b. Chức năng quyền hạn nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban. 322.2. Môi trường tác nghiệp của Công ty 362.2.1. Khách hàng. 362.2.2. Nhà cung cấp. 372.2.3. Đối thủ cạnh tranh. 372.2.4. Các trung gian. 382.3. Phân tích tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung: 392.3.1. Các mặt hàng kinh doanh của công ty và đặc điểm của nó: 392.3.2. Tình hình thực hiện kinh doanh sản xuất năm 2009: 402.3.2.1. Công tác kinh doanh: 402.3.3. Tình hình nguồn lực của công ty: 432.3.3.1. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực: 432.3.3.2. Tình hình tài chính của Công ty qua các năm: 462.4. Thực trạng chính sách bán hàng tín dụng tại công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung 492.4.1. Tiêu chuẩn tín dụng 492.4.2. Thời hạn tín dụng 502.4.3. Chính sách chiết khấu 512.4.4. Chính sách thu hồi nợ 52Những nguyên nhân làm tăng công nợ 55PHẦN III : HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 563.1. Các tiền đề nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng: 563.1.1. Mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty: 563.1.2. Mục tiêu của chính sách tín dụng: 563.1.3. Phương pháp thực hiện: 573.3. Hoàn thiện chính sách tín dụng tại công ty: 573.3.1. Mục tiêu của chính sách tín dụng: 573.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng và quyết định về khách hàng tín dụng: 583.3.2.1. Xác định tiêu chuẩn tín dụng và lựa chọn khách hàng: 583.3.2.2. Quyết định thời hạn tín dụng: 683.3.2.3. Xác định chính sách chiết khấu cho các nhóm khách hàng: 753.3.2.4. Chính sách thu nợ: 823.3.2.4. Tổ chức thực hiện: 87KẾT LUẬN. 88TÀI LIỆU THAM KHẢO: 89PHỤ LỤC 90Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán công ty qua các năm: 90Phụ lục 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 91Phụ lục 3: Danh sách các nhóm khách hàng. 92Phụ lục 4: Các thông số tài chính qua các năm 93Phụ lục 5: Chi phí cơ hội vốn của khách hàng. 94Phụ lục 6: Kết quả thu nợ khó đòi năm 2009. 95Phụ lục 7: Giá trị doanh số mua của khách hàng tại Công ty năm 2009 97

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 4

LỜI CẢM ƠN 5

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU 6

1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng 6

1.1.1. Định nghĩa tín dụng 6

1.1.2. Bản chất của tín dụng 6

1.1.3. Chức năng của tín dụng 7

a. Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả 7

b. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội 8

C. Chức năng phản ánh một cách tổng hợp và kiểm soát quá trình hoạt động của nền kinh tế 8

1.1.4. Các hình thức tín dụng 9

a. Tín dụng thương mại 9

b. Tín dụng ngân hàng 10

1.1.5. Chính sách tín dụng 11

1.1.5.1. Tiêu chuẩn tín dụng 11

1.1.5.2. Thời hạn tín dụng 12

1.1.5.3. Chiết khấu tiền mặt 14

1.1.5.4. Chính sách thu hồi nợ 16

1.1.6. Tối đa hóa việc cấp tín dụng 18

1.1.6.1. Phân biệt giữa những khách hàng "tốt" và những khách hàng "xấu" 18

1.1.6.2. Quyết định cấp tín dụng 21

1.1.6.3. Xác định thời hạn thanh toán tín dụng 21

1.2. Khoản phải thu 23

1.2.1. Khái niệm 23

1.2.2. Vai trò của khoản phải thu 23

a. Đối với người bán tín dụng 23

b. Đối với người hưởng tín dụng 24

1.2.3. Theo dõi khoản phải thu 24

a. Kỳ thu tiền bình quân 24

b. Phân tích thời gian của các khoản phải thu 25

c. Ma trận chuyển hóa tiền mặt 25

PHẦN II : TÓM TẮT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 26

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần kim khí Miền Trung. 26

2.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung. 26

a. giới thiệu về công ty 27

b. lịch sử hình thành công ty 27

2.1.2. Quá trình phát triển của công ty. 28

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty. 28

a. chức năng của công ty. 28

b. Nhiệm vụ của Công ty. 29

c. Quyền hạn của Công ty. 29

2.1.4. Các ngành nghề kinh doanh. 29

2.1.5. Cơ cấu tổ chức công ty. 31

a. Sơ đồ tổ chức Công ty 31

b. Chức năng quyền hạn nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban. 32

2.2. Môi trường tác nghiệp của Công ty 36

2.2.1. Khách hàng. 36

2.2.2. Nhà cung cấp. 37

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh. 37

2.2.4. Các trung gian. 38

2.3. Phân tích tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung: 39

2.3.1. Các mặt hàng kinh doanh của công ty và đặc điểm của nó: 39

2.3.2. Tình hình thực hiện kinh doanh sản xuất năm 2009: 40

2.3.2.1. Công tác kinh doanh: 40

2.3.3. Tình hình nguồn lực của công ty: 43

2.3.3.1. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực: 43

2.3.3.2. Tình hình tài chính của Công ty qua các năm: 46

2.4. Thực trạng chính sách bán hàng tín dụng tại công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung 49

2.4.1. Tiêu chuẩn tín dụng 49

2.4.2. Thời hạn tín dụng 50

2.4.3. Chính sách chiết khấu 51

2.4.4. Chính sách thu hồi nợ 52

Những nguyên nhân làm tăng công nợ 55

PHẦN III : HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 56

3.1. Các tiền đề nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng: 56

3.1.1. Mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty: 56

3.1.2. Mục tiêu của chính sách tín dụng: 56

3.1.3. Phương pháp thực hiện: 57

3.3. Hoàn thiện chính sách tín dụng tại công ty: 57

3.3.1. Mục tiêu của chính sách tín dụng: 57

3.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng và quyết định về khách hàng tín dụng: 58

3.3.2.1. Xác định tiêu chuẩn tín dụng và lựa chọn khách hàng: 58

3.3.2.2. Quyết định thời hạn tín dụng: 68

3.3.2.3. Xác định chính sách chiết khấu cho các nhóm khách hàng: 75

3.3.2.4. Chính sách thu nợ: 82

3.3.2.4. Tổ chức thực hiện: 87

KẾT LUẬN. 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 89

PHỤ LỤC 90

Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán công ty qua các năm: 90

Phụ lục 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 91

Phụ lục 3: Danh sách các nhóm khách hàng. 92

Phụ lục 4: Các thông số tài chính qua các năm 93

Phụ lục 5: Chi phí cơ hội vốn của khách hàng. 94

Phụ lục 6: Kết quả thu nợ khó đòi năm 2009. 95

Phụ lục 7: Giá trị doanh số mua của khách hàng tại Công ty năm 2009 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY