Chuyên đề Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia Lai

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3I. Những vấn đề chung về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 31. Chi phí xây lắp 31.1. Khái niệm 31.2. Phân loại 31.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế 31.2.2. Phân loại theo mục đích và công dụng 31.2.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 41.2.4. Phân loại theo nội dung cấu thành của chi phí: 41.2.5. Phân loại theo các giai đoạn xây lắp: 52. Giá thành sản phẩm 52.1. Khái niệm: 52.2. Phân loại 52.2.1. Phân loại theo thời điểm và nguồn gốc số liệu để tính giá thành: 52.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 63. Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 63.1. Nhiệm vụ 63.2. Mối quan hệ 7II. Hạch toán chi phí xây lắp: 71. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí xây lắp: 71.1. Đối tượng: 71.2. Phương pháp hạch toán: 72. Hạch toán chi phí xây lắp: 82.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 82.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 92.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: 112.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 132.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp: 162.5.1. Hạch toán thiệt hại về sự cố công trình xây dựng: 162.5.2. Hạch toán thiệt hại do ngừng xây lắp: 173. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 183.1. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 183.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 203.2.1. Đối tượng tính giá thành: 203.2.2. Xác định giá trị khối lượng xây lắp dở dang: 213.2.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 21PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 23A. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 231. Quá trình hình thành của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 232. Quá trình phát triển của công ty 24II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CPXD Cầu Đường HAGL 251. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 252. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 25III. Tổ chức kế toán tại công ty CPXD Cầu Đường HAGL 261. Tổ chức bộ máy kế toán 261.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 261.2. Nhiệm vụ 262. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 27B. Thực tế về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 28I. Đối tượng hạch toán chi phí xây lắp 28II. Hạch toán chi phí xây lắp tại công ty 281.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 281.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 281.2. Tài khoản sử dụng 291.3. Trình tự hạch toán 292. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 362.1.Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 362.2. Tài khoản sử dụng 362.3. Trình tự hạch toán 363. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 423.1 Nội dung chi phí sử dụng máy thi công 423.2. Tài khoản sử dụng: 423.3.Trình tự hạch toán: 424. Hạch toán chi phí sản xuất chung 484.1 Nội dung chi phí sản xuất chung 484.2.Tài khoản sử dụng: 484.3.Trình tự hạch toán 485.Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp 52III. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 53IV. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 551.Đối tượng tính giá thành 552.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 552.1 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 552.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 56PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 57I. Nhận xét về công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng anh Gia Lai 571. Ưu điểm 572. Nhược điểm 59II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 60KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

I. Những vấn đề chung về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3

1. Chi phí xây lắp 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Phân loại 3

1.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế 3

1.2.2. Phân loại theo mục đích và công dụng 3

1.2.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 4

1.2.4. Phân loại theo nội dung cấu thành của chi phí: 4

1.2.5. Phân loại theo các giai đoạn xây lắp: 5

2. Giá thành sản phẩm 5

2.1. Khái niệm: 5

2.2. Phân loại 5

2.2.1. Phân loại theo thời điểm và nguồn gốc số liệu để tính giá thành: 5

2.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 6

3. Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6

3.1. Nhiệm vụ 6

3.2. Mối quan hệ 7

II. Hạch toán chi phí xây lắp: 7

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí xây lắp: 7

1.1. Đối tượng: 7

1.2. Phương pháp hạch toán: 7

2. Hạch toán chi phí xây lắp: 8

2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 8

2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 9

2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: 11

2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 13

2.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp: 16

2.5.1. Hạch toán thiệt hại về sự cố công trình xây dựng: 16

2.5.2. Hạch toán thiệt hại do ngừng xây lắp: 17

3. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 18

3.1. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 18

3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 20

3.2.1. Đối tượng tính giá thành: 20

3.2.2. Xác định giá trị khối lượng xây lắp dở dang: 21

3.2.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 21

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 23

A. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23

1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23

2. Quá trình phát triển của công ty 24

II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CPXD Cầu Đường HAGL 25

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 25

2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 25

III. Tổ chức kế toán tại công ty CPXD Cầu Đường HAGL 26

1. Tổ chức bộ máy kế toán 26

1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 26

1.2. Nhiệm vụ 26

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 27

B. Thực tế về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 28

I. Đối tượng hạch toán chi phí xây lắp 28

II. Hạch toán chi phí xây lắp tại công ty 28

1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28

1.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28

1.2. Tài khoản sử dụng 29

1.3. Trình tự hạch toán 29

2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 36

2.1.Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 36

2.2. Tài khoản sử dụng 36

2.3. Trình tự hạch toán 36

3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 42

3.1 Nội dung chi phí sử dụng máy thi công 42

3.2. Tài khoản sử dụng: 42

3.3.Trình tự hạch toán: 42

4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 48

4.1 Nội dung chi phí sản xuất chung 48

4.2.Tài khoản sử dụng: 48

4.3.Trình tự hạch toán 48

5.Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp 52

III. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 53

IV. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 55

1.Đối tượng tính giá thành 55

2.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 55

2.1 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 55

2.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 56

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 57

I. Nhận xét về công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng anh Gia Lai 57

1. Ưu điểm 57

2. Nhược điểm 59

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY