Chuyên đề Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 11) Khái niệm: 12)Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền : 13)Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền: 1II. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 21)Kế toán tiền mặt 21.1- Các quy định về hạch toán tiền mặt Việt nam, ngoại tệ: 21.2- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 31.3- Trình tự hạch toán kế toán tiền mặt: 41.3.1- Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 41.3.2- Phương pháp hạch toán tiền Việt Nam: 51.4- Phương pháp kế toán thu chi ngoại tệ: 72) Kế toán tiền gửi ngân hàng: 82.1- Các quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng: 82.2- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 92.3- Phương pháp kế toán TGNH: 92.3.1- Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 92.3.2- Phương pháp hạch toán TGNH: 103) Kế toán tiền đang chuyển 113.1- Các quy định về hạch toán tiền đang chuyển 113.2- Phương pháp kế toán: 12PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT. 14A-ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DICH VỤ KỸ THUẬT 14I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 14II-CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 15III- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 161- Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 162-Chức năng và nhiệm vụ 16IV- TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 181- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 182- Chức năng và nhiệm vụ 18V-TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 191. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 191.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 191.2- Chức năng và nhiệm vụ 192. Hình thức kế toán áp dụng của công ty: 202.1- Sơ đồ hình thức kế toán của công ty 202.2- Trình tự ghi sổ theo sơ đồ 20VI-NHỮNG THUẬN LƠỊ VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 211. Thuận lợi: 212. Khó khăn 22B- THỰC TẾ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 22I-CÁC LOẠI VỐN BẰNG TIỀNVÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 221-Các loại vốn bằng tiền tại công ty 222-Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền tại công ty 22II-PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 221- Phương pháp kế toán thu chi tiền mặt Việt Nam tại công ty 221.1- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 221.2- Phương pháp kế toán 232- Phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty 332.1- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng 332.2- Phương pháp kế toán TGNH tại công ty 33PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 50I- NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 501- Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 502- Đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty 50II- Ý KIẾN ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY NHẰM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 51III - NHỮNG TỒN TẠI (YẾU ĐIỂM) VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT 54KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1

I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1

1) Khái niệm: 1

2)Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền : 1

3)Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền: 1

II. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 2

1)Kế toán tiền mặt 2

1.1- Các quy định về hạch toán tiền mặt Việt nam, ngoại tệ: 2

1.2- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 3

1.3- Trình tự hạch toán kế toán tiền mặt: 4

1.3.1- Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 4

1.3.2- Phương pháp hạch toán tiền Việt Nam: 5

1.4- Phương pháp kế toán thu chi ngoại tệ: 7

2) Kế toán tiền gửi ngân hàng: 8

2.1- Các quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng: 8

2.2- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 9

2.3- Phương pháp kế toán TGNH: 9

2.3.1- Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 9

2.3.2- Phương pháp hạch toán TGNH: 10

3) Kế toán tiền đang chuyển 11

3.1- Các quy định về hạch toán tiền đang chuyển 11

3.2- Phương pháp kế toán: 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT. 14

A-ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DICH VỤ KỸ THUẬT 14

I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 14

II-CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 15

III- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 16

1- Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 16

2-Chức năng và nhiệm vụ 16

IV- TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 18

1- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18

2- Chức năng và nhiệm vụ 18

V-TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 19

1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 19

1.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 19

1.2- Chức năng và nhiệm vụ 19

2. Hình thức kế toán áp dụng của công ty: 20

2.1- Sơ đồ hình thức kế toán của công ty 20

2.2- Trình tự ghi sổ theo sơ đồ 20

VI-NHỮNG THUẬN LƠỊ VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 21

1. Thuận lợi: 21

2. Khó khăn 22

B- THỰC TẾ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 22

I-CÁC LOẠI VỐN BẰNG TIỀNVÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 22

1-Các loại vốn bằng tiền tại công ty 22

2-Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền tại công ty 22

II-PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 22

1- Phương pháp kế toán thu chi tiền mặt Việt Nam tại công ty 22

1.1- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 22

1.2- Phương pháp kế toán 23

2- Phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty 33

2.1- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng 33

2.2- Phương pháp kế toán TGNH tại công ty 33

PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 50

I- NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 50

1- Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 50

2- Đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty 50

II- Ý KIẾN ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY NHẰM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 51

III - NHỮNG TỒN TẠI (YẾU ĐIỂM) VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT 54

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY