Chuyên đề Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HABUBANK

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 4I. ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN. 41. Nguồn nhân lực. 41.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 41.2. Vai trò của nguồn nhân lực. 52. Động lực của người lao động. 62.1. Khái niệm. 62.2. Bản chất của động lực lao động. 72.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động. 82.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 82.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về công việc. 92.3.3. Nhóm các nhân tố thuộc về tổ chức. 102.4. Một số học thuyết tạo động lực. 112.4.1. Học thuyết phân cấp nhu cầu của A. Maslow. 112.4.2. Học thuyết hai yếu tố của F.Herzberg. 132.4.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. 152.5. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp. 16II. HỆ THỐNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 171. Công cụ đãi ngộ nhân sự là gì? 172. Những căn cứ của chính sách đãi ngộ nhân sự. 183. Các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự. 183.1. Môi trường của tổ chức. 193.1.1. Chính sách của công ty. 193.1.2. Bầu không khí văn hoá của tổ chức. 203.1.3. Cơ cấu của tổ chức. 203.1.4. Khả năng chi trả của tổ chức. 203.2. Môi trường bên ngoài tổ chức. 213.2.1. Lương bổng trên thị trường. 213.2.2. Chi phí sinh hoạt. 213.2.3. Công đoàn. 213.2.4. Luật pháp và các quy định của chính phủ. 213.2.5. Tình trạng của nền kinh tế. 213.3. Bản thân nhân viên. 213.3.1. Sự hoàn thành công viêc. 213.3.2. Thâm niên công tác. 223.3.3. Kinh nghiệm. 223.3.4. Thành viên trung thành. 223.3.5. Tiềm năng. 223.4. Bản thân công việc. 224. Nội dung các công cụ đãi ngộ. 234.1. Các công cụ tài chính. 244.1.1. Tiền lương. 244.1.2. Tiền thưởng. 284.1.3. Phụ cấp. 294.1.4. Chương trình cổ phần. 294.1.5. Phúc lợi. 294.2. Các công cụ phi tài chính. 304.2.1. Bản thân công việc. 304.2.2. Môi trường làm việc. 31CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 33I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 331. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng HABUBANK. 332. Hoạt động của Ngân hàng HABUBANK. 342.1. Chức năng của Ngân hàng. 342.2. Nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ của Ngân hàng. 352.3. Mục tiêu chiến lược của Ngân hàng HABUBANK. 352.4. Các loại hình hoạt động của Ngân hàng HABUBANK. 362.4.1. Ngân hàng cá nhân. 362.4.2. Ngân hàng doanh nghiệp. 372.4.3. Ngân hàng đầu tư. 372.4.4. Ngân hàng điện tử. 372.4.5. Một số dịch vụ khác 383. Cơ cấu tổ chức của HABUBANK. 383.1. Đại hội đồng cổ đông 413.2. Hội đồng quản trị. 413.3. Ban điều hành. 413.4. Ban kiểm soát. 423.5. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 424. Tình hình hoạt động kinh doanh của HABUBANK. 435. Tình hình lao động tại Ngân hàng TMCP Nhà HABUBANK. 46II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK. 491. Các công cụ tài chính 491.1. Tiền lương. 491.2. Tiền thưởng. 551.3. Phụ cấp. 572. Các công cụ phi tài chính. 592.1. Bản thân công việc. 592.2. Môi trường làm việc. 623. Đánh giá chung về việc sử dụng các công cụ đãi ngộ và động lực nhân viên tại Ngân hàng TMCP Nhà HABUBANK. 633.1. Ưu điểm. 633.2. Những vấn đề còn tồn tại. 64CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 68I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 681. Mục tiêu chính sách nhân sự của HABUBANK. 682. Phương hướng hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. 69II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK. 701. Đối với công cụ tiền lương. 701.1. Cơ chế trả lương. 701.2. Cải tiến công tác tiền lương của Ngân hàng. 721.2.1. Đối với hình thức trả lương. 721.2.2. Tăng mức lương cố định. 731.2.3. Linh hoạt trong chế độ lương bổng. 741.2.4. Thanh toán lương đúng thời điểm. 742. Hoàn thiện công tác tiền thưởng. 752.1. Những nguyên tắc chung cần thực hiện. 752.2. Những giải pháp khắc phục cụ thể. 773. Đa dạng hóa các loại phụ cấp, phúc lợi. 793.1. Đối với phụ cấp. 793.2. Hoàn thiện chế độ phúc lợi. 804. Giải pháp hoàn thiện đối với bản thân công việc tại Ngân hàng. 804.1. Phân bổ và bố trí nhân lực cho phù hợp. 804.2. Các chương trình đào tạo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đảm bảo cho hầu hết CBNV luôn được đào tạo phát triển. 814.3. Tạo nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 825. Hoàn thiện môi trường làm việc. 82KẾT LUẬN 84DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85PHỤ LỤC 86

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 4

I. ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN. 4

1. Nguồn nhân lực. 4

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 4

1.2. Vai trò của nguồn nhân lực. 5

2. Động lực của người lao động. 6

2.1. Khái niệm. 6

2.2. Bản chất của động lực lao động. 7

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động. 8

2.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 8

2.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về công việc. 9

2.3.3. Nhóm các nhân tố thuộc về tổ chức. 10

2.4. Một số học thuyết tạo động lực. 11

2.4.1. Học thuyết phân cấp nhu cầu của A. Maslow. 11

2.4.2. Học thuyết hai yếu tố của F.Herzberg. 13

2.4.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. 15

2.5. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp. 16

II. HỆ THỐNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 17

1. Công cụ đãi ngộ nhân sự là gì? 17

2. Những căn cứ của chính sách đãi ngộ nhân sự. 18

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự. 18

3.1. Môi trường của tổ chức. 19

3.1.1. Chính sách của công ty. 19

3.1.2. Bầu không khí văn hoá của tổ chức. 20

3.1.3. Cơ cấu của tổ chức. 20

3.1.4. Khả năng chi trả của tổ chức. 20

3.2. Môi trường bên ngoài tổ chức. 21

3.2.1. Lương bổng trên thị trường. 21

3.2.2. Chi phí sinh hoạt. 21

3.2.3. Công đoàn. 21

3.2.4. Luật pháp và các quy định của chính phủ. 21

3.2.5. Tình trạng của nền kinh tế. 21

3.3. Bản thân nhân viên. 21

3.3.1. Sự hoàn thành công viêc. 21

3.3.2. Thâm niên công tác. 22

3.3.3. Kinh nghiệm. 22

3.3.4. Thành viên trung thành. 22

3.3.5. Tiềm năng. 22

3.4. Bản thân công việc. 22

4. Nội dung các công cụ đãi ngộ. 23

4.1. Các công cụ tài chính. 24

4.1.1. Tiền lương. 24

4.1.2. Tiền thưởng. 28

4.1.3. Phụ cấp. 29

4.1.4. Chương trình cổ phần. 29

4.1.5. Phúc lợi. 29

4.2. Các công cụ phi tài chính. 30

4.2.1. Bản thân công việc. 30

4.2.2. Môi trường làm việc. 31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 33

I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng HABUBANK. 33

2. Hoạt động của Ngân hàng HABUBANK. 34

2.1. Chức năng của Ngân hàng. 34

2.2. Nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ của Ngân hàng. 35

2.3. Mục tiêu chiến lược của Ngân hàng HABUBANK. 35

2.4. Các loại hình hoạt động của Ngân hàng HABUBANK. 36

2.4.1. Ngân hàng cá nhân. 36

2.4.2. Ngân hàng doanh nghiệp. 37

2.4.3. Ngân hàng đầu tư. 37

2.4.4. Ngân hàng điện tử. 37

2.4.5. Một số dịch vụ khác 38

3. Cơ cấu tổ chức của HABUBANK. 38

3.1. Đại hội đồng cổ đông 41

3.2. Hội đồng quản trị. 41

3.3. Ban điều hành. 41

3.4. Ban kiểm soát. 42

3.5. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 42

4. Tình hình hoạt động kinh doanh của HABUBANK. 43

5. Tình hình lao động tại Ngân hàng TMCP Nhà HABUBANK. 46

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK. 49

1. Các công cụ tài chính 49

1.1. Tiền lương. 49

1.2. Tiền thưởng. 55

1.3. Phụ cấp. 57

2. Các công cụ phi tài chính. 59

2.1. Bản thân công việc. 59

2.2. Môi trường làm việc. 62

3. Đánh giá chung về việc sử dụng các công cụ đãi ngộ và động lực nhân viên tại Ngân hàng TMCP Nhà HABUBANK. 63

3.1. Ưu điểm. 63

3.2. Những vấn đề còn tồn tại. 64

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK. 68

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 68

1. Mục tiêu chính sách nhân sự của HABUBANK. 68

2. Phương hướng hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. 69

II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK. 70

1. Đối với công cụ tiền lương. 70

1.1. Cơ chế trả lương. 70

1.2. Cải tiến công tác tiền lương của Ngân hàng. 72

1.2.1. Đối với hình thức trả lương. 72

1.2.2. Tăng mức lương cố định. 73

1.2.3. Linh hoạt trong chế độ lương bổng. 74

1.2.4. Thanh toán lương đúng thời điểm. 74

2. Hoàn thiện công tác tiền thưởng. 75

2.1. Những nguyên tắc chung cần thực hiện. 75

2.2. Những giải pháp khắc phục cụ thể. 77

3. Đa dạng hóa các loại phụ cấp, phúc lợi. 79

3.1. Đối với phụ cấp. 79

3.2. Hoàn thiện chế độ phúc lợi. 80

4. Giải pháp hoàn thiện đối với bản thân công việc tại Ngân hàng. 80

4.1. Phân bổ và bố trí nhân lực cho phù hợp. 80

4.2. Các chương trình đào tạo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đảm bảo cho hầu hết CBNV luôn được đào tạo phát triển. 81

4.3. Tạo nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 82

5. Hoàn thiện môi trường làm việc. 82

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

PHỤ LỤC 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY