Chuyên đề Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại và phát triển Thiều Hiền

MỤC LỤC Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3

I.Khái quát về vốn bằng tiền 3

1.Khái niệm và phân loại vốn 3

2.Đặc điểm vốn bằng tiền,nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán 4

II.Tổ chức công tác kế toán 5

1.Luân chuyển chứng từ 5

2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ 7

2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 7

2.2.Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 11

2.2.1.Kế toán các khoản thu,chi bằng tiền mặt 12

2.2.2.Kế toán các khoản thu,chi bằng ngoại tệ 13

3.Kế toán tiền gửi ngân hàng 20

3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH 20

3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán 20

3.3.Trình tự hạch toán TGNH 21

4.Hạch toán tiền đang chuyển 23

4.1.Chứng từ sử dụng 23

4.2.Tài khoản sử dụng 23

4.3.Trình tự hạch toán 24

5.Hình thức sổ kế toán 24

5.1.Nhật ký sổ cái 25

5.2.Chứng từ ghi sổ 26

5.3.Nhật ký chứng từ 26

5.4.Nhật ký chung 27

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN 28

I.Đặc điểm tình hình chung 28

1.1.Sự phát triển của công ty 29

1.Cơ cấu bộ máy quản lýkinh doanh của Công ty 30

2.Môi trường kinh doanh 32

3.Tổ chức công tác kế toán 33

4.Tình hình luân chuyển chứng từ 37

5.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền tại công ty 38

II.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền 38

1.Nội dung phản ánh vốn bằng tiền 38

1.1.Kế toán tiền mặt 38

1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 51

2.Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách 60

2.1Đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt tại quỹ 60

2.2.Đối chiếu , kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH 62

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN 64

I.Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 64

1.Đánh giá chung 64

2.Một số tồn tại 66

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền 67

KẾT LUẬN 69

Nhận xét của GVHD

Nhận xét của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY