Chuyên đề Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2I .NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 21.Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 21.1 Khái niệm tài sản cố định: 21.2 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 22 Đặc điểm kế toán tài sản cố định: 23 Nhiệm vụ của tài sản cố định: 2II PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 31. Phân loại theo hình thái biểu hiện: 31.1 Tài sản cố định hữu hình: 31.2 Tài sản cố định vô hình: 32. Phân theo quyền sở hữu: 42.1 Tài sản cố định tự có: 42.2 Tài sản cố định thuê ngoài: 43 Phân theo mục đích sử dụng: 53.1 Tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh: 53.2 Tài sản cố định dùng cho phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phòng: 53.3: Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ: 53.4: Tài sản cố định chờ thanh lý: 54 Phân theo nguồn hình thành: 54.1. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn của các chủ sở hữu: 54.2. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn tự bổ sung: 54.3. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn vay: 5III ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 51 Nguyên giá tài sản cố định: 51.1.Đối với tài sản cố định hữu hình: 51.1.1.TSCĐ do mua sắm: 51.1.2.Tài sản cố định mua dưới hình thức trao đổi: 61.1.3 Tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: 61.1.4.Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến: 61.1.5.Tài sản cố định tự xây dựng hoặc tự chế: 71.1.6.Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh: 71.1.7.TSCĐ được tài trợ, biếu tặng: 71.1.8.TSCĐ thuê tài chính: 71.2 Nguyên giá tài sản cố định vô hình: 72. Giá trị hao mòn: 83. Giá trị còn lại: 84.Thay đổi nguyên giá: 8IV. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 81. Xác định đối tượng hạch toán TSCĐ: 82. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ: 93. Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ: 9V. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 91. Hạch toán tăng tài sản cố định : 91.1 Tài khoản sử dụng: 91.2 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ: 101.2.1. TSCĐ tăng do mua sắm: 101.2.2 TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi: 121.2.3. TSCĐ hữu hình tự chế: 131.2.4 TSCĐ hữu hình thành do XDCB hoàn thành bàn giao: 131.2.5 TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh : 141.2.6 TSCĐ hữu hình phát hiện thừa khi kiểm kê: 141.2.7 TSCĐ vô hình dược hình thành từ nội bộ doanh nghiệp: 141.2.8 Mua TSCĐ vô hình đựơc thanh toán bằng chứng từ có liên quan đến quyền sở hữu vốn của công ty (cổ phiếu): 151.2.9 Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất: 151.2.10.Đánh giá tăng TSCĐ: 151.2.11. TSCĐ tăng do các nguyên nhân khác: 152 Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ: 162.1.TSCĐ giảm do thanh lý nhượng bán: 162 .2 TSCĐ đem cầm cố thế chấp: 162. 3 TSCĐ bị mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê: 162.4 Đánh giá giảm TSCĐ: 172.5 TSCĐ chuyển thành công cụ dụng cụ: 172.6 TSCĐ giảm do đem góp vốn vào đơn vị khác 183 Hạch toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định: 183.1 Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ : 183.2 Tính khấu hao tài sản cố định: 183.3 Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định : 193.3.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng: 193.3.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 193.3.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: 203.4 Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: 203.4.1 Tài khoản sử dụng: 203.4.2 Phương pháp hạch toán 204 Hạch toán sửa chữa tài sản cố định: 214.1 Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 214.2 Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ: 21A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC -THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 23I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 23II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 241 Chức năng: 242 Nhiệm vụ: 243 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 254 Hướng phát triển của công ty: 25III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 251.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí: 252 Chức năng nhiệm vụ của bộ phận : 261 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán: 271.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 271.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 282 Hình thức sổ áp dụng tại công ty Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng: 292.2 Trình tự ghi sổ: 29B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 30I. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY 301 Đặc điểm tài sản cố định tại công ty: 302 Phân loại tài sản cố định: 303 Nguồn hình thành tài sản cố định: 30II HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 311 Hạch toán tăng tài sản cố định tại công ty: 311.1 Tài khoản sử dụng: 311.2 Trình tự ghi sổ: 312 Hạch toán giảm TSCĐ: 373. Hạch toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ: 40III KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY: 431.Chứng từ sử dụng: 432.Tài khoản sử dụng: 433. Phương pháp hạch toán: 43IV HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 47PHẦN III: 50MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 50I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 501 Những ưu điểm đạt được: 502 Những nhược điểm : 50II . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 511 Những ưu điểm đạt được: 512 Những nhược điểm : 51II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 52KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2

I .NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2

1.Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 2

1.1 Khái niệm tài sản cố định: 2

1.2 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 2

2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định: 2

3 Nhiệm vụ của tài sản cố định: 2

II PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 3

1. Phân loại theo hình thái biểu hiện: 3

1.1 Tài sản cố định hữu hình: 3

1.2 Tài sản cố định vô hình: 3

2. Phân theo quyền sở hữu: 4

2.1 Tài sản cố định tự có: 4

2.2 Tài sản cố định thuê ngoài: 4

3 Phân theo mục đích sử dụng: 5

3.1 Tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh: 5

3.2 Tài sản cố định dùng cho phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phòng: 5

3.3: Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ: 5

3.4: Tài sản cố định chờ thanh lý: 5

4 Phân theo nguồn hình thành: 5

4.1. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn của các chủ sở hữu: 5

4.2. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn tự bổ sung: 5

4.3. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn vay: 5

III ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 5

1 Nguyên giá tài sản cố định: 5

1.1.Đối với tài sản cố định hữu hình: 5

1.1.1.TSCĐ do mua sắm: 5

1.1.2.Tài sản cố định mua dưới hình thức trao đổi: 6

1.1.3 Tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: 6

1.1.4.Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến: 6

1.1.5.Tài sản cố định tự xây dựng hoặc tự chế: 7

1.1.6.Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh: 7

1.1.7.TSCĐ được tài trợ, biếu tặng: 7

1.1.8.TSCĐ thuê tài chính: 7

1.2 Nguyên giá tài sản cố định vô hình: 7

2. Giá trị hao mòn: 8

3. Giá trị còn lại: 8

4.Thay đổi nguyên giá: 8

IV. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 8

1. Xác định đối tượng hạch toán TSCĐ: 8

2. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ: 9

3. Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ: 9

V. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 9

1. Hạch toán tăng tài sản cố định : 9

1.1 Tài khoản sử dụng: 9

1.2 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ: 10

1.2.1. TSCĐ tăng do mua sắm: 10

1.2.2 TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi: 12

1.2.3. TSCĐ hữu hình tự chế: 13

1.2.4 TSCĐ hữu hình thành do XDCB hoàn thành bàn giao: 13

1.2.5 TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh : 14

1.2.6 TSCĐ hữu hình phát hiện thừa khi kiểm kê: 14

1.2.7 TSCĐ vô hình dược hình thành từ nội bộ doanh nghiệp: 14

1.2.8 Mua TSCĐ vô hình đựơc thanh toán bằng chứng từ có liên quan đến quyền sở hữu vốn của công ty (cổ phiếu): 15

1.2.9 Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất: 15

1.2.10.Đánh giá tăng TSCĐ: 15

1.2.11. TSCĐ tăng do các nguyên nhân khác: 15

2 Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ: 16

2.1.TSCĐ giảm do thanh lý nhượng bán: 16

2 .2 TSCĐ đem cầm cố thế chấp: 16

2. 3 TSCĐ bị mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê: 16

2.4 Đánh giá giảm TSCĐ: 17

2.5 TSCĐ chuyển thành công cụ dụng cụ: 17

2.6 TSCĐ giảm do đem góp vốn vào đơn vị khác 18

3 Hạch toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định: 18

3.1 Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ : 18

3.2 Tính khấu hao tài sản cố định: 18

3.3 Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định : 19

3.3.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng: 19

3.3.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 19

3.3.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: 20

3.4 Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: 20

3.4.1 Tài khoản sử dụng: 20

3.4.2 Phương pháp hạch toán 20

4 Hạch toán sửa chữa tài sản cố định: 21

4.1 Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 21

4.2 Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ: 21

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC -THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 23

I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 23

II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 24

1 Chức năng: 24

2 Nhiệm vụ: 24

3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 25

4 Hướng phát triển của công ty: 25

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 25

1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí: 25

2 Chức năng nhiệm vụ của bộ phận : 26

1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán: 27

1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 27

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 28

2 Hình thức sổ áp dụng tại công ty Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng: 29

2.2 Trình tự ghi sổ: 29

B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 30

I. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY 30

1 Đặc điểm tài sản cố định tại công ty: 30

2 Phân loại tài sản cố định: 30

3 Nguồn hình thành tài sản cố định: 30

II HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 31

1 Hạch toán tăng tài sản cố định tại công ty: 31

1.1 Tài khoản sử dụng: 31

1.2 Trình tự ghi sổ: 31

2 Hạch toán giảm TSCĐ: 37

3. Hạch toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ: 40

III KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY: 43

1.Chứng từ sử dụng: 43

2.Tài khoản sử dụng: 43

3. Phương pháp hạch toán: 43

IV HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 47

PHẦN III: 50

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 50

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 50

1 Những ưu điểm đạt được: 50

2 Những nhược điểm : 50

II . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 51

1 Những ưu điểm đạt được: 51

2 Những nhược điểm : 51

II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY