Chuyên đề Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty lương thực cấp I Lương Yên

MỤC LỤC

Trang

Chương I: Tổng quan về Công ty Lương thực Cấp I Lương Yên 1

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp 1

1.2. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 1

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và các hoạt động quản trị của doanh nghiệp 4

1.4. Quy mô, chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 7

1.5. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp 7

1.5.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh 7

1.5.2. Đặc điểm về lao động 9

1.5.3. Đặc điểm về quản lý sử dụng nguyên vật liệu 11

1.5.4. Đặc điểm về khách hàng 12

1.5.5. Đặc điểm về phân phối sản phẩm 13

1.5.6. Đặc điểm về vốn 14

Chương II: Thực trạng tình hình kinh doanh sản xuất ở Công ty Lương thực cấp I Lương Yên 16

1. Tình hình kinh doanh sản xuất chung của Công ty 16

2. Phân tích đánh giá chung về hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty 19

2.1. Về công tác kinh doanh 20

2.2. Về hoạt động tài chính 21

2.3. Về sản xuất và dịch vụ 21

2.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 24

2.5. Về công tác tổ chức 25

2.6. Một số công tác khác 25

2.7. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 26

2.8. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 29

2.9. Một số những nguyên nhân chính 30

Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực cấp I Lương Yên 31

1. Kế hoạch phát triển năm 2008 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 31

2. Một số các giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty lương thực cấp I Lương Yên 34

2.1. Giải pháp về tổ chức 34

2.2. Giải pháp về quản lý và sử dụng vốn 39

2.3. Giải pháp trong sản xuất kinh doanh 43

2.4. Giải pháp nhằm phát triển công tác nghiên cứu thị trường 46

2.5. Giải pháp xây dựng và phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty 52

Kết luận 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY