Chuyên đề Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng

MỤC LỤC Phần I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆPI. Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp1.Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp2. Nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán3. Ý nghĩa hạch toán các nghiệp vụ thanh toán II. Nội dung của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 2. Hạch toán các khoản phải trả người bán 3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ 4. Hạch toán các khoản tạm ứng và thanh toán với công nhân viên 5. Hạch toán các khoản vay ngắn hạn 6. Hạch toán các khoả vay dài hạn, nợ dài hạn 7. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước Phần II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNGA.Giới thiệu tổng quát về Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng2. Chức năng của Công ty3. Nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà NẵngIII. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 2. Đặc điểm quá trình sản xuất tại Công ty 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất 4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công tyIV. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng1. Tổ chức bộ máy kế toán2. Hình thức kế toán đang áp dụngB. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng : 1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng2. Hạch toán các khoản phải trả người bán3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ4. Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên5. Hạch toán các khoản nợ vay6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước  Phần III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG I. Thực trạng về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý2. Tổ chức hệ thống tài khoản 3. Tổ chức sổ sách kế toán 4. Tình hình hạch toán các khoản phải thu khách hàng5. Tình hình hạch toán các khoản phải trả người bán II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Về thiết kế sổ sách kế toán2. Biện pháp đẩy nhanh thu hồi nợ2.1. Ap dụng chính sách tín dụng cho khách hàng thường xuyên và khách hàng tiềm năng2.2. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn3. Công ty cần thực hiện các biện pháp phân tích để quản lý công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 4. Hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi

MỤC LỤC

Phần I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

I. Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp

1.Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

3. Ý nghĩa hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

II. Nội dung của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng

2. Hạch toán các khoản phải trả người bán

3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ

4. Hạch toán các khoản tạm ứng và thanh toán với công nhân viên

5. Hạch toán các khoản vay ngắn hạn

6. Hạch toán các khoả vay dài hạn, nợ dài hạn

7. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước

Phần II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG

A.Giới thiệu tổng quát về Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí ôtô và thiết

bị điện Đà Nẵng

II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện

Đà Nẵng

2. Chức năng của Công ty

3. Nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng

III. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty cơ khí

ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng

1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

2. Đặc điểm quá trình sản xuất tại Công ty

3. Cơ cấu tổ chức sản xuất

4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

IV. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà

Nẵng

1. Tổ chức bộ máy kế toán

2. Hình thức kế toán đang áp dụng

B. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng :

1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng

2. Hạch toán các khoản phải trả người bán

3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ

4. Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên

5. Hạch toán các khoản nợ vay

6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước

Phần III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG

I. Thực trạng về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng

1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý

2. Tổ chức hệ thống tài khoản

3. Tổ chức sổ sách kế toán

4. Tình hình hạch toán các khoản phải thu khách hàng

5. Tình hình hạch toán các khoản phải trả người bán

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh

toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng

1. Về thiết kế sổ sách kế toán

2. Biện pháp đẩy nhanh thu hồi nợ

2.1. Ap dụng chính sách tín dụng cho khách hàng thường xuyên và khách hàng tiềm năng

2.2. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn

3. Công ty cần thực hiện các biện pháp phân tích để quản lý công nợ và khả năng thanh toán của Công ty

4. Hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY