Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời Mở Đầu 1

Phần 1: 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI. 3

I. Những Vấn Đề Chung Về Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty CP ĐTXD& Và Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội 3

2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty. 3

3. Tổ chức bộ máy quản lý Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và các chính sách quản lý tài chính kinh tế đang được áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội 4

3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 4

3.2. Các chính sách tài chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 5

4. Tình hình kinh tế tài chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 6

II. Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 9

1. Tổ chức bộ máy kế toán. 9

2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành của công ty. 12

Phần 2: 14

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI. 14

I. Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội. 14

1. Đối Tượng hạch Toán Chi Phí Sản Xuất. 14

2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( CFNVLTT) 15

2.1. Nội dung của CFNVLTT 15

2.2. TK sử dụng để hạch toán 15

2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 15

2.4. Phương pháp sơ đồ hạch toán CFNVLTT . 16

2.5. Các chứng từ sổ sách kèm theo: 17

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CFNCTT) 30

3.1. Nội dung của CFNCTT: 30

3.2. TK sử dụng để hạch toán CFNCTT : 31

3.3. Phương pháp hạch toán CFNCTT. 32

3.4. Các chứng từ sổ sách dùng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội 33

4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (CFMTC) 40

4.1. Nội dung hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 40

4.2. Tài khoản sử dụng để hạch toán. 41

4.3 Các chứng từ sổ sách kèm theo. 42

4.4. Phương pháp, hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (CFMTC). 48

5. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 48

5.1 Nội dung của chi phí sản xuất chung (CFSXC) 48

5.2 TK sử dụng để hạch toán chi phí sản xuât chung tại công ty: 49

5.3. Phương pháp và sơ đồ hạch toá chi phí sản xuất chung tại công ty: 49

5.4 Các chứng từ sổ sách hạch toán chi phí sản xuất chung: 50

II. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM XÂY LẮP DỞ DANG CỦA CÔNG TY. 60

1. Tổng hơp chi phí sản xuất 60

1.1. TK sử dụng để hạch toán tổng hơp chi phí. 60

1.2. Phương pháp hạch toán: 60

1.3. Sổ sách kế toán: 61

2. Xác định giá trị xây lắp dở dang. 63

III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CTY CP ĐTXD & DVTM HÀ NỘI 66

1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 66

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 67

Phần 3: 70

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 70

TẠI CÔNG TY. 70

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY. 70

1. Những ưu điểm 70

2. Những vấn đề tồn tại cần hoàn thiện 74

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 77

1. Ý kiến đối với công ty. 77

2. Ý kiến nhằm hoàn thiện chế độ kế toán về chi phí sản xuất trong đơn vị xây lắp. 77

Kết Luận 81

Danh Mục Tài liệu Tham Khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY