Chuyên đề Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1I. HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC 11. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ 11.1. Khái niệm doanh thu cung cấp dịch vụ 11.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 11.3. Chứng từ hạch toán và tài khoản sử dụng 11.3.1. Chứng từ hạch toán 11.3.2. Tài khoản sử dụng 11.4. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 21.4.1. Trường hợp nhận tiền thanh toán từng kỳ 21.4.2. Trường hợp nhận trước tiền thanh toán của nhiều kỳ 22. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 22.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 22.1.1. Nội dung 22.1.2. Nguyên tắc hạch toán 32.2. Tài khoản sử dụng 32.3. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 32.3.1. Chứng từ sử dụng 32.3.2. Trình tự hạch toán 33. Hạch toán thu nhập khác 43.1. Nội dung thu nhập khác 43.2. Tài khoản sử dụng 53.3. Phương pháp ghi sổ kế toán thu nhập khác 53.3.1. Chứng từ sử dụng 53.3.2. Trình tự hạch toán 5II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHI PHÍ KHÁC TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 6 1. Hạch toán giá vốn dịch vụ 6 1.1. Nguyên tắc kế toán giá vốn dịch vụ 6 1.2. Tài khoản sử dụng 6 1.3. Phương pháp ghi sổ kế toán giá vốn dịch vụ 61.3.1. Chứng từ sử dụng 61.3.2. Trình tự hạch toán 6 2. Hạch toán chi phí bán hàng 62.1. Nội dung chi phí bán hàng 62.2. Tài khoản sử dụng 62.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 72.3.1. Chứng từ sử dụng 7 2.3.2. Trình tự hạch toán 73. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 73.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 73.2. Tài khoản sử dụng 83.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 8 3.3.1. Chứng từ sử dụng 83.3.2. Trình tự hạch toán 84. Hạch toán chi phí tài chính 94.1. Nội dung chi phí quản lý tài chính 94.2. Tài khoản sử dụng 104.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí tài chính 105. Hạch toán chi phí khác 115.1. Nội dung chi phí quản lý khác 115.2. Tài khoản sử dụng 115.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí khác 115.3.1. Chứng từ sử dụng 115.3.2. Trình tự hạch toán 11III. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 11 1. Nguyên tắc hạch toán 111.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 121.2. Kết quả hoạt động khác 122. Tài khoản sử dụng 123. Phương pháp hạch toán xác định kết quả hoạy động kinh doanh 123.1. Chứng từ sử dụng 123.2. Trình tự hạch toán 12PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 13I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 131. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 132. Chức năng và nhiệm vụ 133. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 144. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 144.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 144.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 155. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 165.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 165.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 17 5.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên kế toán 17 5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 185.2.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng 185.2.1. Trình tự ghi chép 18II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 191. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 191.1. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 191.1.1. Doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 191.1.2. Giá cước dịch vụ 191.1.3. Chứng từ sử dụng 201.1.4. Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 201.2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 30 1.2.1. Tài khoản sử dụng 301.2.2. Trình tự hạch toán 301.3. Kế toán thu nhập khác 311.3.1. Tài khoản sử dụng 311.3.2. Trình tự hạch toán 312. Hạch toán chi phí kinh doanh 312.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 312.1.1. Tài khoản sử dụng 312.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán 322.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 332.2.1. Tài khoản sử dụng 342.2.2. Chứng từ sử dụng 342.2.3. Trình tự hạch toán 342.3. Hạch toán chi phí tài chính 362.3.1. Tài khoản sử dụng : 362.3.2. Chứng từ sử dụng 372.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán 372.4. Hạch toán chi phí khác 382.4.1. Tài khoản sử dụng 382.4.2. Chứng từ sử dụng 382.4.3. Trình tự luân chuyển 383. Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 313.1. Tài khoản sử dụng 31 3.2. Trình tự luân chuyển 39PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 44I. NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG: 441. Những ưu điểm trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHHMTV Cảng Đà Nẵng : 442. Một số hạn chế trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 44II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 451. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu 451.1. Về công tác luân chuyển chứng từ 451.2. Về công tác hạch toán doanh thu 462. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác xác định kết quả sản xuất kinh doanh chính tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 46KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1

I. HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC 1

1. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ 1

1.1. Khái niệm doanh thu cung cấp dịch vụ 1

1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 1

1.3. Chứng từ hạch toán và tài khoản sử dụng 1

1.3.1. Chứng từ hạch toán 1

1.3.2. Tài khoản sử dụng 1

1.4. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 2

1.4.1. Trường hợp nhận tiền thanh toán từng kỳ 2

1.4.2. Trường hợp nhận trước tiền thanh toán của nhiều kỳ 2

2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 2

2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 2

2.1.1. Nội dung 2

2.1.2. Nguyên tắc hạch toán 3

2.2. Tài khoản sử dụng 3

2.3. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 3

2.3.1. Chứng từ sử dụng 3

2.3.2. Trình tự hạch toán 3

3. Hạch toán thu nhập khác 4

3.1. Nội dung thu nhập khác 4

3.2. Tài khoản sử dụng 5

3.3. Phương pháp ghi sổ kế toán thu nhập khác 5

3.3.1. Chứng từ sử dụng 5

3.3.2. Trình tự hạch toán 5

II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHI PHÍ KHÁC

TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 6

1. Hạch toán giá vốn dịch vụ 6

1.1. Nguyên tắc kế toán giá vốn dịch vụ 6

1.2. Tài khoản sử dụng 6

1.3. Phương pháp ghi sổ kế toán giá vốn dịch vụ 6

1.3.1. Chứng từ sử dụng 6

1.3.2. Trình tự hạch toán 6

2. Hạch toán chi phí bán hàng 6

2.1. Nội dung chi phí bán hàng 6

2.2. Tài khoản sử dụng 6

2.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 7

2.3.1. Chứng từ sử dụng 7

2.3.2. Trình tự hạch toán 7

3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 7

3.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 7

3.2. Tài khoản sử dụng 8

3.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 8

3.3.1. Chứng từ sử dụng 8

3.3.2. Trình tự hạch toán 8

4. Hạch toán chi phí tài chính 9

4.1. Nội dung chi phí quản lý tài chính 9

4.2. Tài khoản sử dụng 10

4.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí tài chính 10

5. Hạch toán chi phí khác 11

5.1. Nội dung chi phí quản lý khác 11

5.2. Tài khoản sử dụng 11

5.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí khác 11

5.3.1. Chứng từ sử dụng 11

5.3.2. Trình tự hạch toán 11

III. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP

CUNG CẤP DỊCH VỤ 11

1. Nguyên tắc hạch toán 11

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 12

1.2. Kết quả hoạt động khác 12

2. Tài khoản sử dụng 12

3. Phương pháp hạch toán xác định kết quả hoạy động kinh doanh 12

3.1. Chứng từ sử dụng 12

3.2. Trình tự hạch toán 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 13

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 13

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 13

2. Chức năng và nhiệm vụ 13

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 14

4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 14

4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 14

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 15

5. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 16

5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 16

5.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 17

5.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên kế toán 17

5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 18

5.2.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng 18

5.2.1. Trình tự ghi chép 18

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 19

1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19

1.1. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19

1.1.1. Doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19

1.1.2. Giá cước dịch vụ 19

1.1.3. Chứng từ sử dụng 20

1.1.4. Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 20

1.2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 30

1.2.1. Tài khoản sử dụng 30

1.2.2. Trình tự hạch toán 30

1.3. Kế toán thu nhập khác 31

1.3.1. Tài khoản sử dụng 31

1.3.2. Trình tự hạch toán 31

2. Hạch toán chi phí kinh doanh 31

2.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 31

2.1.1. Tài khoản sử dụng 31

2.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán 32

2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33

2.2.1. Tài khoản sử dụng 34

2.2.2. Chứng từ sử dụng 34

2.2.3. Trình tự hạch toán 34

2.3. Hạch toán chi phí tài chính 36

2.3.1. Tài khoản sử dụng : 36

2.3.2. Chứng từ sử dụng 37

2.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán 37

2.4. Hạch toán chi phí khác 38

2.4.1. Tài khoản sử dụng 38

2.4.2. Chứng từ sử dụng 38

2.4.3. Trình tự luân chuyển 38

3. Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 31

3.1. Tài khoản sử dụng 31

3.2. Trình tự luân chuyển 39

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 44

I. NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG: 44

1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHHMTV Cảng Đà Nẵng : 44

2. Một số hạn chế trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 44

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 45

1. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu 45

1.1. Về công tác luân chuyển chứng từ 45

1.2. Về công tác hạch toán doanh thu 46

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác xác định kết quả sản xuất kinh doanh chính tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 46

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY