Chuyên đề Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU.  PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. I. Khái quát về chất lượng. 1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng. 1.1. Khái niệm về chất lượng. 1.2. Đặc điểm của chất lượng. 2.Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài. 3.2. Nhóm yếu tố bên trong. 4. Vai trò của chất lượng sản phẩm. 4.2. Đứng về phía doanh nghiệp. 4.3. Đứng về phía người tiêu dùng. 4.4. Đối với nền kinh tế. 5. Các phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. 5.1. Phương hướng tác động vào các yếu tố bên ngoài. 5.2. Phương hướng tác động vào các nhân tố bên trong. II. Một số vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng sản phẩm. 1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của quản lý chất lượng. 2. Khái niệm của quản trị chất lượng. 2.1. Những nhận thức còn tồn tại. 2.2. Đổi mới nhận thức về quản lý chất lượng. 3. Nguyên tắc của quản lý chất lượng. 4. Chức năng của quản lý chất lượng. 5. Nội dung của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 5.1. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế. 5.2.Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng. 5.3. Quản lý chất lượng trong khâu sản xuất. 5.4. Quản lý chất lượng trong khâu phân phối tiêu dùng. III. Hệ thống quản lý chất lượng. 1. Khái niệm. 2. Yêu cầu của hệ thống 3. Một số hệ thống quản lý chất lượng hiện có. 3.1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. 3.2. Hệ thống quản lý chất lượng QS 9000. 3.3. Hệ thống quản lý chất lượng Q Base. IV. Những vấn đề cơ bản của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000. 1. ISO 9000 là gì ? 1.1.ISO. 1.2. ISO 9000 2. Triết lí quản trị của bộ ISO 9000. 3. Quá trình hình thành và phát triển. 4. Những tiêu chuẩn của bộ ISO 9000. 5. Ý nghĩa, mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 6. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000.  PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9002 TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1. Quá trình hình thành. 2. Quá trình phát triển. 2.1. Giai đoạn 1958 - 1965. 2.2. Giai đoạn 1966 - 1975. 2.3. Giai đoạn 1976 - 1986. 2.4. Giai đoạn 1986 - 1995. 2.5. Giai đoạn 1996 - 2000. II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty 1. Đặc điểm về bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh: 1.1. Giám đốc Công ty. 1.2. Đại diện lãnh đạo về chất lượng. 1.3. Phó giám đốc kinh tế - đối ngoại - xuất nhập khẩu. 1.4. Phó giám đốc phụ trách sản xuất. 1.5. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. 1.6. Phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng máy công cụ. 1.7. Phó giám đốc phụ trách nội chính. 1.8. Trưởng của mỗi phòng ban, bộ phận. 1.9. Các phân xưởng sản xuất. 1.10. Phòng quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường (QLCL SP & MT). 2. Đặc điểm về lao động. 3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 4. Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng trong Công ty. III. Các sản phẩm chủ yếu và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 1. Các sản phẩm chủ yếu. 2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. IV. Tình hình quản lý chất lượng ở Công ty. 1. Bộ máy quản lý chất lượng. 2. Các quy trình. 3. Các công cụ. V. Phương hướng phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội trong một số năm tới. 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002. 2. Mục tiêu chất lượng của Công ty đến tháng 12/2002. 3. Phương hướng phát triển. VI. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9002 tại Công ty Cơ khí Hà Nội. 1. Nhận thức về việc áp dụng hệ thống ISO 9002. 2. Lựa chọn cơ quan tư vấn và cơ quan đăng ký. 3. Xây dựng hệ thống văn bản. 3.1. Quy trình ban hàng văn bản. 3.2. Hình thức của hạch toán văn bản. 3.3 Kết cấu của hệ thống văn bản theo ISO 9002. 3.3.1 Tầng 1 : Sổ tay chất lượng. 3.3.2 Tầng 2 : Quy trình quản lý. 3.3.3 Tầng 3 : Hướng dẫn. 3.3.4 Tầng 4 : Hồ sơ chất lượng, biểu mẫu. 3.3.5 Tầng 5 : Các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài. 4. Áp dụng hệ thống văn bản theo ISO 9002 và xin chứng nhận. VII. Thực trạng việc áp dụng hệ thống ISO 9002 hiện nay tại Công ty. 1. Những thuận lợi của Công ty trong việc áp dụng ISO 9002. 2. Những khó khăn của Công ty trong việc áp dụng và duy trì hệ thống ISO 9002. 3. Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9001 : 2000. PHẦN THỨ BA: GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9002 : 1994 SANG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2000 I. Phiên bản ISO 9000 : 2000 - Những thay đổi chính. 1. Sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi. 2. Nguyên tắc quản lý chất lượng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000. 3. Cơ cấu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 4. Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu. 5. Sự khác nhau giữa hai phiên bản ISO 9000 : 2000 và ISO 9000 : 1994. II. Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi. 1.Cam kết của lãnh đạo. 2. Giáo dục và đào tạo. 3. Từng bước sửa đổi hệ thống văn bản: 4. Vận hành thử hệ thống văn bản mới. 5. Vận hành hệ thống quản lý chất lượng. 6. Đánh giá chất lượng, phân tích dữ liệu bằng các công cụ thống kê. 7. Tranh thủ sự giúp đỡ của QUACERT.  KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.

I. Khái quát về chất lượng.

1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng.

1.1. Khái niệm về chất lượng.

1.2. Đặc điểm của chất lượng.

2.Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài.

3.2. Nhóm yếu tố bên trong.

4. Vai trò của chất lượng sản phẩm.

4.2. Đứng về phía doanh nghiệp.

4.3. Đứng về phía người tiêu dùng.

4.4. Đối với nền kinh tế.

5. Các phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm.

5.1. Phương hướng tác động vào các yếu tố bên ngoài.

5.2. Phương hướng tác động vào các nhân tố bên trong.

II. Một số vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng sản phẩm.

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của quản lý chất lượng.

2. Khái niệm của quản trị chất lượng.

2.1. Những nhận thức còn tồn tại.

2.2. Đổi mới nhận thức về quản lý chất lượng.

3. Nguyên tắc của quản lý chất lượng.

4. Chức năng của quản lý chất lượng.

5. Nội dung của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

5.1. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế.

5.2.Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng.

5.3. Quản lý chất lượng trong khâu sản xuất.

5.4. Quản lý chất lượng trong khâu phân phối tiêu dùng.

III. Hệ thống quản lý chất lượng.

1. Khái niệm.

2. Yêu cầu của hệ thống

3. Một số hệ thống quản lý chất lượng hiện có.

3.1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.

3.2. Hệ thống quản lý chất lượng QS 9000.

3.3. Hệ thống quản lý chất lượng Q Base.

IV. Những vấn đề cơ bản của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000.

1. ISO 9000 là gì ?

1.1.ISO.

1.2. ISO 9000

2. Triết lí quản trị của bộ ISO 9000.

3. Quá trình hình thành và phát triển.

4. Những tiêu chuẩn của bộ ISO 9000.

5. Ý nghĩa, mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

6. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000.

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9002 TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

1. Quá trình hình thành.

2. Quá trình phát triển.

2.1. Giai đoạn 1958 - 1965.

2.2. Giai đoạn 1966 - 1975.

2.3. Giai đoạn 1976 - 1986.

2.4. Giai đoạn 1986 - 1995.

2.5. Giai đoạn 1996 - 2000.

II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty

1. Đặc điểm về bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:

1.1. Giám đốc Công ty.

1.2. Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

1.3. Phó giám đốc kinh tế - đối ngoại - xuất nhập khẩu.

1.4. Phó giám đốc phụ trách sản xuất.

1.5. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.

1.6. Phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng máy công cụ.

1.7. Phó giám đốc phụ trách nội chính.

1.8. Trưởng của mỗi phòng ban, bộ phận.

1.9. Các phân xưởng sản xuất.

1.10. Phòng quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường (QLCL SP & MT).

2. Đặc điểm về lao động.

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị.

4. Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng trong Công ty.

III. Các sản phẩm chủ yếu và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Các sản phẩm chủ yếu.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. Tình hình quản lý chất lượng ở Công ty.

1. Bộ máy quản lý chất lượng.

2. Các quy trình.

3. Các công cụ.

V. Phương hướng phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội trong một số năm tới.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002.

2. Mục tiêu chất lượng của Công ty đến tháng 12/2002.

3. Phương hướng phát triển.

VI. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9002 tại Công ty Cơ khí Hà Nội.

1. Nhận thức về việc áp dụng hệ thống ISO 9002.

2. Lựa chọn cơ quan tư vấn và cơ quan đăng ký.

3. Xây dựng hệ thống văn bản.

3.1. Quy trình ban hàng văn bản.

3.2. Hình thức của hạch toán văn bản.

3.3 Kết cấu của hệ thống văn bản theo ISO 9002.

3.3.1 Tầng 1 : Sổ tay chất lượng.

3.3.2 Tầng 2 : Quy trình quản lý.

3.3.3 Tầng 3 : Hướng dẫn.

3.3.4 Tầng 4 : Hồ sơ chất lượng, biểu mẫu.

3.3.5 Tầng 5 : Các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài.

4. Áp dụng hệ thống văn bản theo ISO 9002 và xin chứng nhận.

VII. Thực trạng việc áp dụng hệ thống ISO 9002 hiện nay tại Công ty.

1. Những thuận lợi của Công ty trong việc áp dụng ISO 9002.

2. Những khó khăn của Công ty trong việc áp dụng và duy trì hệ thống ISO 9002.

3. Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9001 : 2000.

PHẦN THỨ BA: GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9002 : 1994 SANG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2000

I. Phiên bản ISO 9000 : 2000 - Những thay đổi chính.

1. Sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi.

2. Nguyên tắc quản lý chất lượng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000.

3. Cơ cấu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000

4. Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu.

5. Sự khác nhau giữa hai phiên bản ISO 9000 : 2000 và ISO 9000 : 1994.

II. Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi.

1.Cam kết của lãnh đạo.

2. Giáo dục và đào tạo.

3. Từng bước sửa đổi hệ thống văn bản:

4. Vận hành thử hệ thống văn bản mới.

5. Vận hành hệ thống quản lý chất lượng.

6. Đánh giá chất lượng, phân tích dữ liệu bằng các công cụ thống kê.

7. Tranh thủ sự giúp đỡ của QUACERT.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY