Chuyên đề Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp điện Đà Nẵng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1 2CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 2I. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ hạch toán: 21. Khái niệm: 22. Ý nghĩa: 23. Nhiệm vụ: 2II. Phân loại và tính giá nguyên liệu, vật liệu: 31. Phân loại nguyên liệu, vật liệu: 32. Tính giá thực tế vật liệu nhập kho: 43. Tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho: 43.1 Phương pháp tính theo giá đích danh: 53.2 Phương pháp bình quân gia quyền: 53.3 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 63.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 6III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 61. Phương pháp thẻ song song: 62. Phương pháp đối chiếu luân chuyển: 83. Phương pháp sổ số dư: 9IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 101. Phương pháp Kê khai thường xuyên: 101.1 Tài khoản sử dụng: 101.2 Nguyên tắc hạch toán: 111.3 Phương pháp hạch toán: 112. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp Kiểm kê định kỳ: 131.1 Tài khoản sử dụng: 131.2 Nguyên tắc hạch toán: 141.3 Phương pháp hạch toán: 142.2 Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: 15PHẦN 2 16TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG. 16A. Khái quát chung về công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 16I. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ của công ty: 161. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty: 162. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 17II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 191. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 192. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 20III. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức kế toán áp dụng tại công ty: 221. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 222. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán: 233. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 23B. Tình hình hạch toán NVL tại công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng. 25I. Thực trạng về đặc điểm, phân loại và phương pháp tính giá NVL tại công ty: 251. Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty: 252. Phân loại nguyên vật liệu: 253. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu ở công ty: 253.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: 253.1 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho: 26II. Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty: 261. Kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty: 261.1 Tài khoản sử dụng: 261.2 Chứng từ sử dụng: 261.3 Trình tự hạch toán: 26BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ HÀNG HOÁ 291.4 Kế toán chi tiết: 312. Kế toán giảm nguyên vật liệu tại Công ty: 342.1 Tài khoản sử dụng: 342.2 Chứng từ sử dụng: 342.3 Trình tự hạch toán: 342.4 Kế toán chi tiết: 373. Kế toán tổng hợp: 39PHẦN 3 42MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 42NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 42CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG 42I. Nhận xét chung về tình hình tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty: 421. Ưu điểm: 422. Nhược điểm: 43II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 43KẾT LUẬN 46

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 2

I. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ hạch toán: 2

1. Khái niệm: 2

2. Ý nghĩa: 2

3. Nhiệm vụ: 2

II. Phân loại và tính giá nguyên liệu, vật liệu: 3

1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu: 3

2. Tính giá thực tế vật liệu nhập kho: 4

3. Tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho: 4

3.1 Phương pháp tính theo giá đích danh: 5

3.2 Phương pháp bình quân gia quyền: 5

3.3 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 6

3.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 6

III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 6

1. Phương pháp thẻ song song: 6

2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển: 8

3. Phương pháp sổ số dư: 9

IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 10

1. Phương pháp Kê khai thường xuyên: 10

1.1 Tài khoản sử dụng: 10

1.2 Nguyên tắc hạch toán: 11

1.3 Phương pháp hạch toán: 11

2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp Kiểm kê định kỳ: 13

1.1 Tài khoản sử dụng: 13

1.2 Nguyên tắc hạch toán: 14

1.3 Phương pháp hạch toán: 14

2.2 Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: 15

PHẦN 2 16

TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG. 16

A. Khái quát chung về công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 16

I. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ của công ty: 16

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty: 16

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 17

II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 19

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 19

2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 20

III. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức kế toán áp dụng tại công ty: 22

1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 22

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán: 23

3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 23

B. Tình hình hạch toán NVL tại công ty Xây Lắp Điện Đà Nẵng. 25

I. Thực trạng về đặc điểm, phân loại và phương pháp tính giá NVL tại công ty: 25

1. Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty: 25

2. Phân loại nguyên vật liệu: 25

3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu ở công ty: 25

3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: 25

3.1 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho: 26

II. Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty: 26

1. Kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty: 26

1.1 Tài khoản sử dụng: 26

1.2 Chứng từ sử dụng: 26

1.3 Trình tự hạch toán: 26

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ HÀNG HOÁ 29

1.4 Kế toán chi tiết: 31

2. Kế toán giảm nguyên vật liệu tại Công ty: 34

2.1 Tài khoản sử dụng: 34

2.2 Chứng từ sử dụng: 34

2.3 Trình tự hạch toán: 34

2.4 Kế toán chi tiết: 37

3. Kế toán tổng hợp: 39

PHẦN 3 42

MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 42

NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 42

CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÀ NẴNG 42

I. Nhận xét chung về tình hình tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty: 42

1. Ưu điểm: 42

2. Nhược điểm: 43

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng: 43

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY