Chuyên đề Giải pháp thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤCPhần nội dung: 2Chương 1: Những vấn đề lý luận về FDI sạch trong phát triển kinh tế của các quốc gia 21.1. Những nội dung lý thuyết cơ bản FDI 21.1.1 Khái niệm FDI 21.1.3. Các hình thức FDI 41.1.4. Bản chất của FDI- Các lý thuyết về dòng vốn FDI 61.1.4.1. Các lý thuyết kinh tế vĩ mô về đầu tư nước ngoài: 61.1.4.2. Các lý thuyết kinh tế vi mô về đầu tư nước ngoài: 91.1.5. Đặc điểm của dòng vốn FDI 121.2. Quan điểm về FDI sạch và sự phát triển bền vững của nền kinh tế đối với các nước đang phát triển 131.2.1. FDI sạch 131.2.1.1. Khái niệm FDI sạch 131.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút dòng vốn FDI sạch 141.2.2 Phát triển bền vững( Sustainable development) 191.2.2.1. Khái niệm phát triển bền vững 191.2.2.2. Thế nào là một nền kinh tế phát triển bền vững 211.2.2.3. Thước đo phát triển bền vững- GDP xanh 231.2.3. Tác động của FDI sạch tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế 241.2.4. FDI sạch- Thách thức lớn cho các nước đang phát triển 251.3. Kinh nghiệm về thu hút FDI sạch của một số quốc gia trên thế giới 271.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia: 271.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 33Chương 2: Thực trạng thu hút dòng vốn FDI sạch vào Việt Nam 35giai đoạn 2006-2010 352.1. Khái quát tình hình thu hút vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2006-2010 352.1.1. Vốn đăng ký, vốn thực hiện 352.1.2. Thu hút vốn theo đối tác 372.1.3. Thu hút vốn theo ngành kinh tế 382.1.4. Thu hút vốn theo hình thức đầu tư. 402.1.5. Theo địa phương 412.2. Khái quát tình hình thu hút vốn FDI sạch vào Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 432.2.1. Tình hình chung về quá trình thu hút FDI sạch vào Việt Nam giai đoạn 2006-2010 432.2.2. Ví dụ về một số dự án FDI sạch và chưa sạch tại Việt Nam 452.3. Đánh giá các nhân tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI sạch vào Việt Nam 502.4. Tác động của dòng FDI sạch đối với phát triển KT- XH Việt Nam 66Chương 3: Giải pháp thu hút, quản lý dòng vốnFDI sạch cho phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam 753.1. Dự báo hoạt động thu hút, quản lý dòng vốn FDI sạch trên thế giới 753.1.1. Triển vọng duy trì, phát triển nguồn vốn FDI sạch trong quá trình toàn cầu hóa 753.1.2. Bối cảnh nền kinh tế thế giới và những vấn đề mới đặt ra trong hoạt động thu hút, quản lý dòng vốn FDI sạch 763.2. Giải pháp nâng cao thu hút, quản lý FDI sạch tại Việt Nam trong thời kì quá độ đi lên CNXH 813.2.1. Giải pháp thứ nhất: hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý, khuyến khích dòng vốn FDI sạch: 823.2.2. Giải pháp thứ hai, nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động thu hút FDI sạch: 833.2.3. Giải pháp thứ ba, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công tác thu hút, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 853.2.4. Giải pháp thứ tư, thực hiện các biện pháp để khắp phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình thu hút dòng vốn FDI 863.2.5. Giải pháp thứ năm: Hoàn thiện quy trình đầu tư đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài: 883.2.6. Giải pháp thứ sáu: Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài: 90PHẦN KẾT LUẬN 92DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 93

MỤC LỤC

Phần nội dung: 2

Chương 1: Những vấn đề lý luận về FDI sạch trong phát triển kinh tế của các quốc gia 2

1.1. Những nội dung lý thuyết cơ bản FDI 2

1.1.1 Khái niệm FDI 2

1.1.3. Các hình thức FDI 4

1.1.4. Bản chất của FDI- Các lý thuyết về dòng vốn FDI 6

1.1.4.1. Các lý thuyết kinh tế vĩ mô về đầu tư nước ngoài: 6

1.1.4.2. Các lý thuyết kinh tế vi mô về đầu tư nước ngoài: 9

1.1.5. Đặc điểm của dòng vốn FDI 12

1.2. Quan điểm về FDI sạch và sự phát triển bền vững của nền kinh tế đối với các nước đang phát triển 13

1.2.1. FDI sạch 13

1.2.1.1. Khái niệm FDI sạch 13

1.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút dòng vốn FDI sạch 14

1.2.2 Phát triển bền vững( Sustainable development) 19

1.2.2.1. Khái niệm phát triển bền vững 19

1.2.2.2. Thế nào là một nền kinh tế phát triển bền vững 21

1.2.2.3. Thước đo phát triển bền vững- GDP xanh 23

1.2.3. Tác động của FDI sạch tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế 24

1.2.4. FDI sạch- Thách thức lớn cho các nước đang phát triển 25

1.3. Kinh nghiệm về thu hút FDI sạch của một số quốc gia trên thế giới 27

1.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia: 27

1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 33

Chương 2: Thực trạng thu hút dòng vốn FDI sạch vào Việt Nam 35

giai đoạn 2006-2010 35

2.1. Khái quát tình hình thu hút vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2006-2010 35

2.1.1. Vốn đăng ký, vốn thực hiện 35

2.1.2. Thu hút vốn theo đối tác 37

2.1.3. Thu hút vốn theo ngành kinh tế 38

2.1.4. Thu hút vốn theo hình thức đầu tư. 40

2.1.5. Theo địa phương 41

2.2. Khái quát tình hình thu hút vốn FDI sạch vào Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 43

2.2.1. Tình hình chung về quá trình thu hút FDI sạch vào Việt Nam giai đoạn 2006-2010 43

2.2.2. Ví dụ về một số dự án FDI sạch và chưa sạch tại Việt Nam 45

2.3. Đánh giá các nhân tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI sạch vào Việt Nam 50

2.4. Tác động của dòng FDI sạch đối với phát triển KT- XH Việt Nam 66

Chương 3: Giải pháp thu hút, quản lý dòng vốnFDI sạch cho phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam 75

3.1. Dự báo hoạt động thu hút, quản lý dòng vốn FDI sạch trên thế giới 75

3.1.1. Triển vọng duy trì, phát triển nguồn vốn FDI sạch trong quá trình toàn cầu hóa 75

3.1.2. Bối cảnh nền kinh tế thế giới và những vấn đề mới đặt ra trong hoạt động thu hút, quản lý dòng vốn FDI sạch 76

3.2. Giải pháp nâng cao thu hút, quản lý FDI sạch tại Việt Nam trong thời kì quá độ đi lên CNXH 81

3.2.1. Giải pháp thứ nhất: hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý, khuyến khích dòng vốn FDI sạch: 82

3.2.2. Giải pháp thứ hai, nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động thu hút FDI sạch: 83

3.2.3. Giải pháp thứ ba, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công tác thu hút, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 85

3.2.4. Giải pháp thứ tư, thực hiện các biện pháp để khắp phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình thu hút dòng vốn FDI 86

3.2.5. Giải pháp thứ năm: Hoàn thiện quy trình đầu tư đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài: 88

3.2.6. Giải pháp thứ sáu: Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài: 90

PHẦN KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY