Chuyên đề Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Sơn

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1-THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VA THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN I.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 2.Hình thức sổ kế toán II-THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp 2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp 2.1.3.Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.2.1.4.Phương pháp tính giá thành2.2.TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 2.2.1.Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.2.Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 2.2.3.Hạch toán và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công.2.2.4.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung 2.3.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 2.3.1.Tập hợp chi phí sản xuất 2.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang 2.3.3.Tính giá thành sản phẩm PHẦN 2-MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN 3.1.1.Thuận lợi 3.1.2.Khó khăn 3.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN LỜI KẾT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1-THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VA THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

I.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.Hình thức sổ kế toán

II-THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp

2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp

2.1.3.Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.

2.1.4.Phương pháp tính giá thành

2.2.TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

2.2.1.Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2.Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3.Hạch toán và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công.

2.2.4.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung

2.3.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

2.3.1.Tập hợp chi phí sản xuất

2.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.3.Tính giá thành sản phẩm

PHẦN 2-MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

3.1.1.Thuận lợi

3.1.2.Khó khăn

3.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY